Repræsentantskabsmøde 2023

Kære Idrætslærer og andre idræts interesserede!
Så er det tid til at indbyde til ordinært repræsentantskabsmøde
onsdag den 1. marts 2023.
Arrangementet finder i år sted på Østerhåbskolen i Horsens.

Mød op og få direkte indflydelse på fremtiden i Dansk Skoleidræt Trekantområdet. Kom
og præg vores aktivitetstilbud til elever såvel som lærere og få indflydelse på, hvad
Dansk Skoleidræt skal betyde for vores område og din skole!

I år henlægger vi kursus delen til uge 26. Nærmere herom senere.

Repræsentantskabsmøde (Dagsorden ifølge vedtægterne, § 5 c, se
nedenstående)
Tilmelding: Tilmeld dig på kredsens hjemmeside.
Ca. 1 uge før modtager i Årsberetningen på den mailadresse I angiver ved tilmelding.
Med venlig hilsen - på kredsbestyrelsens vegne
Hans Martin Damm

Formandens beretning 2022

Kolding den 27. februar 2023

Formandens Beretning Dansk Skoleidræt kreds Trekantområdet for året 2022 afgives onsdag den 1. marts i Horsens.

Vores overordnede mål er stadig at medvirke til en skoledag, hvor skoleelever i endnu højere grad bliver bevæget.

Bestyrelsen bestod efter genvalg på rep. mødet 2022, udtrædelser og konstituering af

 • Hans Martin Damm Formand
 • Camilla Daugaard Næstformand
 • Jane Aggerholm Kasserer
 • Mette Bolmgreen
 • Brian Guldager
 • Kristian Rosendal
 • Kristian Schou Pedersen

Vi har i dette år afholdt enkelte bestyrelsesmøder online. Møderne har været præget af ”Ny skoleidræt” struktur og finansiering af understøttelsen af kredsarbejdet fra hovedorganisationen i Nyborg.

Vi havde fortsat skærpet opmærksomhed på at genetablerer endnu flere aktiviteter i Hedensted og Horsens-området, få startet samarbejde op med Fredericia og Vejle kommune, fastholde og udvikle aktiviteter i Kolding.

Alt dette blev i løbet af året forsøgt realiseret og meget planlægning er blevet investeret i disse mål.

Vi har sæsonen fået afviklet 5 indledende høvdingebold stævner: to i Horsens, Hedensted, to i Kolding, kredsfinalen spilles i Kolding den 24. marts.

Der er afviklet kidsvolleydage, dans, cricket, aktivitetsdag på Vandel, KIE og Ågård, boksekurser og skolernes motionsdag.

Vi har oplevet at skolerne er begejstrede når de har været til vores aktiviteter. Det har krævet mere direkte kontakt at få flere skoler med. Det er ikke længere automatik i at få deltager til aktiviteter.

Vi har i 2022 ikke søgt midler fra Foreningspuljen. Dette blev besluttet, da vi ikke kan garantere at have hænder til at gennemfører aktiviteter, der kan søges til.

Til sidst skal der lyde en kæmpe tak til bestyrelsen, til alle de klubber, skoler,
forbund, foreninger med flere vi samarbejder med og til det utal af frivillige, der stiller
op til alle mulige forskellige ting. Sidst men ikke mindst også en stor tak til alle, der
bruger Dansk Skoleidræt på den ene eller den anden måde. Det er jer vi er her for
og uden jer var der ikke noget Dansk Skoleidræt.

Med ønsket om et rigtig godt år for skoleidrætten
Hans Martin Damm

 

§ 5 Repræsentantskabet
A. Sammensætning:
a) Kredsbestyrelsens medlemmer
b) 1 repræsentant for hver medlemsskole.
c) Enkeltpersoner efter indstilling fra kredsbestyrelsen eller de Kommunale skoleidrætsudvalg d) 1 repræsentant for de Kommunale Skoleidrætsudvalg
e) 1 repræsentant for landsorganisationen “Dansk Skoleidræt”
Kredsbestyrelsen kan invitere samarbejdspartnere og evt. medlemmer af evt. underudvalg til at overvære repræsentantskabsmødet - uden stemmeret.
B. Møder:
Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år i perioden januar - april. Det indkaldes af formanden med mindst 6 ugers varsel - og kan indkaldes ekstraordinært, når formanden, kredsbestyrelsen eller mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer ønsker det.
C: Funktion Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles efter flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent. 2. Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste repræsentantskabsmøde)
3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
8. Valg af:
a. Formand (ulige år) b. 5-9 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 3-5 hvert år)
c. 0-2 suppleanter til kredsbestyrelsen
d. 2 revisorer (der vælges 2 hvert år)
e. 0-1 revisorsuppleant
Valgene under punkt 8 a og b gælder for 2 år, under c, d og e for 1 år.
9. Fastsættelse af tid og evt. værtskab for næste repræsentantskabsmøde
10. Eventuelt
Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til Kredsbestyrelsen.
Ved afstemning har hver repræsentant én stemme til rådighed, og alle beslutninger og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver fastsættelse af kontingentstørrelse ¾ majoritet.
Skriftlig afstemning foretages, hvis der fremsættes ønske derom, og altid ved valg, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.
Den skriftlige beretning og regnskab lægges ud på kredsens hjemmeside og sendes til mødedeltagerne så snart de foreligger.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 10 dage. før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 7 dage før mødet. Det godkendte regnskab erstatter efterfølgende regnskabet på hjemmesiden og sendes til
Landsorganisationen til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

Aktivitetsoversigt

 1. 08.
  dec.
  Kidsvolley 3. klasser Østerhåb
  Østerhåbskole afdeling Torsted, Horsens
  3. klasse
 2. 12.
  dec.
 3. 31.
  jan.
  Ågård gymnastik dag
  Aagaard Efterskole
  5.,6. klasse
 4. 07.
  feb.
  5. klasse
 5. 12.
  feb.
  Høvdingebold Hedensted 5. kl
  Hedensted Centret
  5. klasse