Beretning og regnskab mm 2014

Dansk Skoleidræt Vestsjælland beretning 2014

 

Repræsentantskabsmødet torsdag den 12. marts 2015 i Ringsted

                            

Denne formandsberetning for kreds Vestsjælland er igen bevidst lavet så kort som muligt, da vi jo igen har valgt at afholde vort repræsentantskabsmøde efter den nye model, hvor vi først har et kursus og efterfølgende holder møde med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

Vort FU har i år bestået af  8 medlemmer. Bent Overlade er stoppet som webmaster og formanden har overtaget denne rolle med en ny moderniseret og standardiseret model, som de andre kredses hjemmesider efter et grundigt kursus for webmastere i Nyborg.

Skoleåret gik vi ind til med stor spænding omkring den foregående lockouts indvirkning på vores aktiviteter.

Dette beskrives senere under de forskellige aktivitetsberetninger.

 

Vi er stadig spændte på reformens fortsatte betydning for vores aktiviteter, men glæder os samtidig over de styrkede økonomiske muligheder Dansk Skoleidræt har fået til f.eks. udvikling af ”Skolen i bevægelse” med forårsfestivaller, hvor kreds Vestsjælland er ”med på vognen” med en festival i Slagelse til foråret.

Den nye prøveform i idræt med tilhørende karaktergivning bliver ligeledes spændende.

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland tegner sig stadig ”lys og levende”. Vores økonomi er stadig god og stabil.

Alle kommuner er stadig medlemmer, så vi har 100 % opbakning fra de kommunale skolevæseners side.

Endvidere har vi jo trofaste privatskoler som medlemmer. Af disse har foreløbig  Holbæk Private Realskole, Dyhrs skole, Kalundborg Friskole og Friskolen og idrætsefterskolen Ubby fornyet sit medlemskab. Som nye medlemsskole har vi netop fået Bregninge Bjergsted Friskole og Fårevejle fri- og efterskole, som vi byder særlig velkommen til.

 

Desværre er mange skoler i vores medlemskommuner stadig ikke klar over, at de er medlemsskoler og ikke ser vores tilbud og benytter sig af disse. Her ville et kommunalt skoleidrætsudvalg kunne hjælpe.

I årets løb har vi afholdt 4 FU – møder, hvoraf det ene har været vort heldagsmøde, hvor vi mødtes om morgenen og arbejder hele dagen. Vi har igen i år haft svært ved at finde mødedatoer, hvor alle kunne deltage og de nye arbejdstider har heller ikke gjort dette lettere. Som en konsekvens har vi valgt at lægge møderne lidt senere på dagen. 

 

Kreds Vestsjælland bliver som de øvrige kredse bedt om at stå for værtsskabet for DM i enten atletik, volleybold, basketball, håndbold, fodbold og den seneste disciplin høvdingebold. Vi har afholdt flere gennem årene med stor succes og DM i fodbold i dagene 20.-22. maj 2014 med Mette Elmelund, Skolen på Herredsåsen, som ansvarlig blev meget vellykket med stor rosende ”feedback” fra de deltagende skoler. At vejret var med os, gjorde det heller ikke dårligere. Stor tak til teamet fra Skolen på Herredsåsen for deres store engagement og også en tak til de frivillige fodboldtrænere og forældre fra Raklev G.I. der sammen med medlemmer fra vores FU medvirkede til den indledende fodboldevent for de deltagende hold. 

Kampene blev spillet omkring Munkesø Stadion i Kalundborg, hvor den lokale klub KGB stillede baner og lokaler til rådighed.

Der er i fremtiden foreløbigt planlagt endnu et kommende DM med Herredsåsen som arrangør. Det drejer sig om DM i fodbold maj 2017. Hvis andre skoler i vores kreds kunne tænke sig at være værtsskole for et DM-afholdelse er man velkommen til at byde ind, men man skal vide, at der ligger et meget stort arbejde ved siden af og en langsigtet planlægning.

 

Vores nye Djeeo-sæt orienteringsløb med bedre GPS’ere har fungeret godt for det meste. Der har været en smule problemer og udskiftning med et par enkelte gps’ere, men ellers har udlånet igen været en stor succes med trofaste lånere/brugere. Vi har tidligere afholdt kursus hvert år på vores gratis idrætsunderviser-dag. Dette modul har vi udeladt i år, men kan vende tilbage næste år, hvis der er behov for det. Vi kan også mod betaling komme ud til skoler for at demonstrere materialet, som elever og lærere synes utroligt godt om.

Det er i princippet kun tidligere kursusdeltagere, der har mulighed for at låne udstyret. Der skal dog planlægges i god tid. Reservering af udstyret kan ske efter 1. maj efter først til mølle princippet og efter kontakt med den djeeo-ansvarlige (formanden).

Lidt ærgerligt er det, at nogle ansøger om lån og så, når tiden er inde, alligevel ikke ønsker at benytte udstyret.

 

Som formand har jeg i år deltaget ved 3 af Dansk Skoleidræts kredsformandsmøder. Ved et af møderne  deltog ligeledes Christian Pedersen, da formanden tog på webmasterkursus den ene af dagene. Christian P. gjorde det så godt, at han blev ”headhuntet” til et nyt job på Dansk Skoleidræt i Nyborg. Suppleant Janne Petersen har siden december erstattet Christian i FU og er ”lovformeligt” på valg til dette på repræsentantskabsmødet.

