Svømning/Baderegler

Logokbh

Velkommen til Skolernes Svømmestævne 2018 torsdag d. 5. april i Øbrohallen

Gå op ad trappen, hvor alle får udleveret ”blå sutter” til skoene, som SKAL benyttes i svømmehallen. Stå ikke i forhallen og lav ”trafikprop”! Når I kommer ind i svømmehallen, så bliver I anvist en plads. Ryk tæt sammen, da vi bliver rigtig mange mennesker i dag. Del disse oplysninger med dine kollegaer og eleverne, så alle er godt orienteret. Det er ikke tilladt at medbringe glasflasker i hallen. Eleverne må ikke løbe rundt i hallen, men skal opholde sig på tilskuerpladserne. Da svømmehallen kun er godkendt til et vist antal mennesker skal stævneledelsen opfordre til, at skolerne deler deres elever, så elever, der er tidligt færdige med deres konkurrencer, forlader svømmehallen, så snart det er muligt. Bemærk at ingen elever på noget tidspunkt må forlade svømmehallen uden deres lærer! Stævnets afvikling: Alle hold skal være klar i forhallen præcis 30 min. før deres starttid (den tid der står i programmet). Læreren afleverer eleverne ved indgangen til drenge- og pigeomklædningsrummet i stuen, hvor de bliver krydset af. Forvaltningens svømmelærere sørger for elevernes omklædning og badning. Når eleverne er klar til konkurrencen, bliver de fulgt op i svømmehallen. Efter konkurrencen kan eleverne igen afhentes i forhallen, og da programmet er stramt, så det er meget vigtigt, at tiderne overholdes. Det er ikke tilladt at bære smykker under stævnet. Klassens lærer indsamler værdigenstande - inden eleverne sendes til omklædning. Husk at informere eleverne om, hvilket holdnummer de har. Skriv evt. nummeret på deres hånd med en vandfast tusch. De ledsagende lærere har ikke adgang til konkurrenceområdet. Bemærk!! I medley startes der i den dybe ende af bassinet med rygsvømning, derefter brystsvømning og crawl. Husk at eleverne kun må deltage på et hold og eleverne kun må svømme en tur på deres hold. Hvis et hold mangler en elev kan de låne en fra et andet hold. Holdet deltager så udenfor konkurrencen. Bemærk! Dette kræver en skriftlig tilladelse fra stævneledelsen, som skal afleveres ved indgangen til omklædningen ellers kan holdet ikke deltage. Husk at der kun er medaljer til vinderne, guld, sølv og bronze, af hver svømmedisciplin. (Bedste tid!) Venlig hilsen Bjarne Ambrosen, stævneleder, BUF Søren Kragh, afdelingsleder, Idræt og Svømning, BUF

Konkurrencebestemmelser Placering på banerne:

1. Svømmeudvalget har forlods trukket lod om banerne. 2. Banenummeret meddeles i programmet. Start: 1. Et hold der ikke er mødt efter startopkald, udgår af løbet. 2. Alle konkurrencer starter med et startspring (frit spring på hovedet eller benene), undtaget ved rygsvømning, hvor der startes fra bassinkanten. 3. Deltagerne skal træde op på startskamlerne, når Starteren fløjter. Derefter lyder kommandoen: ”På jeres pladser”. Når deltagerne står roligt på deres pladser, lyder startsignalet 4. Ved tyvstart nedsænkes et spærretov som signal til at deltagerne skal stoppe. Starteren instruerer deltagerne om, at de skal afvente startsignalet. Efter tredje tyvstart i samme løb, diskvalificere enhver, der starter for tidligt. Løbet: 1. Den der forlader sin bane og derved generer en anden deltager, diskvalificeres. 2. Stævneledelsen kan bestemme, at et hold der er blevet generet kan deltage i et andet heat. 3. Står en deltager under konkurrencen på bassinbunden, medfører det diskvalifikation. 4. Sidste svømmer skal bære et udleveret mærkebånd. Skiftet: Alle skifter foregår stående i bassinet, en hånd på bassinvæggen. Hånden må ikke slippe bassinvæggen, før den foregående svømmer berører bassinvæggen med begge hænder i brystsvømning eller en hånd i de øvrige svømmearter. Protest: 1. Alle protester eller klager skal skriftligt indgives til stævneledelsen inden 30 min. efter konkurrencens afslutning. Hvis årsagen til protesten (klagen) er kendt inden løbet, skal protesten indgives, inden startsignalet er givet. 2. Alle protester (klager) undersøges og afgøres af stævneledelsen. Officials: 1. Stævneledelsen har den fulde myndighed i alt vedrørende stævnet. 2. Starteren afgør alle spørgsmål vedrørende starten. Starteren skal stå 5 – 8 m fra deltagerne. 3. Banedommerne kontrollerer, at banerne holdes, svømmeart, skifter og mål. Ved overtrædelse af bestemmelserne meddeler banedommerne dette til stævneledelsen, der umiddelbart efter løbet afgiver kendelse om evt. diskvalifikation. 4. Måldommerne afgør holdenes placering. 5. Tidtagerne tager tiden på hver bane og meddeler sekretærbordet tiden skriftligt. 6. Overtidtageren sørger for start af ekstra stopure og tager en ekstra tid på vinderen af hver heat. 7. Resultatlisten ligges kreds Københavns Kommune på www.skoleidaert.dk (samme sted som tilmeldingsblanketten).

