Vedtægter

 

Vedtægter for

Dansk Skoleidræt, Østjylland

 Som pdf: klik her

§1 Navn

 

Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

 

§2 Formål

Dansk Skoleidræt har med skolen som ramme til formål at:

 • fremme skolelevers læring, sundhed og trivsel gennem 
idræt, leg og bevægelse 

 • styrke idrætsfagets faglighed, status og vilkår 

 • skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet ved at understøtte elevernes glæde og begejstring for idræt, leg og bevægelse i et forpligtende fællesskab

§3 Medlemsforhold

 

Stk. 1. Som medlemmer optages skoler fra Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov,

           Århus, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Samsø Kommune

 

§4 Organisation

 

Stk.1. Dansk Skoleidræt, Østjylland har følgende organisatoriske opbygning:

 

          1. Repræsentantskabet

          2. Kredsbestyrelsen

          3. Medlemsskolerne

 

§5 Repræsentantskabet

 

Stk. 1. Repræsentantskabet er kredsens øverste ledelse.

           Mellem repræsentantskabsmøderne udøves ledelsen af kredsbestyrelsen

           Den daglige ledelse udøves af formanden under ansvar for kredsbestyrelsen

 

Stk.2. Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år, normalt i marts måned

          Det indkaldes af formanden med mindst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse på

          hjemmesiden og i facebookgruppen

          Senest 4 uger før mødet udsendes invitation med dagsorden til kredsforeningens

          medlemsskoler

          Samtidig lægges skriftlig beretning og foreløbigt regnskab på hjemmesiden.

 

Stk. 3. Stemmeberettigede ved repræsentantskabsmødet er

 • Kredsbestyrelsen.
 •  repræsentant fra hver medlemsskole.
 • Personer, som optages som enkeltmedlemmer af repræsentantskabet

     Stk. 4. Bestyrelsen kan invitere samarbejdspartnere til at overvære repræsentantskabsmødet – uden stemmeret.          

                Landsorganisationen Dansk Skoleidræt inviteres altid med til møderne.

Stk. 5. Dagsordnen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum omfatte:

 • Valg af dirigent 

 • Valg af stemmetællere
 • Optagelse af enkeltmedlemmer 
(gældende for 1 år, med mindre et enkeltmedlem vælges ind i bestyrelsen)
 • Aflæggelse af beretning 

 • Forelæggelse af regnskabet til godkendelse 

 • Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent fra den følgende 1. januar 

 • Drøftelser af det kommende års arbejdsplaner
 • Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 • Valg af: 


      a) formand (lige år)

      b8 medlemmer til bestyrelsen (der vælges 4 hvert år)

                        c) op til 4 suppleanter til bestyrelsen

                         d) 2 revisorer (der vælges 1 hvert år)

                        e) 1 revisorsuppleant.

               Valgene under punkt a, b og d gælder for 2 år, under c og e for 1 år.

 

 • Fastsættelse af tid og værtskab for næste repræsentantskabsmøde og et alternativ
 • ·Eventuelt 


     Stk. 6    Valg foretages ved skriftlig afstemning, hvis der er forslået flere kandidater, end   

                   der skal vælges.

                   Valg foretages som beskrevet i bilag  1

     Stk. 7. . Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være  

                  formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

                  Medlemsskoler samt stemmeberettigede repræsentanter kan stille forslag.

     
Stk. 8
  Indkomne forslag skal offentliggøres via kredsens hjemmeside senest 14 dage før

                  repræsentantskabsmødet.

Stk. 9.   Alle vedtagelser træffes ved absolut (simpelt) flertal med mindre andet fremgår af

             vedtægterne.

             Fastsættelse af kontingentstørrelsen kræver 3/4 majoritet blandt de

             stemmeberettigede.

             Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske herom.

Stk.10.  Det godkendte regnskab erstatter efterfølgende regnskabet på hjemmesiden og

              sendes senest 14 dage efter repræsentantskabsmødet til Landsorganisationen til

              orientering.

