Referater

Hejls den 22. august 2021

Formandens Beretning Dansk Skoleidræt kreds Trekantområdet for året 2020 afgives onsdag den 25. august i Horsens.

For tredje år i streg starter beretningen med ”2020 var ikke bare et år som alle andre”.

Vi må heraf konkludere, at vi fremad rettet heller ikke i skoleidrætsregi, kan forudse hvad fremtiden bringer. Dette skal dog ikke stå i vejen for, at vi vil ønske, planlægge og drømme om en fremtid, hvor skoleelever i endnu højere grad bliver bevæget.

Bestyrelsen bestod efter rep. mødet 2020 af

 • Hans Martin Damm
 • Brian Guldager
 • Jane Aggerholm
 • Mette Bolmgreen
 • Kristian Rosendal
 • Kristian Schou Pedersen
 • Anders Uldum
 • Annette Schulz Jensen
 • Camilla Daugaard
 • Line Rindum (suppleant)

Vi har i dette år tvunget af omstændighederne afholdt de fleste bestyrelsesmøder online. Møderne har været præget af usikkerhed i forhold til nedlukningen af samfundet betydning for vores aktiviteter.

Vi havde i skærpet opmærksomhed på at genetablerer endnu flere aktiviteter i horsensområdet, få startet samarbejde op med Fredericia og Hedensted kommune, fastholde og udvikle aktiviteter i Vejle og Kolding og akut overtagelse af Skole DM i volleyball.

Alt dette blev i løbet af året forsøgt realiseret og meget planlægning er blevet investeret i disse mål. Men som bekendt blev de fleste aktiviteter aflyst undervejs. Gennemført blev bl.a. enkelte høvdingebold stævner, spiludvikling på egen skole, bokse instruktion på egen skole og danse instruktion på egen skole og skolernes motionsdag.

I stort omfang har vi diskuteret og udvekslet erfaringer med online idrætsundervisning og bevægelse i skolen under forskellige vilkår. Vi har kikket på den succes, vi har med at udbyde instruktion på egen skole. Disse deltageromkostnings frie tilbud bliver hurtigt overbooket. Vi har og fortsætter med debatter, om vi i fremtiden vil udbyde flere af disse ”egen skole” instruktør aktiviteter? Hvordan kan vi i så fald sikre flere instruktører til lignende tilbud?

Et andet mål, der har været arbejdet meget på, er at have en repræsentant fra alle
kommuner i vores bestyrelse og få samarbejdet med de enkelte kommunale idrætsudvalg op at stå. Så vi på den måde skaber den naturlige røde tråd fra Nyborg, gennem kredsen og ud til de enkelte kommuners skoler.

Vi har haft indledende møder med Hedensted kommune, vi har Mette med i kredsen, stærke aktører i form af efterskoler, som vi er i kontakt med, så med et til to års forsinkelse, er jeg optimistisk for fremtiden i Hedensted. Men som vi ser i andre kommuner, er det vigtigt med flere ildsjæle til at løfte opgaverne. Fredericia kommune er vi desværre ikke repræsenteret i, så sig endelig til, hvis I kender nogen. Det vil lette det arbejde, der forestår, at komme ind her.

Vi har i 2020 været tildelt midler fra Foreningspuljen. Tak for disse, de været anvendt til at afvikle kurser i forbindelse med rep. mødet og førnævnte instruktionsaktiviteter.

Til sidst skal der lyde en kæmpe tak til bestyrelsen, til alle de klubber, skoler,
forbund, foreninger med flere vi samarbejder med og til det utal af frivillige, der stiller
op til alle mulige forskellige ting. Sidst men ikke mindst også en stor tak til alle, der
bruger Dansk Skoleidræt på den ene eller den anden måde. Det er jer vi er her for
og uden jer var der ikke noget Dansk Skoleidræt.

Med ønsket om et rigtig godt år for skoleidrætten
Hans Martin Damm

 

 

Referat repræsentantskabsmøde 2020
1. Dirigent. Niels er valgt
2. Enkelt medlemmer optagelse. Henning, Niels og Steen er valgt som enkeltmedlemmer
3. Formandens beretning, Hans Martin + Finn Kristensen fra Dansk skoleidræts
hovedorganisationen.
4. Budget godkendt
5.
a. Kommunale Idrætsudvalg, vejen at gå for at få nogen til at stå for arrangementer.
b. Line vil gerne stå for nogle danse aktivitet for alle årgange, men også med lærerne.
c. Fredericia?? Hvornår kommer de med? (De har tidligere selv kørt deres eget løb)
d. Flere elevaktiviteter på egen skole.
e. Kompetenceløft til idrætslærerene (evt. lave kursus i uge 27+32)
f. Valgfagslærere og hold/elever, der kan arrangere idrætsaktivitet/legedag
6. Se ovenstående
7. Kontingentstigning, . 4 kr. til kommunerne, 5 kr. til de enkelte skoler..Kommunerne skal varsles. Forslag om at Fondsmidler skal stå i budgettet, hvis vi kan føle os sikre på dem.

