Skriftlig beretning 2018

 

 

         Dansk Skoleidræt Vestsjælland

Skriftlig beretning 2018

                

Repræsentantskabsmødet torsdag den 14. marts 2019 i Slagelse

 

Ny formand

Formandsberetningen for Kreds Vestsjælland er i år lavet af kredens nye formand, da der i 2018 var et formandsskifte. Efter mange år på posten valgte Erik Elmelund at træde tilbage som formand, han er dog stadigvæk i forretningsudvalget og er en stor hjælp for den nye formand, Kathe Christensen.  Vi afholder igen vort repræsentantskabsmøde efter idrætsunderviserkursus, for på den måde at fremme deltagelsen på vores repræsentantskabsmøde. Desværre er antallet af fremmødte ikke særligt højt.

Vores repræsentantskabsmøde afholdes med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

FU

Vort FU har i år bestået af 9 medlemmer. Sidste år blev FU udvidet med et medlem, da Jette Brostrup Jensen blev valgt ind i vores FU. Per Broman afsluttede i FU efter lang og god tjeneste. Vi takker ham for det.

Idrætsunderviserkursus

Vi afholdte idrætsunderviser kursus i forbindelse med vort repræsentantskabsmøde i Kalundborg 2018 her var modulerne dans og udtryk, boldbasis og kropsbasis på menuen. Det var et vellykket kursus men mange engagerede og aktive kursister. Idrætsfaget er jo højnet med den nye karaktergivning og status som udtræksfag, hvilket kunne mærkes på vores kursus.

Medlemmer

Dansk Skoleidræt Vestsjælland tegner sig stadig ”lys og levende”. Vores økonomi er stadig god og stabil. Alle kommuner er stadig medlemmer, så vi har 100 % opbakning fra de kommunale skole-væseners side.

Endvidere har vi flg. privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby - Kalundborg Friskole - Holbæk Private Realskole - Tømmerup fri- og efterskole - Røsnæs Friskole og Dyhrs Skole, Slagelse. 

Desværre er mange skoler i vores medlemskommuner stadig ikke klar over, at de er medlemsskoler og ikke ser vores tilbud og benytter sig af disse. Her arbejder hovedbestyrelsen i Nyborg på en ny struktur, hvor et Kreds- og kommuneudvalg kan støtte og hjælpe os i de kommuner, der ikke har et kommunalt skoleidrætsudvalg.

Arbejdet i FU

I årets løb har vi afholdt 4 FU – møder, hvoraf det ene har været vort heldagsmøde, hvor vi mødtes om morgenen og arbejdede hele dagen. Vi har stadig lidt svært ved at finde mødedatoer, hvor alle kan deltage, og de nye arbejdstider har heller ikke gjort dette lettere. Som en konsekvens har vi valgt at lægge møderne lidt senere på dagen.   

Som formand deltager jeg ved Dansk Skoleidræts kredsformandsmøder. Tidsmæssigt koster formandsmøderne meget, men som formand deltager jeg gerne og har heldigvis en forstående skoleleder.

Udviklingskursus og Idrætslærerens Forum

FU har været repræsenteret med 2 medlemmer på det årlige udviklingskursus over 3 dage, der i 2018 blev afholdt i Silkeborg. Der deltog 5 medlemmer i Idrætslærerens Forum i Ringsted.

Hjemmesiden og Facebook

Hjemmesiden fungerer godt. Der bliver ofte lagt nyheder ind, men det er webmasterens indtryk, at der stadig er for få idrætslærere, der besøger den. Der lægges remindere ind, så man hele tiden kan se, hvad det næste stævne handler om, og efterfølgende kan man se resultater og fotos fra begivenhederne. Gå derfor ofte ind på www.skoleidraet.dk og klik ind på kredse og vælg Vestsjælland.

Vi har jo også en Facebookside, Dansk skoleidræt Vestsjælland, den har pt. 65 medlemmer og vokser støt. Vi oplever, når der lægges nyheder på, masser af likes. Gå også ind på denne og se.

DM-er

Kreds Vestsjælland bliver som de øvrige kredse bedt om at stå for værtskabet for DM i enten atletik, volleybold, basketball, håndbold, fodbold og den seneste disciplin høvdingebold. Vi har afholdt flere gennem årene med stor succes.