FU har været repræsenteret med 3 medlemmer på det årlige udviklingskursus over 3 dage, der i 14 blev afholdt i Odense af kreds Fyn.Et næsten fuldtalligt FU deltog endvidere ved ”Idrætslærernes forum” i Vingsted i oktober.Dette forum afholdes hvert andet år og er absolut anbefalingsværdigt for alle idrætslærere. Tidsmæssigt koster formandsmøderne meget, men formanden har haft bedre mulighed for at deltage efter sommerferien.

FU har ligeledes været repræsenteret ved kursus på Fyn for ”Ny skole i bevægelse”.Her fik vi en aftale om Dansk Skoleidræts deltagelse ved vores heldagsmøde med et interessant besøg af Christian Ditlevsen.

Såfremt nogle af vores kommuner har behov for ekstern hjælp, stiller DSI sig gerne til rådighed.

 

Den nye hjemmeside skulle have været i brug først i marts 14, men lod vente lidt på sig. Nu er den aktiv og der bliver ofte sat nye ting ind. Gå derfor ofte ind på www.skoleidraet.dk og klik ind på kredse og vælg Vestsjælland. Her kan man se resultater fra vore stævner og se fotos herfra.

 

På formandsmøderne diskuterer vi stadig meget holdsammensætninger ved DM’er, missioner, visioner og hvilke retninger og strategier Dansk Skoleidræt skal vælge, samt hvordan Dansk Skoleidræt kommer i god kontakt med kommunerne. Vi præsenteres for nye tiltag og møder breddekonsulenter, der lancerer nye tilbud til gavn for alle vore medlemsskoler. Som det nyeste emne er et udvidet samarbejde med DGI den store diskussion.

 

FU deltager så vidt muligt hvert år ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. I år holdes dette møde fredag den 20. marts i Vissenbjerg på Fyn og her vil foreløbig formanden deltage.

 

Vi kommer muligvis stadig ikke godt nok ud til skolerne. Vi forsøgte tidligere med t-shirts med adressen www.skoleidraet.dk  påtrykt, og disse er blevet vel modtaget og flittigt benyttet. Ved mange af vore stævner har de deltagende lærere og hjælpere fået en trøje.  

 

Vi har stadig en god kontakt til pressen. Det er vigtigt med denne kontakt hver gang vi afholder stævner, så vi får gjort opmærksom på vor eksistens og berettigelse.

I det forløbne år har vi haft særdeles gode omtaler af flere af vore arrangementer.

 

Tilskudsordningen vi lancerede for et par år siden fungerer fint.

Flere skoler har nydt godt af denne ordning, hvor alle, der har søgt, har fået op til 3000 kr. i tilskud til rejseudgifter til deltagelse ved DM. Skolerne bevilges et tilskud afhængig af udgifternes størrelse. Størrelsen på tilskuddet bliver behandlet i FU, da der jo antalsmæssigt er forskel på deltagerantallet på de respektive hold og destinationerne er forskellige fra gang til gang.

 

Til kreds Vestsjællands repræsentantskabsmøde har vi i år inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle de medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

Til vort repræsentantskabsmøde er tilmeldt følgende 23, hvoraf de 8 kommer fra FU.

 

Torben Krogh Johansen                             Ringsted Kommune

Mikkel Bøyesen                                         FU i Dansk Skoleidræt

Kathe Christensen                                      Nymarkskolen, Slagelse samt FU

Linda Jensen                       Stenlille Skole, Sorø samt FU

Henning Stokholm Buch                             Tårnborg Skole, Slagelse samt FU

Per Bromann                       Katrinedalsskolen afd. Svinninge, Holbæk samt FU 

Kirsten Hald                                               Sydskolen afd. Asnæs, Odsherred samt FU

Anette Bialik                                              Campusskolen, Ringsted samt FU

Erik Elmelund                                             Formand FU, Kalundborg

Mette Elmelund                                          Suppleant i FU, Skolen på Herredsåsen, Kalundborg    

Knud Erik Nielsen                                      Kirke Helsinge skole, Kalundborg

Janne Petersen                                           Tuse Skole, Holbæk samt FU

Vivi Clausen                                               Svebølle Skole, Kalundborg

Margit Kondrup                                         Det kommunale skoleidrætsudvalg i Kalundborg

Lone Klitten                                               Raklev Skole, Kalundborg

Susanne Kofod                                          Byskovskolen afd.Benløse, Ringsted

Bent Overlade                                           Repræsentantskabet, æresnålsbærer

Signe Lejbach                                            Det kommunale skoleidrætsudvalg i Kalundborg

Cecilie Poulsen                                          Rynkevangskolen, Kalundborg

Gitte Kørvel                                               Rynkevangskolen, Kalundborg (uden stemmeret)

Martin Dreyer                                            Skolen på Herredsåsen, Kalundborg

John Abert                                                 Sydskolen afd. Asnæs, Odsherred

Kim Bo Christensen                                   Sydskolen afd. Asnæs, Odsherred (uden stemmeret)

Carina Christiansen                                    Nordbakkeskolen, Ringsted

Per Halkjær                                               Årby Skole, Kalundborg

Thomas Djernis                                         Svallerup Skole

 Slagelse er repræsenteret med 3, Ringsted 4, Sorø 1, Odsherred 3, Holbæk 2 og Kalundborg 12 personer.

Årets aktiviteter.

 

Samarbejdet med Dansk Volleyball- forbund omkring ”Kids volley” har igen været en kæmpesucces. Stævner eller introduktionsdage blev afholdt i Pedersborg, Tølløse, Stenlille, Ringsted og Årby ved Kalundborg. En stor tak til forbundet. Samarbejdet omkring ”Kids volley” vil fortsætte, hvilket er et stort aktiv for os. Her har vi virkelig noget at tilbyde vores medlemsskolers yngste årgange til glæde for den senere udvikling af volleybold.