 Stævneplan 2018

Download DIPLOM!

 

Baderegler

af Ella Friis, Bente Hansen og Søren Kragh               

Reglerne gælder for kommunale- og selvejende dagtilbud, skoler, fritidshjem/KKFO’er og klubber.

Reglerne er udformet på baggrund af de nuværende baderegler i Københavns Kommune.

Institutionslederen/skolelederen er ansvarlig for, at der på udflugten er det fornødne pædagogiske personale til at holde opsyn med børnene. Der skal tages hensyn til antal, alder og modenhed, turens beskaffenhed, stedets vand, strøm- og vejrforhold, ligesom institutionspersonalet skal være opmærksomt på børnenes almene psykiske og fysiske tilstand.

Det er ligeledes institutionslederens/skolelederens ansvar, at der blandt personalet er personer, der har de fornødne kvalifikationer mht. livredning/genoplivning, dvs. skal have gennemgået livredderkursus. Forvaltningen, kontoret for ”Idræt og Svømning”, udbyder hvert år kurser i livredning for pædagoger og lærere.

Institutioner skal indhente skriftlig tilladelse hos barnets/den unges forældre til badning. Tilladelsen kan maksimalt gælde for ét år ad gangen.

Udflugter til stranden

 • Der skal altid være mindst 1 medarbejder tilstede ved badningen, som kan foretage livredning og genoplivning
 • Der skal være mindst 2 medarbejdere tilstede ved badningen, som kan svømme. Den ene skal markere ydergrænsen for badningen, den anden skal holde øje med badningen fra stranden.
 • Der skal foreligge skriftlig tilladelse fra børnenes forældre på, at de må deltage i badningen
 • Udflugten skal forberedes med børnene hjemmefra
 • Der må ikke benyttes oppusteligt badelegetøj 
 • Der medbringes mobiltelefon og noteres adresse på badestedet mht. alarmering.
 • Der må kun bades ved vandtemperaturer over 15 grader

Der laves klare aftaler om

 • indenfor hvilket område, der må bades
 • at man kun må ”gå ud til navlen”
 • at holde øje med hinanden 2 og 2 – badekammerater udpeges 
 • at det ikke er tilladt at dykke hinanden under vand 
 • at det ikke er tilladt at råbe om hjælp for sjov 
 • at ingen børn må gå i vandet, før en voksen har givet lov. Det betyder, at børn heller ikke må soppe, uden der er voksne tilstede
 • hvilke konsekvenser der er i forhold til brud på disse aftaler
 • at maksimalt 5 - 10 børn må deltage i badningen ad gangen

De voksne har ansvaret for

 • at undersøge bund- og strømforhold forud for badning 
 • at undersøge, om det er muligt at benytte livredderovervågede strande 
 • at medbringe mobiltelefon, og kende strandens nøjagtige adresse 
 • at en af de voksen står i vandet og angiver den yderste badegrænse for børnene 
 • at en voksen bliver på land og holder øje med badningen.
 • at der bades i hold på 5 - 10 børn ad gangen - jo yngre børnene er, jo mindre hold
 • at tælle børnene ofte – især før og efter badningen
 • at badningen ikke finder sted, når børnene har været udsat for fysiske eller psykiske belastninger umiddelbart inden badningen
 • at badningen ikke finder sted, når børnene er stærkt ophedede af solbad