Camilla vil gerne have et skriv, så hun kan bearbejde Horsens
kommune.
8. Valg
a. På valg: Brian vil gerne fortsætte, Kristian P vil gerne fortsætte, Camilla Daugaard vil
gerne ind i bestyrelsen. Alle fortsætter ellers som tidligere. Genvalg til alle og Camilla
indtager den ledige plads.
b. Suppleanter: Line
c. Revisorer: Steen og Niels
d. Revisor suppleant: Henning
9. Næste års møde: ons den 24. feb, Østerhåbskolen i Horsens
10. Vi hedder ”Trekantområdet” uden s (trekantsområdet)
Forslag:
At vi kan lave et dokument som beskriver, hvad man får ud af, at stå for et arrangement og hvad eleverne,
der hjælper evt. får.

 

 

Repræsentantskabsmøde 2019 referat

 Dirigent: Niels Klestrup blev valgt

 1. Optagelse af enkeltmedlemmer
  1. Henning
  2. Annette Schulz Jensen, Østerhåbskolen, Horsens
  3. Anders Uldum, Østerhåbskolen, Horsens
  4. Finn
 2. Aflæggelse af beretning:
  1. Kristian Rosendal blev fremlagt.
 3. Regnskab fremlagt og godkendt.
 4. Indkomne forslag: søger pulje, mindste beløb 25.000 kr.
 5. Fremtidige aktiviteter
  1. Vi har planer om at indkøbe trailere med udstyr. ”Kaptajn Klo” til 2. klasser
  2. Atletik -skumredskaber til indskolingen
  3. Finde aktiviteter til udskolingen: Ex. Flagfootball, laserskydning (skiskydning, rulleski), MTB, fægteudstyr, teamtrack, streetkulturen (skateboards, transportale ramper mm), Samarbejde med grejbanker?? Og ungdomsskolerne?? Efterskoler??
 6. Gennemgået og godkendt
 7. Valg
  1. Kristian Rosendal går af, Hans Martin Dam stiller op og er enstemmig blevet valgt.
  2. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer bliver: Mette, Jane, Kristian P, Brian. Kristian Rosendal, Annette Schulz Jensen og Anders Uldum er valgt
  3. Ingen valgt
  4. Steen Juulsen og Niels Klestrup er valgt
  5. Suppleant: Henning
 8. Næste repræsentantskabsmøde, sidste onsdag i januar 2020. Forslag om Peder Mindeskolens hal.
 9. Finn fra landsorganisationen fortæller lidt om hvad der sker på landsplan.
  1. Der skal genforhandles aftale med Trygfonden til efteråret. Det bliver betydelig mindre end hidtil, det kommer til at koste arbejdspladser i organisationen. Udlodningsmidlerne giver knap 2 mill.
  2. Vi skal søge penge fra ”foreningspuljen”
  3. Forklarer om ny struktur i organisationen.