Lærervolley og klassegymnastik blev aflyst.

Høvdingebold havde planlagte stævner i Kalundborg hallerne organiseret af Mette Elmelund og i Tølløse arrangeret af Christian Pedersen. Stævnet i Kalundborg forløb fint med hele 32 hold, der spillede i 2 haller.  I Tølløse blev stævnet gennemført som nævnt senere.

Succesen var igen stor for projektet, der fortsætter i 2015. I dette forår afholder vi 3 kredsstævner i Kalundborg, Tølløse samt Slagelse. Alle stævner er fuldt optagne og vi har på det seneste måttet sige nej til 3 skoler, der har været meget sent ude med deres tilmelding. Den samlede vinder blandt holdene fra 5.klasse kvalificerer sig til det nyeste DM-tiltag, nemlig DM i høvdingebold for 5.klasse, der afholdes i maj i Skovlunde.

Herudover har vi gennemført planlagte arrangementer i håndbold, atletik, fodbold, basketball, indefodbold, orienteringsløb.

Vi har heller ikke i denne sæson sendt aktivitetsplanen ud til skolerne og ingen har efterlyst den. Det er på hjemmesiden og især gennem mails den største kontaktflade vil være. Indbydelser til kommende arrangementer vil blive tilsendt på de mailadresser, vi kender.

 

”Idræt i Skolen”

Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Vore arrangementer nævnes desværre ikke i dette blad, men bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

At vi har haft en nedgang i nogle discipliner er sikkert stadig bestemt af økonomien på de enkelte skoler, samt ændringer i skolestrukturen. Vi ser at en stor del af vore deltagere kommer til vore arrangementer, hvor transportudgifterne kan holdes nede. Vi har dog også haft fremgang flere steder.

Vi tænker stadig på dette når vi planlægger, men vi vil heller ikke flytte aktiviteter væk fra særlige interesseområder. I basketball er det f.eks. altid sikkert at både Holbæk og Kalundborg deltager i fuldt omfang, hvilket er årsagen til at vi hvert år afholder et af vore stævner i en af disse byer.

Etablering af skoleidrætsudvalg i alle kommuner er stadig et stort ønske for os alle og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse. Målet er at alle vore seks kommuner skal have et kommunalt skoleidrætsudvalg.

 

Afsluttende bemærkninger

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Ringsted Kommune for benyttelse af faciliteterne ved kursus og repræsentantskabsmøde.

På sidste års repræsentantskabsmøde blev der foreslået, at forslag til aktivitetsplanen blev udsendt før mødet. Dette har jeg gjort, da den er medtaget bagest. Årets regnskab er ligeledes med i beretningen.

 

 

Beretninger fra årets aktiviteter:     

  

Fodbold

 

For 6.drenge, 6.piger, 8.- 9. drenge og 8.- 9.piger.

 

Stævnet blev igen i år afholdt ved Røsnæshallen ved Kalundborg på Raklevs baner onsdag den 17.september 2014 fra kl. 8.30 - 15.15.  Vi spillede her 7-mands fodbold på 6 baner. Mens drengerækken for 8.-9.klasse, hvor vi stadig spiller 11-mands blev afviklet på Munkesø stadion i Kalundborg med Martin Dreyer som stævneleder. At afvikle stævnet på 2 steder blev en nødvendighed, da der var arbejde med anlægning af kunststofbane i gang i Raklev samt en ekstra stor tilmelding.

Der var tilmeldt i alt 43 hold fordelt som nævnt nedenfor. Der er tale om en fremgang på 2 hold og det betød at vi skulle afvikle stævnet på 10 baner. Kredsstævnet blev afviklet i en god atmosfære med hele 83 (76 i 2013) spillede kampe på de 10 baner.

En stor tak til kommunen samt til halinspektøren i Røsnæshallen og KGB for frit lån af faciliteter.

Kampene blev for det meste dømt af de deltagende lærere samt enkelte hjælpedommere.

Det er et problem at mange frasiger sig at kunne dømme, så næste år vil det blive krævet, at hvert hold skal stille med en dommer. Dette vil sikkert begrænse tilmeldingerne lidt, hvilket måske vil gøre det muligt at afvikle på en lokalitet. Enkelte hold manglede en leder under deres kampe, hvilket også kan give problemer. Skolerne bør sende flere lærere med.

De fleste hold kommer stadig fra Kalundborg Kommune, men nye skoler deltog i år. Stenlille Skole, Jernløse Skole, Tømmerup Friskole og Svebølle Skole var således nye deltagere.

I Kalundborg afholdte vi på forhånd en 6. kl. turnering. Her deltog yderligere 17 hold, hvoraf de 11 var drenge og 6 pigehold. Kun de bedst placerede hold herfra kan deltage i kredsstævnet.

Alt i alt har der deltaget 60 hold i fodboldstævnerne.(Fremgang på 9 hold).

Der deltager samlet ca.800 elever ved vores fodboldstævner.

Stævnet er så længe at Kalundborg Kommune stiller baner til rådighed muligt at gennemføre ved ganske små udgifter.

 

Fordeling på rækkerne samt kredsvindere :

6.kl. drenge: 17 hold.( 7 hold i 2013)         Vinder: Nyrupskolen, Kalundborg Kommune.

6.kl. piger: 10 hold.( 8 hold i 2013)            Vinder: Raklev Skole, Kalundborg

Raklev Skole og Nyrupskolen har således kvalificeret sig til at deltage med et hold i 6.piger og 6.drenge ved DM, der  afholdes 19. - 21.maj 2015 i Skanderborg.