Udflugter til svømmehal, friluftsbad, badeland, sommerparker med vandanlæg, hvor der er livreddere til stede

 • Der bades med højst 15 børn pr. medarbejder – jo yngre børnene er, jo færre børn pr. medarbejder. Børn med specielle behov bør have særligt opsyn.
 • Det er lærere og pædagoger, der har tilsynet med børnene under hele opholdet – også under omklædning.
 • Der skal altid være mindst 2 medarbejdere tilstede ved badningen, som kan svømme, og den ene skal kunne foretage livredning og genoplivning.
 • Lærere og pædagoger skal sørge for, at svømmehallens/stedets regler overholdes, blandt andet at børnene vaskes inden adgang til bassinet.
 • Ingen børn må få adgang til badefaciliteterne, medmindre en medarbejder er til stede.
 • Ved badning i havnebassiner er det kun tilladt at bade med børn, hvor de kan bunde, dvs. at man kun må benytte de bassiner med fast bund på henholdsvis 0,3 meter og 1,1 meter i havnebassinet på Islands Brygge.
 • Der må ikke foretages hovedspring fra kant på vanddybder på under 2 meter.
 • Der skal benyttes almindeligt badetøj, og der må ikke bades med T-shirts og tørklæder. Hvis barnet af religiøse grunde ikke kan bade i almindelig badedragt, kan barnet bade i en badedragt med lange ærmer og ben samt en badehætte til at dække håret.
 • Alle børn, lærere og pædagoger i svømmehallen skal være omklædt.

Svømmebassiner i institutioner/skoler uden offentlig livredder

 

Der må ikke længere gives tilladelse til etablering af svømmebassiner i institutioner og skoler.

 • Der bades med højst 15 børn pr. medarbejder – jo yngre børnene er, jo færre børn pr. medarbejder. Børn med specielle behov bør have særligt opsyn.
 • Det er pædagoger/ svømmelærere, der har tilsynet med børnene under hele opholdet – også under omklædning og afsæbning.
 • Der skal altid være mindst 2 medarbejdere tilstede ved badningen, som kan svømme, foretage livredning og genoplivning.
 • Lærere og pædagoger skal sørge for, at svømmehallens regler overholdes, blandt andet at børnene vaskes inden adgang til bassinet.
 • Ingen børn må få adgang til svømmehallen, medmindre en medarbejder er til stede.
 • Der må ikke springes på hovedet fra kant på vanddybder under 2 meter.
 • Ingen børn må få adgang til svømmehallen, medmindre en voksen er til stede.
 • Der skal benyttes almindeligt badetøj, og der må ikke bades med T-shirts og tørklæder. Hvis barnet af religiøse grunde ikke kan bade i almindelig badedragt, kan barnet bade i en badedragt med lange ærmer og ben samt en badehætte til at dække håret.
 • Alle børn, lærere og pædagoger i svømmehallen skal være omklædt.

Særlige krav til svømmeundervisning i skolerne

 • Skolerne skal medsende en mandlig og kvindelig svømmelærer.
 • For at undervise i skolesvømning skal man have bestået en svømmelæreruddannelse og en bassinprøve (hvis der undervises i en skolesvømmehal)
 • Alle børn, lærere og pædagoger i svømmehallen skal være omklædt
 • En lærer må højst have ansvaret for 15 elever pr. normalklasse

Soppebassiner i institutioner

 

Soppebassiner, der eksisterer i mange varianter, kan groft opdeles i 2 typer: Stationære og midlertidige soppebassiner.

 • Stationære soppebassiner

Det er ikke tilladt at etablere stationære soppebassiner i daginstitutioner og skoler.

Hvis driften skal foregå sundhedsmæssigt forsvarligt, kræves desinficering og kontrol på samme måde som et offentligt badeanlæg. Det er i realiteten ikke muligt inden for en rimelig økonomisk ramme.

 

 • Midlertidige soppebassiner

Det kan dreje sig om oppustelige plastbassiner, fritstående badekar, hulninger i presenninger osv.

Det kræves, at bassinet skal tømmes og rengøres effektivt mindst én gang dagligt med passende rengøringsmiddel efterfulgt af grundig skylning og aftørring.

Der skal anvendes vand af drikkevandskvalitet – der må ikke anvendes regnvand.