Årsberetning 2019                                                                   Vejle 23.01 2019
2018 var ikke bare et år som alle andre. I Januar meldte Horsens ud at de ikke
længere betalte samlet medlemskab for kommunens skoler. Skolerne har ikke selv
efterfølgende meldt sig ind. Derfor har vi stået med et hul og ikke mindst en økonomi
der for de sidste 2 skoleår har manglet de penge vi plejer at få fra Horsens.
Vi er ikke i panik, men det er rigtig ærgerligt at vi har mistet så mange skoler i et hug,
og ikke mindst rigtig ærgerligt at vi ikke har haft særlig mange aktiviteter i området,
så skolerne har mærket behovet for at melde sig hurtigt ind igen.
Horsens skolerne har til gengæld flittigt benyttet sig af projekterne på landsplan, som
for det meste er målrettet alle landets skoler, og ikke kun medlemsskoler. Derfor har
mange skoler i Horsens sikkert ikke mærket den store forskel, da de jo har deltaget i
mange af dansk skoleidræts aktiviteter alligevel.
Bestyrelsen bestod efter Rep. mødet 2018 kun af 5 personer. Trine fra Fredericia og
Kristian fra Horsens valgte dog at komme med til nogle møder og snuse til
bestyrelsesarbejdet, for at se om det kunne være noget for dem. Trine valgte efter et
stykke tid at der desværre ikke var tid til opgaven lige nu, hvorimod Kristian
Pedersen valgte at blive i bestyrelsen. Da Kristian kommer fra en Horsens skole har
første mål været at gøre os synlige og gøre benarbejdet til at Horsens igen vil melde
sig ind i Dansk Skoleidræt. Fremmødet på dette års rep. møde viser med tydelighed
at Horsens er på vej igen, dels er der mange deltagere fra Horsens og dels har flere
tilkendegivet at de vil skoleidrætten. Kan vi få flere aktiviteter op at stå i Horsens, er
jeg sikker på at vi også kan få en god dialog med kommunen om at få dem med
igen, som der tidligere har været så god en tradition for.
Samtidig med vi kæmper for Horsens, skal vi huske at værne om såvel Kolding som
Vejle. Det er trofaste kommuner, der har haft alle skoler med de 12 år man har
kunne melde en hel kommune ind i vores kreds.
Endelig har vi så Hedensted og Fredericia som vi stadig ikke har fået fat i. Vi har ikke
mødt det store medspil, men heller ikke haft de fornødne ressourcer til at at presse
på, hvilket vi de kommende år håber at kunne gøre bedre.
På landsplan er der også sket en del. I øjeblikket diskuterer vi blandt meget andet
vores organisationsstruktur. Det er en spændende process som jeg håber vi kommer
godt ud af. Vigtigst af alt er her at vi alle kan se os i det og ikke efterlader gode
kræfter på perronen pga. misforståelser eller uklarheder. Samtidig er det også vigtigt
at sige, at vi hele tiden i trekantområdet har været meget bevidste om, at vi levede i
en guldalder med alle de projektmidler der har været skrabet til os i kølvandet på
reformen. Vi har hele tiden lokalt mærket bagsiden af reformen og nu hvor det bliver
hverdag for alle, må vi være gode til at sætte tæring efter næring også selvom det
kan betyde man skrumper. Så må vi bygge os op igen, og få hul igennem de steder
det er vigtigt. Det er som jeg ser det også målet for de strukturforandringer der
arbejdes med i hovedorganisationen.
Det må aldrig være projekter der afgører vores eksistens. Derfor var det selvfølgelig
også rigtig dejligt at se vi kom med på finansloven med et større grundbeløb at drive
vores forening med, end vi nogensinde før har haft. Godt gået!!
Vi har også i det forgangne år afholdt det første møde på tværs af kredsene, hvor vi
tog turen til Aarup og mødtes med kreds fyn. Det var en rigtig fin oplevelse, og en fin
aften med god sparring på kryds og tværs af bordet. Jeg er sikker på det ikke var
sidste gang vi har deltaget i et sådan møde.
Generelt ser vi stor værdi I deltagelse på landsplan. Brian Guldager og Hans Martin
har suppleret jeg selv ved kredsformandsmøderne, så vi ofte er 2 afsted, hvilket
giver rigtig stor værdi for kredsen. Generelt forsøger vi altid at stille så talstærkt op vi
overhovedet kan til de andre arrangementer der er.
I fremtiden må kredsens første mission være, at få flere medlemsskoler samt få flere
aktiviteter i gang i kredsen. Det er stadig et mål at have en repræsentant fra alle
kommuner i vores bestyrelse. Så vi på den måde skaber den naturlige røde tråd fra
Nyborg, gennem kredsen og ud til de enkelte kommuners skoler.
Den smørre har vi fortalt om de seneste år men nu kan vi endelig konkret gøre mere
ved det.
Vi har tænkt at lave en del omstruktureringer i den nærmeste fremtid, for mere
struktureret at få kontakt til de skoler og kommuner der ikke er medlemmer, samt
skabe bedre vilkår for dem der vil hjælpe med at skabe og udføre
skoleidrætsaktiviteter for kredsens skolebørn.
For at indfrie disse mål er det nødvendigt at at kunne komme mere ud og gerne i
arbejdstiden. Siden sidste år er Hans Martin skiftet skole, og har fået god mulighed
for at flexe ud/købe sig fri i arbejdstiden. Det har vi virkelig i sinde at benytte os af, så
vi kan gøre os selv meget mere synlige i kommunerne, samt i de fora hvor
skoleidrætten debatteres rundt omkring i vores område. 

Lige netop at finde en til dette arbejde, var også et mål for os sidste år, og det er
super godt vi har fået mulighed for at bruge en af vores egne i den process.
Til sidst skal der lyde en kæmpe tak til bestyrelsen, til alle de klubber, skoler,
forbund, foreninger med mere vi samarbejder med og til det utal af frivillige der stiller
op til alle mulige forskellige ting. Sidst men ikke mindst også en stor tak til alle der
bruger Dansk Skoleidræt på den ene eller den anden måde. Det er jer vi er her for
og uden jer var der ikke noget Dansk Skoleidræt.

Med ønsket om et rigtig godt år for skoleidrætten
Kristian Rosendal