8. - 9.kl. drenge: 16 hold. ( 13 hold i 2013) Vinder: Svebølle Skole

8.- 9.kl. piger: 14 hold. ( 13 hold i 2013 )    Vinder: Skolen På Herredsåsen 8.1

Til alle vinderhold var der sorte mesterskabstrøjer med kredsmestertryk.

Erik Elmelund.

 

Volleyball

 

Igen i år blev kredsmesterskabet i volleyball afholdt i Ringstedhallerne torsdag den 22. januar 2015

Der deltog hold fra Slagelse, Holbæk og Ringsted.

De, der deltog, kæmpede godt og stemningen i hal B var særdeles god og der blev rigtig gået til den.

Flere kampe blev først afgjort i 3. sæt, så holdene var meget jævnbyrdige og tilskuerne fik heppet

rigtig godt på deres favorithold.

Tak til alle for et godt stævne.

Der skal også lyde en tak til alle medarbejdere i Ringstedhallerne.

I 9. piger placerede holdene sig således:    

 1. Marievangsskolen, Slagelse
 2. Sofielundsskolen, Holbæk
 3. Skolen Ved Tuse Næs, Holbæk
 4. Eggeslevmagle Skole, Slagelse
 5. Byskovskolen, Ringsted

I 9. drenge placerede holdene sig således:  

 1. Eggeslevmagle Skole, Slagelse
 2. Holbæk Private Realskole, Holbæk
 3. Skolen ved Tuse Næs, Holbæk
 4. Marievangsskolen, Slagelse
 5. Byskovskolen 1, Ringsted
 6. Byskovskolen 2, Ringsted

Alle vindere modtog en kredsmester T-shirt og vinderne i 9. piger og drenge går videre til

DM i Ikast 9/3 – 11/3 2015. På repræsentantskabsmødet, vil jeg fortælle, hvordan det gik de, der repræsenterede vores kreds.

 

Lærervolley

 

Blev afviklet lørdag den 28. februar 2015.Stævnet skulle oprindeligt have været afholdt i Stenlillehallen, hvor vi har været i mange år. Vi kunne desværre ikke være i hallen alligevel, så stævnet blev i sidste øjeblik flyttet til Eggeslevmagle skole. Det var rigtig dejligt, at Eggeslevmagle Skole stillede hal og hyggelokale til rådighed, tak for det.

Der var 6 hold tilmeldt, men desværre måtte Byskovskolen, Ringsted melde afbud. Vi havde et rigtig godt stævne med en særdeles god stemning. Alle gik til den og der blev ikke sparet på kræfterne, flere af kampene blev først afgjort i 3. sæt. Vi spillede alle mod alle og sluttede af med en finale, mellem Marievangsskolen1 og Eggeslevmagle Skole. Eggeslevmagle Skole vandt finalen og holdet modtog en T-shirt som præmie.

Følgende hold deltog: Pedersborg Skole, Sorø - Marievangsskolen1 - Marievangsskolen2 - Antvorskov Skole- Eggeslevmagle skole, alle fra Slagelse.

Jeg glæder mig til at se jer alle næste år lørdag den 27. februar 2016

Tak for et godt stævne                                                                                                Anette Bialik

 

 

Indefodbold for 5. klasse Mix-hold 2014

 

Indefodboldstævnet 2014 blev afviklet onsdag den 12. marts i Tølløse Hallen. Der var i alt 16 deltagende hold fra 7 forskellige skoler. De kom fra henholdsvis Vipperød, Ågerup, Undløse, Tølløse, Østre, Kildebjerg og Sofienlundskolen.

Der blev spillet i 4 puljer og det var en dag præget af mange utrolig tætte kampe og stor spænding.

I begge semifinaler mødtes et Vipperød hold og et Tølløse hold og begge semifinaler endte med 2-1 til Tølløse. Derved blev finalen et rent Tølløse opgør, hvor Tølløse 5.B 1 vandt over Tølløse 5.A.

Det var endnu en tæt kamp som igen endte med 2-1 sejr.

 Stort TILLYKKE til Tølløse 5.B 1 og tak til alle hold for en super god dag.

Christian Pedersen

Basketball 2014

                                   

Under nogle gode rammer både for elever og lærere mødtes 20 skolehold (ca. 300 elever) i Kalundborghallerne tirsdag d. 9. december 2014 til kredsmesterskabsstævnet i skolebasket.

Holdene kom denne gang fra Slagelse, Kalundborg og Holbæk og var tilmeldt i 7. klasses turneringen for drenge og piger og i 8. klasses turneringen ligeledes for drenge og piger.

Det var også tilbudt skolerne at kunne deltage i en 9. klasses turnering, men kun to skoler tilmeldte sig, hvilket betød, at rækken blev aflyst.

 

I dette skoleår er det 8. klasserne, der kvalificerer sig til et afsluttende DM i Skolebasketball d. 13.- 15. april 2015 i Horsens. Denne ændring i forhold til tidligere år har ganske givet haft betydning for tilmeldingen i 9. klasses turneringen.

Det var andet år i træk, at stævnet blev afholdt i Kalundborghallerne, hvilket skyldes, at baneforholdene i Kalundborg er optimale – 3 mindre baner og en stor bane. Med disse gode bane- og halfaciliteter kan både spillere og lærere tilbydes det bedst mulige stævne.

3 unge, men gode dommere fra DBBF, dømte alle kampene. Det er gennem de seneste år blevet kutyme, at vi anvender dommere fra DBBF til alle kampene således, at de lærere, der følger med deres klasser / hold, alene kan koncentrere sig om at coache ved kampene og være sammen med sine elever. Dette er der forståeligt nok stor tilfredshed med blandt lærerne.