Der skal være konstant overvågning af soppebassinet.

Soppebassiner anbefales erstattet af sprinkleranlæg med vand af drikkevandskvalitet.

Det er lederens ansvar, at ovennævnte baderegler/vejledning er bekendtgjort overfor samtlige medarbejdere, som bader med børn.

Lederen er ansvarlig for, at badereglerne drøftes i samarbejdsudvalg og forældrebestyrelse, hvor der tages stilling til, om yderligere foranstaltninger er nødvendige på grund af særlige forhold i den enkelte institution.

Der findes særlige regler for institutioner, der benytter søer og havet til sejlads.

          

Idrætsdagens Svømmestævne

                                   Østerbro Svømmehal

                                   Torsdag d. 6. april 2017

 

SVØMMESTÆVNET TORSDAG D. 6. APRIL 2017 Resultat

4 klasse: 4 x 25 m brystsvømning

1: Hanssted Skole 1                  Tid: 1.56.06

2: Strandvejsskolen 2               Tid: 2.06.02

3: Strandvejsskolen 3               Tid: 2:06:57

 

4 klasse: 4 x 25 m fri svømning

1: Strandvejsskolen 1              Tid 1:23:37

2: Husum 3                             Tid 1:24:03

3: Hanssted

3                                             Tid 1:27:66

 

 1. klasse: 3 x 25 m medley

1: Bellahøj 1                              Tid 1:15:60

2: Bellahøj 7                              Tid 1:16:81

3: Strandvejsskole 1                   Tid 1:19:97

 

 1. klasse: 4 x 25 m brystsvømning

1: Gerbrandt 1                               Tid 1:38:47

2: Bellahøj 1                                  Tid 1:47:03

3: Gerbrandt 7                               Tid1:47:97

 

 1. klasse: 4 x 25 m fri svømning

1: Kildevældsskolen 1              Tid 1:10:44

2: Øster Farimagsgade 6          Tid 1:12:94

3: Brønshøj 2                          Tid 1:12:97

 

 1. klasse: 3 x 25m Medley

1: Rødkilde 1                                   Tid 0:56:66

2: Ørestad 6                                     Tid 0:58:31

3: Ørestad 1                                     Tid 0:59:88

 

 

Svømmeudvalget inviterer piger og drenge fra 4. og 5. klasse, som har obligatorisk svømning i skoleåret 2016 / 2017 til svømmestævne i Østerbro Svømmehal.

 

Skolerne vil modtage program ultimo uge 13.

 

Programmet vil indeholde omklædnings- og starttidspunkter for de forskellige konkurrencer samt alle øvrige oplysninger om stævnet.

 

Eleverne skal være ledsaget af lærere, der har ansvaret for eleverne under hele stævnet. Der vil ikke være adgang for medfølgende lærere i konkurrenceområdet.

 

Tilmelding til svømmestævnet kan kun ske på:

 

 

 

Fredag d. 17. marts 2017 kl. 15.00 lukkes der for tilmelding

 

(Eftertilmelding vil ikke være mulig)

 

Eventuelle spørgsmål rettes til stævneleder Børge Pedersen,

Tlf. 26407503 eller på mail: bp.bp@mail.dk

 

Det er den enkelte lærers ansvar at få tilladelse fra skolens ledelse til at deltage i stævnet. Tilladelsen skal indhentes før tilmelding!

 

Venlig hilsen                                                                                                                                  

 

Søren Kragh                                                                                                                                    Børge Pedersen

Afdelingsleder Idræt og Svømning                                                                            Svømmeudvalget

                        

              

             Bestemmelser for Svømmestævnet 2017

 

Svømmestævnet omfatter

 

Holdkapsvømning for klassetrinhold på 4. og 5. klassetrin.

 

 

 

Discipliner:

 

 1. klassetrin dr/pi 4 x 25 m    brystsvømning

                                                                 4 x 25 m    fri svømning

                                                                 3 x 25 m    medley (ryg – bryst – crawl)

                                

                                                                 Fri sammensætning af drenge og piger.

                                                

 1. klassetrin dr/pi 4 x 25 m    brystsvømning

                                                                 4 x 25 m    fri svømning

                                                                 3 x 25 m    medley (ryg – bryst – crawl)

                                                

                                                                  Fri sammensætning af drenge og piger.