Stk. 11. Ethvert lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset

              antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§6 Kredsbestyrelsen

 

Stk.1. Kredsbestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2 Kredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og

           fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling. (bilag 2)

Stk. 3 Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted, indtil

          næste repræsentantskabsmøde

          Får næstformanden forfald i valgperioden, konstituerer kredsbestyrelsen en ny

          næstformand indtil næste repræsentantskabsmøde

Stk. 4 Suppleanterne kan deltage i kredsbestyrelsesmøderne uden stemmeret.

          Indtræder en suppleant i bestyrelsen, skal der foretages valg om posten til  

          bestyrelsen ved førstkommende repræsentantskabsmøde

Stk.5  Kredsbestyrelsen udpeger 4 repræsentanter til landsorganisationen "Dansk

          Skoleidræts" repræsentantskab.

Stk.6  Kredsformanden deltager 2-4 gange årligt i møder i landsorganisationens

          Kredsformandskab.

          Har formanden forfald må enhver anden fra bestyrelsen gives fuldmagt til at

          repræsentere kredsen til møderne. 


 

 

§7 Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

 

Stk.1. Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært når formanden, bestyrelsen eller

          mindst 10 medlemmer fremsætter begrundet ønske herom

Stk. 2 Ønske om ekstraordinært repræsentantskabsmøde fremsendes til formanden

Stk. 3 Bestyrelsen har pligt til at udsende indkaldelse senest 14 dage efter, at ønsket er

          fremsat.

Stk. 4 Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 5 Afholdesen skal ske inden 10 uger efter indkaldelsen.

 

 

§8 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller ved en af disses

            forfald af næstformanden i forening med den tilbageværende repræsentant

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til atmodtage og foretage

           betalinger.

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens formue. Der påhviler

            ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§9 Økonomi

 

Stk. 1. Dansk Skoleidræt, Østjyllands økonomi baseres på:

           medlemskontingenter

        -   tilskud fra projekter, organisationer og andre

Stk. 2. Kredsforeningen betaler kontingent pr. medlemsskole til Landsorganisationen.

Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret

 

§10 Vedtægtsændringer

 

Stk. 1. Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på repræsentantskabsmødet afgivne

            stemmer.

            Vedtægtsændringer skal desuden godkendes af landsorganisationen "Dansk

            Skoleidræt". De træder dog i kraft med forbehold straks efter vedtagelsen på

            repræsentantskabsmødet.

 

§11 Opløsning

 

Stk.1. Dansk Skoleidræt, Østjylland kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært

          repræsentantskabsmøde og et påfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde,

          der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det

          ordinære møde.

          Ved begge møder kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer

          for opløsning.

Stk. 2. Evt. midler og andre aktiver deponeres i Landsorganisationen og kan kun

           anvendes til genopstart af evt. nye aktiviteter i overensstemmelse med Dansk

           Skoleidræts formål i de kommuner, som Dansk Skoleidræt, Østjylland omfatter

 

 

Vedtaget på foreningens repræsentantskabsmøde d. 10. marts 2016.

 

 

                                                                        Henning Hansen                 Joan Bak

                                                                              Dirigent                         Formand

 

 

 

 

Bilag 1.

Procedure for valg af formand og suppleant

For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end 50 % af de afgivne gyldige stemmer. Kun stemmer påført navnet på en opstillet kandidat medregnes som gyldige.

Opnår ingen kandidat mere end 50 % af de afgivne gyldige stemmer, gennemføres en ny valgrunde. I denne valgrunde indgår de kandidater, der ønsker at opretholde deres kandidatur. Såfremt alle ønsker at opretholde deres kandidatur, udelades den kandidat, der har opnået færrest stemmer i foregående valgrunde. Har flere kandidater samme laveste stemmetal, udelades ingen.