 

Resultaterne efter 6 timer intense kampe blev:

 

Vinder af 7. klasse pigerækken: Sofielundskolen, Holbæk.

Vinder af 7. klasse drengerækken: Skolen på Herredsåsen, Kalundborg.

Vinder af 8. klasse pigerækken: Nyrupskolen, Kalundborg:                    

Vinder af 8. klasse drengerækken: Skolen ved Tuse Næs, Holbæk.

 

Begge vindere i 8. klasses rækken deltager ved DM i skolebasketball i Horsens d. 13.-15. april 2015.

 

Henning Stokholm Buch / basketansvarlig

 

Orienteringsløb

 

Korsør Lystskov dannede igen rammen omkring årets orienteringsløb for 6. klasser. 7 klasser fra 5 forskellige skoler (ca 130 elever) havde tilmeldt sig løbet, som afvikledes sammen med Orienteringsklubben Sorø.

 

Det blev en dag med sved på panden, gode diskussioner omkring kortlæsning og postplaceringer, og frem for alt spænding før dagen sidste løb – Sprintløbet – hvor kredsvinderen skulle findes.

Den samlede vinder blev Nymarkskolen.

 

Under hele arrangement modtog Dansk skoleidræt Vestsjælland uvurderlig hjælp fra flere frivillige fra Orienteringsklubben Sorø. Det store set-up, der er nødvendigt til et o-løb, kan kun klares med erfarne hjælpere fra O-klubben.

 

Henning Stokholm Buch / O-løbs ansvarlig

 

Badminton

 

Vi har et samarbejde med DGI omking badmintondage. Kreds Vestsjælland formidler gerne en kontakt, men skoler kan også selv aftale badmintondage med DGI. Sidst har der i sidste uge været flere badmintondage i både Sorø og Kalundborg med deltagelse af 5 skoler. Ny kontaktperson til badminton er Linda Jensen.

Kontaktperson i DGI er Mathias Teglbjærg -  Mathias.Teglbjaerg@dgi.dk

 

Girly Funk 2015

 

Dette stævne blev aflyst, da der ikke var nogen tilmeldte. Janne Petersen overtager arrangementet og det flyttes til en ny termin.

 

Indefodbold for 5. klasse Mix-hold 2015

 

Indefodboldstævnet 2014 er netop afholdt i Svinninge med Per Bromann som stævnearrangør, da Christian Pedersen jo har fået andet arbejde.

 

Atletik

 

I september deltog 11 drengehold og 8 pigehold i stævnet på Holbæk Stadion. Nye skoler:

Campusskolen Ringsted, Tornved afd. Kildevangskolen, Holbæk Private Realskole.

Vinder i drengerækken blev Campusskolen Ringsted med et flot forspring til Skolerne ved Tuse Næs afd. Tuse og Antvorskovskolen.

Pige-rækken blev vundet af Campusskolen Ringsted efterfulgt af Antvorskovskolen og Holbæk Private Realskole.

Håndbold

 

Vallekilde-Hørve Centret dannede igennem rammen om stævnet.  I drengerækken var der

7 hold med og i pigerækken var der kun 4 hold.

Drengefinalen : Dyhrs Skole – Katrinedalskolen afd. Svinninge  22- 9.

Pigerækken: nr.1 Tornved afd. Jyderup, nr. 2 Skolerne ved Tuse Næs afd. Tuse.

Et godt stævne med gode dommere. Husk til næste stævne skal der stå, at skolerne selv skal

have isposer og lign.  med.                                                                                           Per Bromann

 

 

Regnskab 2014

         
         

2013

Indtægter:

       

i 1.000 kr

           

Formue primo året

   

182.777,70

 

149

Kontingent medlemsskoler

   

148.555,00

 

116

Dansk Skoleidræt

   

22.500,00

 

22

Renteindtægter

   

1.864,56

 

2

     

355.697,26

 

289

Udgifter:

         
           

Stævneudgifter

   

71.363,86

 

54

Kontorartikler og tryksager

   

1.098,90

 

2

Porto

   

112,50

 

0

Møder og kurser for FU

   

34.613,32

 

12

Repræsentantskabsmøde

   

1.317,67

 

1

Lærerkursus

   

20.913,04

 

13

Transport for FU

   

14.043,06

 

9

Telefon

   

6.800,00

 

7

Forsikringer

   

2.049,36

 

2

Medlemskontingent

   

1.320,00

 

1

Diverse, revision mv

   

17.180,50

 

5

     

170.812,21

 

106

Formue pr. 31. december 2014

   

184.885,05

 

183

     

355.697,26

 

289

           

Formue pr. 31. december 2014:

         

Indestående Dragsholm Sparekasse 8025637535

 

184.885,05

   
     

184.885,05

   
           

Høve, den 28. februar 2015

         
           

Kirsten Hald

         

Kasserer

         

 

Stævneudgifter udspecificeret.