                                                

Der vil ikke være opdeling i drengehold, pigehold og mixhold.                                                           

Alle typer af holdsammensætninger svømmer mod hinanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrencebestemmelser

 

 1. Stævnet er kun for elever fra 4. og 5. klassetrin der har obligatorisk svømning i skoleåret 2016 / 17.

 

 1. Et klassetrinhold sammensættes af elever fra samme klassetrin, uanset om de undervises sammen eller ej.

 

 1. Holdene må sammensættes helt frit. D.v.s. at der kan laves rene drengehold, rene pigehold og mixhold.

 

 1. En elev må kun deltage på èt hold. På holdet må en elev kun svømme èn

tur.

 

 1. Det er tilladt at svømme med svømmebælte.

 

 

Stævnet

 

I hver disciplin kåres en københavnsmester (hurtigste tid i alle heat.)

Der vil være medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver disciplin. Holdene vil få overrakt deres medaljer i svømmehallen.

 

Der vil ikke være præmier til heatvinderne.

 

Diplomer kan efter stævnet hentes på: http://skoleidraet.dk/kk

Diplomerne udfyldes af de tilmeldende lærere.

 

Holdenes ledelse

 

 1. Intet hold må forlade omklædningsrummet før der kaldes til start.

 

 1. Først når stævnelederen har afsluttet konkurrencen må deltagerne forlade deres pladser og gå til omklædning.

 

 1. Efter omklædning kan holdet gå op i hallen og overvære stævnet.

 

Konkurrencebestemmelser

 

Placering på banerne:

 

 1. Svømmeudvalget har forlods trukket lod om banerne.
 2. Banenummeret meddeles i programmet.

 

Start:

 

 1. Et hold der ikke er mødt efter startopkald, udgår af løbet.
 2. Alle konkurrencer starter ved et startspring ( frit spring på hovedet eller benene ), undtaget ved rygsvømning,

               hvor der startes fra bassinkanten.

 1. Deltagerne skal træde op på startskamlerne, når Starteren fløjter. Derefter lyder kommandoen: ”På jeres                                                   .             pladser.” Når deltagerne står roligt på deres pladser, lyder startsignalet
 2. Ved tyvstart nedsænkes et spærretov som signal til at deltagerne skal stoppe. Starteren instruerer deltagerne                    

               om, at de skal afvente startsignalet. Efter tredje tyvstart i samme løb, diskvalificere enhver, der starter for

               tidligt.

    

Løbet:

 

 1. Den der forlader sin bane og derved generer en anden deltager, diskvalificeres.
 2. Stævneledelsen kan bestemme, at et hold der er blevet generet kan deltage i et andet heat.
 3. Står en deltager under konkurrencen på bassinbunden, medfører det ikke diskvalifikation, men der må ikke      

tages skridt.

 1. Sidste svømmer skal bære et udleveret mærkebånd.

 

Skiftet:

 

Alle skifter foregår stående i bassinet, en hånd på bassinvæggen. Hånden må ikke slippe bassinvæggen, før den foregående svømmer berører bassinvæggen med begge hænder i brystsvømning eller en hånd i de øvrige       svømmearter.

 

Protest:

 

 1. Alle protester eller klager skal skriftligt indgives til stævneledelsen inden 30 min. efter konkurrencens

afslutning. Hvis årsagen til protesten ( klagen ) er kendt inden løbet, skal protesten indgives, inden                                     startsignalet er givet.  

 1. Alle protester ( klager ) undersøges og afgøres af stævneledelsen.

 

Officials:

 

 1. Stævneledelsen har den fulde myndighed i alt vedrørende stævnet.
 2. Starteren afgør alle spørgsmål vedrørende starten. Starteren skal stå 5 – 8 m fra deltagerne.
 3. Banedommerne kontrollerer, at banerne holdes, svømmeart, skifter og mål. Ved overtrædelse af            

               bestemmelserne meddeler banedommerne dette til stævneledelsen, der umiddelbart efter løbet afgiver                

               kendelse om evt. diskvalifikation.

 1. Måldommerne afgør holdenes placering.
 2. Tidtagerne tager tiden på hver bane og meddeler sekretærbordet tiden skriftligt.
 3. Overtidtageren sørger for start af ekstra stopure og tager en ekstra tid på vinderen af hver heat.
 4. Resultatliste udsendes til alle deltagende skoler.