Der gennemføres valgrunder indtil en kandidat har opnået mere end 50 % af de afgivne gyldige stemmer.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valget foregår efter prioriteringsmetoden.

Der udleveres til repræsentantskabet en stemmeseddel med plads til at skrive et antal navne, svarende til ledige pladser i bestyrelsen.

Afstemning foregår ved, at repræsentantskabet på stemmesedlen opfører de kandidater, de helst ønsker valgt, i prioriteret rækkefølge.

Stemmesedlen er ugyldig såfremt den indeholder flere eller færre navne, end der er ledige pladser i bestyrelsen. Der må ikke anføres andre navne end de opstillede kandidater. Blanke stemmesedler medregnes ikke som gyldige stemmer.

Bestyrelsesmedlemmer er valgt i den rækkefølge, de opnår fordelingstallet. Fordelingstallet opgøres ved at sammentælle antallet af første prioriteter og dividere det med antallet af personer, som skal vælges. Såfremt optælling af første prioriteter ikke giver valg til alle ledige poster, optælles efterfølgende de øvrige prioriteter, indtil alle ledige poster er besat.

 

 

 

 

Bilag 2.

Forretningsorden for Bestyrelsen i Dansk Skoleidræt, Østjylland.

 

§1: Bestyrelsen er Dansk Skoleidræt, Østjyllands øverste daglige ledelse og er ansvarlig for løsningen af det i vedtægterne §2 angivne formål for Dansk Skoleidræt, Østjylland i samarbejde med medlemsskoler og samarbejdspartnere.

 

§2: Bestyrelsen består af de på repræsentantskabsmødet valgte personer: formand samt 8 medlemmer.

Suppleanter inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret

I formandens fravær fungerer næstformanden som bestyrelsens formand

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper

 

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter det årlige repræsentantskabsmøde herunder

a) valg af næstformand

b) valg af kasserer

c) valg af sekretær

d) fordeling af diverse ansvarsområder for en 1-årig periode.

 

I forbindelse med det konstituerende møde vedtages en møderække frem til sommerferien. På første møde efter sommerferien aftales møderækken frem til næste repræsentantskabsmøde.

 

§3: Bestyrelsens arbejdsområder:

 • at støtte og udvikle skolernes undervisning i idræt for elever og lærere
 • at støtte og udvikles skolernes indsats med motion og bevægelse
 • at sikre at der afholdes kvalifikationsstævner til de landssækkende turneringer
 • at igangsætter og arrangerer idræt, leg og bevægelsesaktiviteter for eleverne
 • at samarbejder med eventuelle kommunale skoleidrætsudvalg og fremmer oprettelse af kommunale skoleidrætsudvalg, hvor de ikke findes
 • at samarbejder med de frivillige idrætsorganisationer og andre om udvikling af idrætstilbud til elever og lærere
 • at låne rekvisitter ud til medlemsskoler
 • at fungere som hovedforeningens ambassadører lokalt med dennes værdier
 • at behandle selvvalgte sager - nyopståede eller i henhold til årshjul
 • at behandler sager, der forelægges dette af repræsentantskab, medlemsskoler eller samarbejdspartnere
 • at udarbejder årligt budget i slutningen af kalenderåret
 • at indstiller kandidater som disciplinansvarlige, medlemmer af fagligt udvalg samt medlemmer af landsforeningens forretningsudvalg i februar måned
 • at søge evt. wildcard hos landsforeningen i februar måned
 • at sikre at vedtægtsændringer sendes til landsforeningens FU til endelig godkendelse
 • at holde bl.a. medlemsskolerne orienterede om arbejdet gennem en årlig skriftlig beretning og løbende nyhedsbreve

 

§4: Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer - herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden - er til stede

Gæster kan inviteres til at uddybe punkter på dagsordenen eller til at deltage i mødet uden stemmeret.

 

§5: Mødereferatet lægges på konferencen og hjemmesiden samt sendes til landsorganisationen via skoleidraet@skoleidraet.dk