 

Volley                                                        kr.        320,36

Lærervolley                                               kr.            0,00

Kids- og Teenvolley                                   kr.        843,80

Basket                                                       kr.      3.995,76

Håndbold                                                  kr.      2.109,90

Fodbold                                                    kr.      2.205,60

O-løb                                                        kr.      3.976,47

Atletik                                                       kr.        208,88

Girlie Funk/dans                                         kr.    13.602,56

Djeeo                                                        kr.     1.462,50

SkoleDM  tilskud                                       kr.    12.000,00

Høvdingebold                                            kr.      8.698,20

Vindertrøjer                                               kr.    17.322,50

Afholdelse af DM I fodbold                     kr.     4.617,33

 

I alt                                                            kr.    71.363,86

 

 

Budgetforslag:

 

Dansk Skoleidræt, kreds Vestsjælland

     
                 
       

Budgetforslag 2015

   

Regnskab 2014

 
                 

Stævneudgifter

   

65.000

   

71.363

 

(Heraf deltagelse i DM  20.000)

         

Tryksager

     

2.000

   

1.098

 
                 

Porto

     

1.000

   

112

 
                 

Møder og kurser/FU

   

20.000

   

34.614

 

Repræsentantskabsmøde

 

5.000

   

1.317

 

Lærerkursus

   

23.000

   

20.913

 
                 

Transport/FU

   

9.000

   

14.043

 
                 

Telefon

     

8.000

   

6.800

 

Forsikringer

   

2.500

   

2.049

 

Medlemskontingent Landsforen.

2.000

   

1.320

 
                 

Diverse

     

10.000

   

19.229

 
                 
                 

Tilskudsfond/stævnetilskud

 

20.000

       
                 

Budgetterede udgifter i alt

 

167.500

       
                 
                 

Budgetterede indtægter 

           
                 

Kontingent medlemsskoler

 

150.000

       
                 

Budgetteret underskud

 

17.500

       
                 
                 
                 

Formue primo 2014

   

184.885

     

 

                 

Budgetteret underskud

 

17.500

       
                 

Budgetteret formue

 

 

       

ultimo 2014

   

167.385

       
       

 

       

 

 

Vedtægter for Dansk Skoleidræt Vestsjælland

 

§ 1 Navn

 

Foreningens navn er Dansk Skoleidræt Vestsjælland  og er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

 

§ 2 Formål

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland har som mål gennem sit virke at fremme Dansk Skoleidræts formål ved:

 • at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse.
 • at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling individuelt og i et forpligtende fællesskab og dermed øget handlekompetence.
 • at give alle skolens elever en alsidig viden om sammenhænge mellem levevis og sundhed.

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland når sit mål ved:

 • at støtte og udvikle skolens undervisning i idræt, arbejde for øget kvalitet og initiere fysisk udfoldelse i skolens hverdag udover den obligatoriske idrætsundervisning.

 

Dansk Skoleidræt Vestsjællands arbejdsopgaver er:

 • at igangsætte og arrangere idrætsaktiviteter for eleverne
 • at samarbejde med kommunale skoleidrætsudvalg
 • at samarbejde med de frivillige idrætsorganisationer og andre om udvikling af idrætstilbud for elever og lærere
 • at forestå Dansk Skoleidræts landsdækkende aktiviteter i Vestsjælland
 • at repræsentere landsorganisationen Dansk Skoleidræt lokalt i de kommuner kredsen omfatter.

 

§ 3 Medlemmer

 

Som medlemmer optages skoler og uddannelsesinstitutioner i følgende kommuner:

Holbæk, Kalundborg, Odsherred,Ringsted, Slagelse og Sorø.

Repræsentantskabet kan efter indstilling fra kredsbestyrelsen optage personlige medlemmer i foreningens repræsentantskab.

 

§ 4 Organisationen

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland har følgende organisatoriske opbygning:

 • Repræsentantskabet
 • Kredsbestyrelsen
 • Medlemsskolerne
 • Kommunale skoleidrætsudvalg

 § 5 Repræsentantskabet

 

Repræsentantskabet er kredsens øverste ledelse. Mellem repræsentantskabsmøderne udøves ledelsen af kredsbestyrelsen.

Den daglige ledelse udøves af formanden under ansvar for kredsbestyrelsen.

 

A. Repræsentantskabets sammensætning:

 

 1. Kredsbestyrelsens medlemmer.
 2. 1 repræsentant for hver medlemsskole.
 3. Medlemmer optaget af repræsentantskabet.
 4. 1 repræsentant for landsorganisationen ”Dansk Skoleidræt”
 5. 1 repræsentant for skoleforvaltningen i hver kommune.
 6. 2 repræsentanter fra hvert kommunalt skoleidrætsudvalg.

 

Herudover kan bestyrelsen som gæster invitere enkeltpersoner og repræsentanter for organisationer og institutioner og elevrepræsentanter.

Disse har ikke stemmeret.

 

B. Møder:

Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år i 1.kvartal.

Det indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel.

Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært når formanden, kredsbestyrelsen eller mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer ønsker det.

 

C: Funktion

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.

8. Valg af:

 1. Formand (lige år)
 2. 8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år)
 3. 2 revisorer (der vælges én hvert år)
 4. 1 revisorsuppleant.

     Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.

9. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

10. Eventuelt.

 

Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hver repræsentant har 1 stemme til rådighed.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske derom.

Den skriftlige beretning lægges senest 4 uger før mødet på kredsens hjemmeside.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 1 uge før mødet.

Det godkendte regnskab sendes til landsorganisationens forretningsudvalg til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

§ 6 Kredsbestyrelsen

 

Kredsbestyrelsen vælges blandt repræsentantskabets medlemmer.

Kredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling.

Kredsbestyrelsen udpeger 4 repræsentanter til landsorganisationen "Dansk Skoleidræts" repræsentantskab.

Kredsbestyrelsen nedsætter de fornødne underudvalg.

Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformand i dennes sted, indtil næste repræsentantskabsmøde.

Får næstformand forfald i valgperioden, konstituerer kredsbestyrelsen en ny næstformand indtil næste repræsentantskabsmøde.

Formand og kasserer tegner foreningen

 

§ 7 Økonomi

 

Dansk Skoleidræt Vestsjællands økonomi baseres på:

 • medlemskontingenter
 • tilskud fra diverse myndigheder, organisationer og andre.

