Vedtægter

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn Adobe PDF Document 01

§ 1 Navn

Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn, og den er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt

 

§ 2 Formål

1. Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn har som mål at medvirke til at fremme Dansk Skoleidræts formål om:

 • at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse
 • at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling individuelt og i et forpligtende fællesskab
 • at give alle skolens elever en alsidig viden om sammenhæng mellem levevis og sundhed

2. Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn når sine mål ved:

 •  at støtte og udvikle skolens undervisning i idræt,
 •  arbejde for øget kvalitet og
 •  initiere fysisk udfoldelse i skolens hverdag, udover den obligatoriske idrætsundervisning.

3. Dansk Skoleidræt, Kreds Fyns arbejdsopgaver er:

 • at igangsætte og arrangere idrætsaktiviteter for eleverne
 • at forestå Dansk Skoleidræts landsdækkende aktiviteter i det område kredsen omfatter

4. Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn samarbejder om udvikling af idrætstilbud for elever og lærere med de kommunale skoleidrætsudvalg, de frivillige idrætsorganisationer og andre, der arbejder for samme mål som Dansk Skoleidræt.

5. Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn repræsenterer landsorganisationen lokalt i de kommuner, som kredsen omfatter.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer optages skoler/kommuner og uddannelsesinstitutioner i kredsen.

Kredsen omfatter følgende kommuner:

Odense, Kerteminde, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Assens, Middelfart, Nordfyn, Langeland og Ærø

 

§ 4 Organisation 

Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn har følgende organisatoriske opbygning:        

 • Repræsentantskabet           
 • Kredsbestyrelsen
 • Medlemsskolerne
 • Kommunale skoleidrætsudvalg/kommunal repræsentant

Repræsentantskabet er kredsens øverste ledelse. Mellem repræsentantskabsmøderne udøves ledelsen af kredsbestyrelsen. Den daglige ledelse udøves af formanden under ansvar for kredsbestyrelsen

 

§ 5 Repræsentantskabet                    

A. Sammensætning:

Kredsbestyrelsens medlemmer                 

a) 1 repræsentant for hver medlemsskole.

b) Enkeltpersoner efter indstilling fra kredsbestyrelsen eller de Kommunale skoleidrætsudvalg  

c) 1 repræsentant for landsorganisationen “Dansk Skoleidræt”                            

Kredsbestyrelsen kan invitere samarbejdspartnere og evt. medlemmer af evt. underudvalg til at overvære repræsentantskabsmødet - uden stemmeret.

 

B. Møder:                             

Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år i perioden februar - april.             

Det indkaldes af formanden med mindst 6 ugers varsel - og kan indkaldes ekstraordinært, når formanden, kredsbestyrelsen eller mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer ønsker det.

 

C: Funktion:

Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles efter flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste repræsentantskabsmøde)

3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen                              

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse                                  

5. Behandling af indkomne forslag.              

6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.                                        

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.

8. Valg af:                                              

    a. Formand (lige år)                     

    b. 4-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 2-6 hvert år)       

    c. 1 suppleant til kredsbestyrelsen 

    d. 2 revisorer (der vælges 1 hvert år)        

    e. 1 revisorsuppleant                     

     Valgene under punkt 8 a, b og d gælder for 2 år, under c og e for 1 år.

9. Fastsættelse af tid og værtskab for næste repræsentantskabsmøde og et alternativ

10. Eventuelt                                

                      

Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til kredsbestyrelsen.    

Ved afstemning har hver repræsentant én stemme til rådighed, og alle beslutninger og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver fastsættelse af kontingentstørrelse ¾ majoritet.

Skriftlig afstemning foretages, hvis der fremsættes ønske derom, og altid ved valg, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.

Den skriftlige beretning og regnskab lægges senest 4 uger før mødet på kredsens hjemmeside.                               

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 14 dage før mødet.                     
Det godkendte regnskab erstatter efterfølgende regnskabet på hjemmesiden og sendes til Landsorganisationen til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

§ 6 Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling.                    

Suppleanterne kan deltage i kredsbestyrelsesmøderne uden stemmeret.               

Kredsbestyrelsen udpeger 4 repræsentanter til landsorganisationen "Dansk Skoleidræts" repræsentantskab.

Kredsbestyrelsen nedsætter de fornødne underudvalg.

Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted, indtil næste repræsentantskabsmøde.

Får næstformanden forfald i valgperioden, konstituerer kredsbestyrelsen en ny næstformand indtil næste repræsentantskabsmøde                                

Kredsen tegnes af formanden og næstformanden eller i en af disses fravær af den tilbageværende og to kredsbestyrelsesmedlemmer.

 

§ 7 Økonomi                       

Dansk Skoleidræt, Kreds Fyns økonomi baseres på:

 • medlemskontingenter
 • ilskud fra diverse myndigheder, organisationer m.fl.

Regnskabsåret følger kalenderåret.             

Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn betaler et af landsrepræsentantskabet fastsat kontingent til landsorganisationen.

 

§ 8 Vedtægtsændringer                           

Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på mødet afgivne stemmer.              

Vedtægtsændringer skal desuden godkendes af landsorganisationen "Dansk Skoleidræt", men de træder dog i kraft med forbehold straks efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet.

 

§ 9 Opløsning                              

Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde og et efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det ordinære møde. Ved begge møder kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for opløsning.

Evt. midler og andre aktiver deponeres i landsorganisationen og kan kun anvendes til genopstart af evt. nye aktiviteter i overensstemmelse med Dansk Skoleidræts formål i de kommuner, som Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn omfatter.

[til toppen] 

Således vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 7. marts 2013 i Ullerslev