Forside/Nyheder/Repræsentantskabsmøde i ny skoleaftales tegn

Nyheder

20. april 2024

Repræsentantskabsmøde i ny skoleaftales tegn

Den kommende skolevirkelighed var på dagsordenen i såvel formandsberetningen som i indlæg fra undervisningsminister og folkeskoleordfører. Og de rosende ord fra politikerne til Dansk Skoleidræt var markante.

– Der er meget få problemer i skolen, der ikke kan løses med sved på panden. Bevægelse øger elevernes indlæring og trivsel. Jeg er enormt taknemmelig for jeres arbejde og for jeres mange passionerede ildsjæle og professionelle, der lægger en stor indsats i at skabe en aktiv skoledag.

Sådan lød nogle af ordene fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), der sendte en videohilsen i forbindelse med Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde fredag den 19. april.

Godt 65 kredsfolk, ansatte og samarbejdspartnere fra hele landet var samlet i den myndighed, der er organisationens øverste organ. Her blev der set tilbage på et særdeles begivenhedsrigt 2023 og set frem mod mange nye spændende opgaver i Dansk Skoleidræt i den kommende tid. Her vil bidraget ind i den nye skoleaftale fylde en del, og derfor blev den da også berørt fra flere sider.

Udover ovennævnte rosende ord understregede ministeren bl.a., at Dansk Skoleidræt i forbindelse med skoleaftalen bliver en vigtig part.

– Lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse fjernes, men det betyder ikke, at der skal være mindre bevægelse. Der skal skabes en kultur for, at flere børn får bevæget sig i skolen, og det kommer vi som en del af skoleaftalen til at få udarbejdet en strategi for, ligesom der også er afsat et milliardbeløb til bedre faglokaler – herunder til faciliteter, der kan understøtte leg og bevægelse. Og til oprettelse af lokale valgfag, som skolerne fx kan have i samarbejde med foreninger og Dansk Skoleidræt, sagde Mattias Tesfaye.

Også folkeskoleordfører Sara Emil Baaring (S) holdt gæsteoplæg på repræsentantskabsmødet, og hun havde ligeledes fokus på skoleaftalen.

– Vi mener politisk, at bevægelse skal ind som grundfundament i alle fag i skolen. Det er professionshøjskolerne som i samarbejde med relevante aktører skal tænke det ind i et oplæg til en ny bevægelsesstrategi. Relevante aktører er jer, så bring jer selv på banen, så I kan være med til at kvalificere det arbejde, lød den klare opfordring fra Sara Emil Baaring.

Valgte den konstruktive tilgang

Dansk Skoleidræts formand Finn Kristensen brugte også en del tid på den nye skoleaftale i sin formandsberetning. Her understregede han, at afskaffelsen af lovkravet om bevægelse, de færre idrætstimer i udskolingen og afskaffelsen af prøven i idræt bestemt ikke havde været efter Dansk Skoleidræts ønske. Men ud fra den løbende dialog med folketingspolitikerne valgte organisationen en konstruktiv tilgang frem for en konfrontatorisk.

– Vi har valgt at sige, at det er vigtigt, at der kommer noget andet i stedet. Og det synes jeg er sket. Vi er blevet lyttet til og hørt – og har mødt en masse respekt. Overordnet set er vi glade for, at politikerne over en bred kam bakker op om, at bevægelse fortsat er vigtigt – lovkrav eller ej. Og i forhold til fremtidens idrætsfag og de slankede fagplaner, så har vi et dygtigt idrætsfagligt udvalg, som kommer til at byde ind i processen, sagde Finn Kristensen.

Forud for kommentarerne til den nye skoleaftale var der et tilbageblik på 2023 i formandsberetningen. Her var det igangsættelsen af Dansk Skoleidræts 2023-2025-strategi, der fyldte.

Strategien indeholder tre overordnede indsatsområder: Styrket fundament, styrket synlighed og styrket praksis, og under hvert indsatsområde er der defineret fokusområder og konkrete handlinger.

