Referat af repræsentantskabsmødet 16

Dansk Skoleidræt Vestsjælland                         Slagelse  den  10. marts  2016

Referat af repræsentantskabsmødet:

16 fremmødte

Bent Overlade, Kathe Christensen, Vivi Clausen, Tina Nielsen, Erik Elmelund, Torben Krogh Johansen, Frank Boel Fyhn, Rikke Asbøl, Mette Elmelund, Per Bromann, Kirsten Hald, Linda Jensen, Anette Bialik, Janne Petersen, Thomas Djernis, Thomas Sørensen.           

 1.     Valg af dirigent.                  Bent Overlade modtog valget

 2.     Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet.                                          Bent Overlade, Erik Elmelund, Vivi Clausen

 3.     Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.

Erik Elmelund aflagde en flot lang beretning. Herefter var der enkelte kommentarer til fremmødet og evt. reklame for kursus og repræsentantskabsmøde. Ex. Hvordan kan sådanne tiltag prioriteres i kommunerne? Er det en politisk beslutning, kan den så påvirkes? Det er situationen på den enkelte skole der afgør om læreren deltager. Lærerne vælger fra, hvis det ikke er et krav. Kender vores kolleger i kredsen os? Ved skolelederne nok om os? Er det økonomien, der bestemmer? Kan der oprettes en facebookgruppe?

Vores koncept med at holde kursus og repræsentantskab samme dag er ”den rigtige!” FU arbejder videre for at udbrede kendskabet til DSI.

Herefter kort beretning fra årets arrangementer. KC havde mundligt indlæg, da der ikke var noget på skrift fra Klassegymnastik og forårsfestival.

4.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.                                                          Regnskabet blev godkendt. Fokus på: Ønsket om betalte dommere ved stævner. Betaling evt. med gavekort.

 5.     Behandling af indkomne forslag.        Der var ingen forslag.

 6.     Drøftelse af de fremtidige aktiviteter. Information om: Sæt badminton på skemaet. En ændring af klassetrin til satellitstævne i kidsvolley: Fra 6. klasse til alle klasser. Et forslag til atletik som skole-ol. Vi fortsætter med atletik som nu, da det passer til DSI. Linda får lavet en skrivelse om Dans i kommunen.

7.     Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.                                         

Budgettet blev godkendt. En forklaring fulgte ang. Lærerkursus:  I  år er der Idrætslærerens Forum. Det nye tiltag om godtgørelse til FU-medlemmer fik opbakning. Foreslag til at opdele stævneudgifter og tilskudsfond.

8. Valg af:

Formand på valg: Erik Elmelund              Erik Elmelund blev valgt.

 8 medlemmer af kredsbestyrelsen:  Per Bromann, Anette Bialik, Linda Jensen, Kirsten Hald blev genvalgt. Rikke Asbøl blev valgt ind som en ekstra.

Der blev aftalt at øvrige interesserede kunne inviteres til et FU-møde evt. heldagsmøde (FU tager stilling). De opfordres til at hjælpe med arbejdet med div. Stævner.

 2 revisorer på valg er Gert Palsgaard.  Bent Overlade blev foreslået og valgt. (DSI er i førd med at omdøbe denne post!)

 1 revisorsuppleant.                           Thomas Sørensen blev foreslået og valgt.

 9. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.  

    Sorø d. 16. marts 2017

 10. Eventuelt.          Lidt om vores materialebank!

På forretningsudvalgets vegne

Kathe Christensen      Sekretær.