På tegnebrættet ligger et DM i volley marts 19, her er det Thomas Sørensen, som er ansvarlig arrangør. Her vil FU igen gå ind og hjælpe med afviklingen på forskellige måder.

Der er andre DM-afholdelser på tale i fremtiden, fodbold DM og udviklingskursus i 2020, 2021, 2022 og såfremt andre skoler i vores kreds kunne tænke sig at være værtsskole for et DM-afholdelse, er man mere end velkommen til at byde ind, men man skal vide, at der ligger et meget stort arbejde forbundet hermed. Der er dog mulighed for at tjene et pænt beløb til klassekassen. 

Foreningspuljen

På formandsmøderne diskuterer vi stadig meget holdsammensætninger ved DM’er, missioner, visioner og hvilke retninger og strategier Dansk Skoleidræt skal vælge, samt hvordan Dansk Skoleidræt kommer i god kontakt med kommunerne. Dansk Skoleidræt har en associeringsaftale med DGI, her har vores dygtige samarbejdspartner, Anette Vilhelmsen, desværre valgt at træde tilbage og hellige sig sit primære job som skoleleder. Hun har overladt roret til Charlotte Bach Tomassen. Dette samarbejder ser vi frem til med stor interesse. Vores aftale med DGI har bl.a. givet os mulighed for at søge om økonomisk støtte, da DSI bliver opfattet som en forening. Vi har søgt om støtte til vores festivaler samt minitrampoliner. Vi var meget heldig og modtag 60.000kr til festivalerne – 10.000 kr pr. festival. Disse skal afholdes i 2019 – en i hver af kredens 6 kommuner, datoerne bliver udmeldt på vores hjemmeside.

Kredsfællesmøder

Vores organisation har igen fået ny generalsekretær, det er Bjørn Friis Neerfeldt. Der er i 2018 blevet afholdt fælles kredsmøder rundt om i landet. Storstrømmen, Gammel Roskilde og Vestsjælland holdt møde i Ringsted. Det var et spændende møde, hvor vores erfaringer og arbejdsmetoder blev drøftet, Bjørn Friis Neerfeldt, Christian Ditlevsen (Organisationskonsulent), og Preben Hansen (medlem af hovedbestyrelsen forretningsudvalg) fra Dansk Skoleidræt deltog sammen med Anette Bialik og undertegnede. Her lærte vi hinandens kredse bedre at kende og talte om forventninger og muligheder.  

FU deltager så vidt muligt hvert år ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. I år holdes dette møde fredag den 15. marts, og her vil foreløbig formanden deltage. 

T.shirten

Som beskrevet kommer vi stadig ikke godt nok ud til skolerne. Vi forsøger stadig med t-shirten med adressen www.skoleidraet.dk påtrykt, og denne er blevet vel modtaget og flittigt benyttet. Ved mange af vore stævner har de deltagende lærere og hjælpere fået en trøje. På årets møde vil I alle igen få en trøje med hjem.

Pressen

Vi har stadig en god kontakt til pressen. Det er vigtigt med denne kontakt hver gang, vi afholder stævner, så vi får gjort opmærksom på vor eksistens og berettigelse.

I det forløbne år har vi haft særdeles gode omtaler af flere af vore arrangementer.

Tilskud

Tilskudsordningen vi har lanceret fungerer fint. Flere skoler har nydt godt af denne ordning, hvor alle, der har søgt, har fået op til 3000 kr. i tilskud til rejseudgifter til deltagelse ved DM. 

Invitation

Til kreds Vestsjællands repræsentantskabsmøde har vi i år inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle de medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

Årets mange aktiviteter.

Vi har i kreds Vestsjælland haft mange aktiviteter i løbet af året. Her har vores FU været meget aktive, men heldigvis, har der også været enkelte arrangementer, hvor folk udefra har hjulpet med at afvikle stævner. Det vil vi meget gerne takke for.

Vi har også samarbejdet med en masse andre aktører, og her har vores samarbejde med Dansk Volleyball- forbund igen været en kæmpesucces. Stævner eller introduktionsdage blev afholdt i Slagelse, Korsør, Skælskør, Tuse, Stenlille, Kalundborg og Årby ved Kalundborg. En stor tak til forbundet. Samarbejdet omkring ”Kids- og Teenvolley” vil fortsætte, da begge er store aktiver for os. Af andre samarbejdspartnere kan nævnes UngSlagelse. De har været fast samarbejdspartner ved Forårsfestvalen i Slagelse – også tak til dem.