Eksempelvis kunne formanden glæde sig over udviklingen i organisationens arbejde med at fremtidssikre offentlige bevillinger. I den sammenhæng handler det om i den kommende tid at få forlænget den resultataftale, organisationen har med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet. Her gennemfører Dansk Skoleidræt en lang række aftalte leverancer, som omhandler alt fra aktiviteter ind i idrætsfaget og bevægelse i undervisningen, til afholdelse af Skolernes Motionsdag og udførelse af større undersøgelser af status for bevægelse i skolen. En resultataftale, som bidrager stort til, at organisationen kan understøtte og løfte praksis ude på skolerne.

I den sammenhæng hev formanden nogle flotte tal frem fra 2023, som viste, at Dansk Skoleidræt nåede ud til 56% af landets grundskoler med kurser og kampagner. Det svarer til, at 1.166 skoler modtog én eller flere indsatser.

– Det er tal, vi er rigtig stolte af, lød det fra en tilfreds Finn Kristensen.

Det ledte over til at berøre strategipunktet ”Styrket praksis”, hvor man vil sikre, at det pædagogiske personale understøttes, uddannes og kvalificeres, da det i sidste ende er altafgørende for, at idræt og bevægelse indarbejdes i den daglige undervisningspraksis på den enkelte skole.

I forhold til strategipunktet ”Styrket synlighed” kunne formanden pege på, at det bl.a. handler om udadtil at være en meningsdannende og debatterende interesseorganisation, så Dansk Skoleidræts position og virke fremstår tydeligt i offentligheden og blandt beslutningstagere – og at det også fremadrettet er en helt central indsats.

Flotte tal, nye æresnålmodtagere og et kommende formandsskifte

Intet repræsentantskabsmøde uden et blik på økonomien. Generalsekretær Bjørn Friis Neerfeldt kunne fremlægge et regnskab, der viste et plus på 475.000 kr. mod et budgetteret minus på 1.651.000 kr. Den positive afvigelse kunne bl.a. tilskrives, at organisationen har fået forlænget en bevilling på Finansloven på 2.100 tkr., hvilket der ikke var budgetteret med. Hertil kan nævnes, at der har været en besparelse på personaleomkostninger på tkr. 871 og forøgede administrationsomkostninger på tkr. 777. Sidstnævnte skyldes bl.a. investering i ny hjemmeside, som lanceres i 2024.

Efter økonomigennemganen var der valg på dagsordenen. Til store klapsalver var der genvalg til hovedbestyrelsen til Martin Gertz, Morten Jørgensen og Peter Hoff, ligesom Nicolai Jakob Dahl-Hansen blev genvalgt som suppleant. I forretningsudvalget var der genvalg til Kenneth Muhs og Steen Houman.

I forlængelse heraf kunne Finn Kristensen fortælle, at han er i gang med sin sidste periode som formand. Han er på valg til næste års repræsentantskabsmøde, hvor han vil have besiddet posten gennem 13 år.

– Jeg er glad for at være formand, og jeg kan forsikre for, at jeg ikke kommer til at ligne en på aftægt i mit sidste år. Men samtidig synes jeg også, det er ved at være tiden til at sige tak for nu, sagde Finn Kristensen og oplyste, at der bliver nedsat et rekrutteringsudvalg med næstformand Inge Dinis for bordenden, hvortil potentielle formandskandidater kan rådføre sig.

Dansk Skoleidræt har en lang tradition for at uddele æresnåle til folk i skoleidrættens verden, der har gjort en ekstraordinær indsats. Det var også tilfældet som afslutning på repræsentantskabsmødet 2024, hvor Lene Tang og Lis Jensen fra Kreds Sydvestjylland opnåede den flotte anerkendelse for gennem en årrække at have været et stort aktiv i det lokale arbejde.

Ligeledes var der hæder til Karin Bønnerup for 35 års tro tjeneste. Hun har været aktiv i både organisationens forretningsudvalg og i det lokale arbejde i Kreds Østjylland, ligesom hun for flere år siden modtog Dansk Skoleidræts æresnål.

Søgning