Budget og det reviderede regnskab offentliggøres hvert år på kredsens hjemmeside.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Dansk Skoleidræt Vestsjælland betaler et af landsrepræsentantskabet fastsat kontingent til landsorganisationen.

 

§ 8 Vedtægtsændringer

 

Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal desuden godkendes af landsorganisationen "Dansk

Skoleidræt", men de træder dog i kraft med forbehold straks efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet.

 

§ 9 Opløsning

 

Dansk Skoleidræt Vestsjælland kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde og et påfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det ordinære møde. Ved begge møder kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for opløsning.

Evt. midler og andre aktiver deponeres i landsorganisationen og kan kun anvendes til genopstart af evt. nye aktiviteter i overensstemmelse med Dansk Skoleidræts formål i de kommuner, som Dansk Skoleidræt Vestsjælland omfatter.

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 12.marts 2015                                                                       

 

Dirigent                                                                            Formand

Bent Overlade                                                                 Erik Elmelund                          

 

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND         2015/2016

 

Discipliner

Tidspunkt

Klassetrin

Pi/Dr/Mix

Sted

Tilmeldingsfrist og evt. betaling

Atletik

Tirsdag 3.maj 2016

7. klasse

Piger/drenge

Holbæk stadion

3. april 2016

Fodbold

Onsdag 16. september 15

6. klasse

8. - 9. klasse

 7 mands

Piger 7 /drenge 11

Raklev, Kalundborg

 

31. august 2015

 

Kidsvolley

 

 

 

 

 

 

Mandag 26. oktober 15

Tirsdag 27. oktober 15

Tirsdag 10. november 15

Man. 9. nov. - fre. 13. nov. 15

Onsdag 11. november 15

Man. 7.dec.-fre.11. dec. 15

Man. 11. jan.- fre.15. jan. 16

Man.8.febr. - fre. 12.febr.16

2. klasse

3. klasse

 2. - 3. klasser

2. - 6. klasser

2. - 3. klasser

2. - 6. klasser

2. - 6. klasser

2. - 6. klasse

Hele klasser

Årby, Kalundborg

Årby, Kalundborg

 Stenlille / Sorø

Slagelse

Ringsted hallerne

Korsør

Skælskør

Tuse, Holbæk

Senest 1 måned før

Tilmelding på:

www.skolevolley.dk

Håndbold

Tirsdag 24. november 15

8.  klasse

Piger/drenge

Vallekilde-Hørve

24. oktober 2015

Satelitstævne i kidsvolley

Når I kan

6. klasser

 

I egen hal

Aftal med Anette Bialik

Teenvolley

Mandag 16. november 15

Tirsdag 17.november 15

Mandag 14. december 15

Mandag 14.dec. 15

Mandag 18. januar 16

Mandag 8.febr. 16

Torsdag d. 3. marts 16

7. kl.

8.kl.

7. - 8. klasser

7. - 8. klasser

7. - 8.klasser

7. - 8.kl.

7.klasser

Hele klasser

Slagelse

Slagelse

Korsør

Tuse, Holbæk

Skælskør

Stenlille / Sorø kommune

Ringsted- hallerne

Senest 1 måned før

Basketball

 

Fredag 26.februar 16

8.. klasse

7. klasse

Piger/drenge

Piger/drenge

Holbæk

26.januar 2016

Volleyball

Torsdag  21. januar 16

 9. klasse

Piger/drenge

Ringsted – hallerne

5. januar 2016

Dansedag: Girly funk

Fredag  23. oktober 2015

7.- 9. kl. piger

Piger

Tuse - hallen

23.september 2015

Repræsentantskabsmøde

Torsdag 10. marts 16

 

 

Asnæs

Der indbydes en måned før

 Kursus

Torsdag 10. marts 16

 

Idrætsundervisere

Asnæs

 

Lærervolley

Lørdag  27. februar 16

 

Skolens personale

Eggeslevmagle,Slagelse

22. januar 2016

Indefodbold

Torsdag d. 25. februar 16

5. klasser

Mix

Svinninge - hallen

1. februar 2016

Høvdingebold

 

 

4. - 5. klasse

Klassehold

Kalundborg

Slagelse

Vallekilde-Hørve

Tuse

Mette.Elmelund@skolekom.dk

flemming.olin1@skolekom.dk 

Gymnastik og leg

Onsdag 13.april 16

2. -4. klasse

Hele klasser

Stenlille

Linda Jensen

Orienteringsløb

Torsdag 9. juni 16

6. klasse

Hele klasser

Korsør

1. maj 2016

Badminton i skole & SFO

Når I kan

2. – 6. klasse

  Hele klasser/SFO

I egen hal.

Senest 1 måned før

7 Badmintonstævne

Følger senere 

4. - 5. klasse

Klassehold

 

Senest 1 måned før

Dansedag

 

4. - 9. kl.

Min. 50 elever

På egen skole

 

Udlån af Golf og kinball

Aftales

Alle

 

På egen skole

Udlån aftales med Kirsten Hald

Djeeo - GPS løb

Udstyret kan lånes i 1-2 uger

4. – 9. klasse

Hele klassen

Ved egen skole

Udlån aftales med Erik Elmelund

Se aktiviteternes beskrivelser og regler samt andre oplysninger på vor hjemmeside: www.skoleidraet.dk  Bemærk at datoer kan ændres.

