Vedtægter

Jeg er interesseret
PDF vedtægter


§1. Navn Foreningens navn er Dansk Skoleidræt Trekantområdet og den er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt.
§ 2 Formål 1. Dansk Skoleidræt Trekantområdet har som mål at medvirke til at fremme Dansk Skoleidræts formål om
 at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse
 at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling individuelt og i et forpligtende fællesskab
 at give alle skolens elever en alsidig viden om sammenhæng mellem levevis og sundhed
2. Dansk Skoleidræt Trekantområdet når sine mål ved:
 at støtte og udvikle skolens undervisning i idræt,
 arbejde for øget kvalitet og
 initiere fysisk udfoldelse i skolens hverdag, udover den obligatoriske idrætsundervisning.
3. Dansk Skoleidræt Trekantområdet arbejdsopgaver er
 at igangsætte og arrangere idrætsaktiviteter for eleverne
 at forestå Dansk Skoleidræts landsdækkende aktiviteter i det område kredsen omfatter
 at sikre efteruddannelsesmuligheder for skolens undervisere
4. Dansk Skoleidræt Trekantområdet samarbejder om udvikling af idrætstilbud for elever og lærere med de kommunale skoleidrætsudvalg, de frivillige idrætsorganisationer og andre, der arbejder for samme mål som Dansk Skoleidræt.
5. Dansk Skoleidræt Trekantområdet repræsenterer landsorganisationen lokalt i de kommuner, som kredsen omfatter.
§ 3 Medlemmer Som medlemmer optages skoler/kommuner og uddannelsesinstitutioner i kredsen.
Kredsen omfatter følgende kommuner:
Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding & Vejle.
§ 4 Organisation
Dansk Skoleidræt Trekantområdet har følgende organisatoriske opbygning:
- Repræsentantskabet
- Kredsbestyrelsen
- Medlemsskolerne - Kommunale skoleidrætsudvalg - Kommunale repræsentanter
Repræsentantskabet er kredsens øverste ledelse. Mellem repræsentantskabsmøderne udøves ledelsen af kredsbestyrelsen. Den daglige ledelse udøves af formanden under ansvar for kredsbestyrelsen
§ 5 Repræsentantskabet
A. Sammensætning:
a) Kredsbestyrelsens medlemmer
b) 1 repræsentant for hver medlemsskole.
c) Enkeltpersoner efter indstilling fra kredsbestyrelsen eller de Kommunale skoleidrætsudvalg d) 1 repræsentant for de Kommunale Skoleidrætsudvalg
e) 1 repræsentant for landsorganisationen “Dansk Skoleidræt”
Kredsbestyrelsen kan invitere samarbejdspartnere og evt. medlemmer af evt. underudvalg til at overvære repræsentantskabsmødet - uden stemmeret.
B. Møder:
Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år i perioden januar - april. Det indkaldes af formanden med mindst 6 ugers varsel - og kan indkaldes ekstraordinært, når formanden, kredsbestyrelsen eller mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer ønsker det.
C: Funktion Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles efter flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent. 2. Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste repræsentantskabsmøde)
3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
8. Valg af:
a. Formand (ulige år) b. 5-9 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 3-5 hvert år)
c. 0-2 suppleanter til kredsbestyrelsen
d. 2 revisorer (der vælges 2 hvert år)
e. 0-1 revisorsuppleant
Valgene under punkt 8 a og b gælder for 2 år, under c, d og e for 1 år.
9. Fastsættelse af tid og evt. værtskab for næste repræsentantskabsmøde
10. Eventuelt
Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til Kredsbestyrelsen.
Ved afstemning har hver repræsentant én stemme til rådighed, og alle beslutninger og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver fastsættelse af kontingentstørrelse ¾ majoritet.
Skriftlig afstemning foretages, hvis der fremsættes ønske derom, og altid ved valg, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.
Den skriftlige beretning og regnskab lægges ud på kredsens hjemmeside og sendes til mødedeltagerne så snart de foreligger.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 10 dage. før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 7 dage før mødet. Det godkendte regnskab erstatter efterfølgende regnskabet på hjemmesiden og sendes til
Landsorganisationen til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.
§ 6 Kredsbestyrelse
Kredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, (formanden kan ikke vælges til de nævnte poster), og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling.
Suppleanterne kan deltage i kredsbestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Kredsbestyrelsen udpeger 4 repræsentanter til landsorganisationen "Dansk Skoleidræts"
repræsentantskab.
Kredsbestyrelsen nedsætter de fornødne underudvalg.
Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted, indtil næste repræsentantskabsmøde.
Får næstformanden forfald i valgperioden, konstituerer kredsbestyrelsen en ny næstformand indtil næste repræsentantskabsmøde
Kredsen tegnes af formanden og næstformanden eller i en af disses fravær af den tilbageværende og to kredsbestyrelsesmedlemmer.
§ 7 Økonomi
Dansk Skoleidræt Trekantområdet økonomi baseres på:
 medlemskontingenter
 tilskud fra diverse myndigheder, organisationer m.fl.
 indtægtsgivende virksomhed, såsom udlejning mm.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Dansk Skoleidræt Trekantområdet betaler et af landsrepræsentantskabet fastsat kontingent til landsorganisationen.
§ 8 Vedtægtsændringer
Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på mødet afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal desuden godkendes af landsorganisationen "Dansk Skoleidræt", men de træder dog i kraft med forbehold straks efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet.
§ 9 Opløsning
Dansk Skoleidræt Trekantområdet kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinær repræsentantskabs-møde og et påfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det ordinære møde. Ved begge møder kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for opløsning.
Evt. midler og andre aktiver deponeres i landsorganisationen og kan kun anvendes til genopstart af evt. nye aktiviteter i overensstemmelse med Dansk Skoleidræts formål i de kommuner, som Dansk Skoleidræt Trekantområdet omfatter.
Således vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 30.01 2013
_____________________
Dirigent
______________________
Formand

til toppen