Ud over det nævnte har vi gennemført planlagte arrangementer i håndbold, atletik, basket, fodbold, basketball, floorball, høvdingebold, volley og lærervolley, alle har været med positive elever og lærere. Desværre blev vores planlagte idræt og leg, lærervolley og orienteringsløb aflyst.

Nordea Fonden har i flere år støttet Forårsfestivaler i vores kreds økonomisk. Denne støtte ophørte i 2017, og derfor var der kun en enkelt Forårsfestival i 2018 i Slagelse, som Kredsen selv finansierede.

Aktivitetsplanen er uddelt i vores netværk og forefindes også på vores hjemmeside. Indbydelser til kommende arrangementer vil blive offentliggjort på samme facon.

Idræt i skolen 

Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

Der er fortsat ikke skoleidrætsudvalg i alle kommuner, men det er stadig et stort ønske for os alle, og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse. Målet er stadig, at alle vore seks kommuner skal have et kommunalt skoleidrætsudvalg.

Afsluttende bemærkninger

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Nymarkskolen for benyttelse af faciliteterne ved dette kursus og repræsentantskabsmøde.

Forslag til aktivitetsplanen er blevet udsendt sammen med denne beretning til alle tilmeldte Repræsentantskabsmødet før mødet, og datoer vil blive lagt på hjemmesiden.

Kathe Christensen

Formand Kreds Vestsjælland

Beretninger fra årets aktiviteter indsat i alfabetisk orden:  

 

Atletik.

Igen i år var det kun Tuse skole, der deltog med 4 drengehold og 4 pigehold. Det var en god dag med massere af aktivitet og glade børn - men der er plads til flere på stadion. Tuse skole ønskede ikke at deltage i DM.

Janne Petersen

Basketball

Kredsmesterskabet i skolebasket januar 2018

For sidste gang blev kredsmesterskabet i skolebasket afholdt i Bjergmarkshallen. Næste gang i 2020 bliver det afholdt i Holbæk sportsby.

Til stævnet deltog der for 7. klasserne hold fra Kalundborg og Holbæk kommune - fire hold for henholdsvis piger og drenge. For 8. klasserne deltog samme antal hold - dog kom Antvorskov skole fra Slagelse, så der var 5 hold med i 8. kl drengepulje. Så samlet set deltog der 17 hold til stævnet.
To unge mennesker fra Stenhus basketcollege dømte de fleste kampe til stævnet og var på bedste vis med til at få dagen til at glide på bedste vis. 
Vinderne var pigerne fra Realskolen i Holbæk og drengene fra Katrinedalskolen, afd. Tuse.

Badminton.

I samarbejde med DGI har vi et tilbud om at få badminton instruktører ud til den enkelte skole, der tilpasser indholdet/ spillet efter aldersgruppe og niveau.

Dette arrangement koster typisk mellem 1000-1500 kr., der betales af den enkelte skole.

DGI sørger for, i samarbejde med den enkelte lærer, at sende en kvalificeret instruktør ud til at varetage lige netop det badminton koncept som skolen måtte finde bedst.

Skolerne kan altid kontakte Linda Wandahl Jensen i FU dansk skole idræt Vestsjælland, der vil være behjælpelig med at formidle den videre kontakt til en DGI instruktør.

Linda W Jensen

 

Dans i egen kommune.

Dette koncept er et tilbud til alle 6 kommuners idrætskommunale udvalg. Udvalget kan afgøre, hvordan og hvor det skal bruges.

Der tilbydes et tilskud på max 3000 kr, der skal bruges som betaling af en danseinstruktør ved et fælleskommunalt arrangement for et antal børn fra forskellige skoler i kommunen.

Instruktøren skaffer udvalget selv. Kontakter undertegnede, Linda Wandahl Jensen og fortæller, hvilken instruktør man har valgt at gøre brug af, hvor arrangement afholdes og for hvilke skoler og klasser.

Regningen sender udvalget til FU’s sekretær, Kirsten Hald, der sørger for den videre afregning.

I år er dette tilbud kun blevet brugt af to kommuner.

Linda W Jensen

Floorball.