 

 Datoplan over aktiviteter 2015-16        D.S.I.Vestsjælland

Fodbold         Onsdag 16.september 15                Raklev,Kalundborg       6.kl. & 8.-9.klasse

 

Girly Funk    Fredag  23.oktober 15                      Tuse, Holbæk                 4.-9.klasse 

Kidsvolley      Mandag 26.oktober 15                   Årby, Kalundborg           2.klasse

Kidsvolley      Tirsdag 27.oktober 15                   Årby, Kalundborg            3.klasse

 

Kidsvolley      Mandag 9.november 15                  Slagelse                          2.klasse

Kidsvolley      Tirsdag 10.november 15               Slagelse                             3.klasse

Kidsvolley      Tirsdag 10. november 15              Stenlille       2.-3.klasse

Kidsvolley      Onsdag 11. november 15              Ringsted                           2 - 3.klasse

Kidsvolley      Onsdag 11.november 15               Slagelse                            4.klasse

Kidsvolley      Torsdag 12.november 15              Slagelse                            5.klasse

Kidsvolley      Fredag 13.november 15                Slagelse                            6.klasse

Teenvolley    Mandag 16. november 15             Slagelse       7. klasse

Teenvolley    Tirsdag 17. november 15              Slagelse       8.klasse

Håndbold       Tirsdag 24. november 15                Hørve, Odsherred           8. klasse

 

Kidsvolley      Mandag 7.december 15                 Korsør                             2.klasse

Kidsvolley      Tirsdag 8.december 15                  Korsør                             3.klasse

Kidsvolley      Onsdag 9.december 15                  Korsør                            4.klasse

Kidsvolley      Torsdag 10.december 15               Korsør                             5.klasse

Kidsvolley      Fredag 11. december 15                Korsør                            6.klasse

Teenvolley    Mandag 14. december 15              Korsør       7.-8.klasse    

Teenvolley    Mandag 14.december 15               Tuse                                  7.-8.klasse

 

Kidsvolley      Mandag 11.januar 16                     Skælskør                         2.klasse

Kidsvolley      Tirsdag 12.januar 16                      Skælskør                         3.klasse

Kidsvolley      Onsdag 13.januar 16                      Skælskør                         4.klasse

Kidsvolley      Torsdag 14.januar 16                     Skælskør                         5.klasse

Kidsvolley      Fredag 15.januar 16                       Skælskør                         6.klasse

Teenvolley    Mandag 18. januar 16                    Skælskør                          7.-8.klasse

Volleybold     Torsdag  21. januar 16                     Ringsted                         9.klasse

 

Teenvolley    Mandag 8.februar 16                      Stenlille Sorø                    7.-8.klasse

Kidsvolley      Mandag 8.februar 16                      Tuse Holbæk                  2.klasse

Kidsvolley      Tirsdag 9.februar 16                       Tuse Holbæk                   3.klasse

Kidsvolley      Onsdag 10.februar 16                     Tuse Holbæk                  4.klasse

Kidsvolley      Torsdag 11.februar 16                    Tuse Holbæk                  5.klasse

Kidsvolley      Fredag 12.februar 16                    Tuse Holbæk                    6.klasse

Indefodbold  Torsdag  25. februar 16                     Svinninge                       5.klasse

Basketball      Fredag  26. februar 16                     Holbæk                         7.-8.klasse       

Lærervolley   Lørdag  27. februar 16                      Stenlille 

 

Teenvolley      Torsdag  3. marts 16                      Ringsted                         7.-8.klasse

 

Gymnastik      Onsdag 13. april 16                         Stenlille                         2.-4.klasse

 

Atletik            Tirsdag 3. maj 16                             Holbæk stadion             7.klasse

 

O - løb           Torsdag 9. juni 16                            Korsør                          6. klasser

 

Høvdingebold mangler

Se stævnebeskrivelser i sæsonplan og på hjemmesiden.

 

 

Dansk Skoleidræt Kreds Vestsjælland:

 

FU medlemmer og ansvarsområder:

 

Ansvarsområder

Navn

Telefon

Email

Formand, fodbold , djeeo

Høvdingebold

Erik Elmelund

Solbakken 40, 4400 Kalundborg

59508683  /   40608683

elmelund@ka-net.dk

erik.elmelund@skolekom.dk

Næstformand,kursusudvalg, kidsvolley, teenvolley, volley, lærervolley

Anette Bialik

29441954

anette.bialik@mail.tele.dk

Sekretær, basketball & orienteringsidræt

Henning Stokholm Buch       

58377097 / 23439045

strandvej70@mail.dk

Kasserer, udlån, kursusudvalg

Kirsten Hald

Veddingevej 11, 4550 Asnæs

59651330 / 24220339

esterhus@post.tele.dk

 

Håndbold , indefodbold

Per Bromann Andersen

59651212

30744532    

pban@holb.dk

 

Kursusansvarlig, festivalskonsulent

Kathe Christensen 

23637430    /    23221249

Kathe.Christensen@skolekom.dk

Dans,Girly Funk, Atletik

 

Janne Petersen

Vestervangen 67, 4300 Holbæk 

24824203

jannempetersen@gmail.com

 

Motionsdagen,Gymnastik, Badminton, kursusudvalg

Linda Jensen

Markedsgade 3 st.v. 4300 Holbæk

20471754

Lindawj64@hotmail.com

 

 

 

Medlemskab: Kontakt formanden og indbetal 5 kr. pr. elev til kasserer Kirsten Hald på konto 0537 – 8025637535

 

CVR nr.: 31922682

 

Alle folkeskoler i Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred og Sorø er medlemsskoler.

Øvrige medlemsskoler: Kalundborg Friskole - Holbæk Private Realskole – Ubby fri & efterskole – Tømmerup fri- og efterskole