Vores nye tilbud floorball var blevet udbudt da Per Holm-Hansen fra Dalmose Centralskole tilbød at afvikle og være stævneansvarlig for en floorballturnering for 6. klasser. Dagen forløb som en stor succes. Vemmelev Skole løb med sejren i både pige- og drengerækken. Vi takker Per Holm-Hansen for stævnet.

Kathe Christensen

 

Fodbold.

 

FODBOLDSTÆVNE for 6. klasse og 8.- 9.klasse onsdag den 12. september 2018  

Der blev spillet ved Røsnæshallen på Raklevs baner fra kl. 8.30 – 15.00. Der deltog 24 hold og spillet 42 kampe på 8 baner. Stævnet forløb i en god atmosfære, hvor kun regnen drillede lidt.

Stor tak til Kalundborg Kommune og Røsnæshallen for frit lån af anlæg og omklædningsfaciliteter samt til Raklevs Blå Guld for klargøring af baner.

Vinderholdene i 6. klasse deltager i maj 19 ved DM i Ishøj.

Placeringer

6.kl. piger:

1.Raklev Skole   2.Nyrupskolen

6.kl. drenge:

1.Herredsaasen   2.Nyrupskolen

 

8.-9.drenge

  1. Herredsåsen 9. 2. Nyrupskolen 9.

8.-9.piger

  1. Nyrupskolen 9. 2. Svebølle Skole

Kampene blev dømt af lærerne samt af 3 betalte dommere, der hver modtog gavekort.

Stævnearrangør: Erik Elmelund

 

Forårsfestival

 

Forårsfestivalen blev afholdt i Slagelse. 13 ottende klasser deltog et spændende aktivitetsprogram. Der var samarbejde med nogle af kommunens foreninger, Ung-Slagelse, kommunens idrætskonsulent o.a. Der var planlagt yoga, amerikansk fodbold, BMX-cykling, floorball, beachvolley, hockey, bueskydning, boksning, badminton, jumping fitness og edu-caching. Desværre var der enkelte foreningsafbud i sidste øjeblik. Heldigvis var det idrætslærere, der deltog med deres klasser, de var hurtige til at byde ind med aktiviteter til deres klasse, der hvor der opstod problemer, så dagen forløb succesfyldt alligevel.

Kathe Christensen

 

Høvdingebold 2018

 

Stævnet blev afviklet i Kalundborg Hallerne d. 20. marts 2018, hvor der hele dagen var fuld aktivitet i de to haller. Stævnet var fuldt booket med 32 hold. Størstedelen af holdene kom fra Kalundborg området, men der var også en skole med fra både Tølløse og Vig.

Endvidere havde det Kommunale Skoleidrætsudvalg valgt at lave et stævne samme dag for 4. klasse i en anden hal i byen med 18 tilmeldte hold. Dette blev gjort for ikke at måtte skuffe nogle af de mange tilmeldte hold. Der var altså tilmeldt hele 50 hold fra 4. og 5. klasse i Kalundborg. Det må virkelig siges, at høvdingebold er meget populært i Kalundborg.

Dagen blev afviklet i en god ånd og der blev virkelig gået til vaflerne. Der var stor spænding i mange kampe. Stævnet endte med, at Nyrupskolen vandt og gik videre til DM i Støvring. Her endte Nyrupskolen på en 9. plads.

Mette Elmelund

 

Kids Volleystævner

 

Der er afholdt stævner flere steder i kredsen

 

Kids Volleystævnet i Stenlille:

 

I gen i år afholdt vi i samarbejde med Volleyballforbundet mange kidsvolley stævner. Bl.a. et stort Kids Volley stævne i Stenlille Hallen.

Stævnet blev afholdt for 2. Og 3. Klasser. 130 glade børn deltog og det blev en skøn dag med masser af glade børn og super gode kidsvolleykampe. Der blev spillet efter level 0/1 regler. Niveauet var passende for disse årgange.

Der var deltagere fra både Stenlille skole og Tølløse skoler.

Linda W Jensen

 

Volley.

 

I år blev volleystævnet afholdt i Tuse hallen. Der var hold tilmeldt fra Slagelse, Kalundborg og Holbæk. I pigerækken deltog der 4 hold, mens der var 6 hold med hos drengene. Pigernes niveau var blandet, mens drengenes kampe var mere jævne. Det blev drengene og pigerne fra Marievangskolen i Slagelse, der gik videre til DM. Held og lykke til dem.

Janne Petersen