Vedtægter

Vedtægter for Dansk Skoleidræt

Kreds Københavns Omegn

 

§1. Navn                                 

Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Kreds Københavns Omegn, og den er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt.       

                                                                                                                     

§ 2 Formål                                                             

Dansk Skoleidræt Kreds Københavns Omegn har som mål at medvirke til at fremme Dansk Skoleidræts formål om:

 • at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse
 • at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling individuelt og i et forpligtende fællesskab
 • at give alle skolens elever en alsidig viden om sammenhæng mellem levevis og sundhed

Dansk Skoleidræt, Kreds Københavns Omegn når sine mål ved:

 • at støtte og udvikle skolens undervisning i idræt,
 • arbejde for øget kvalitet og initiere fysisk udfoldelse i skolens hverdag, udover den obligatoriske idrætsundervisning.

Dansk Skoleidræt Kreds Københavns Omegns arbejdsopgaver er:

 • at igangsætte og arrangere idrætsaktiviteter for eleverne.
 • at forestå Dansk Skoleidræts landsdækkende aktiviteter i det område kredsen omfatter.
 • Dansk Skoleidræt Kreds Københavns Omegn samarbejder om udvikling af idrætstilbud for elever og lærere med de frivillige idrætsorganisationer og andre, der arbejder for samme mål som Dansk Skoleidræt.
 1. Dansk Skoleidræt, Kreds Københavns Omegn repræsenterer landsorganisationen lokalt i de kommuner, som kredsen omfatter.

 

§ 3 Medlemmer                                               

Som medlemmer optages skoler/kommuner og uddannelsesinstitutioner i kredsen. Repræsentantskabet kan efter indstilling fra kredsbestyrelsen optage enkeltpersoner som medlemmer af foreningen og repræsentantskabet.

                                                                      

Kredsen omfatter følgende kommuner:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk

 

§ 4 Organisation      

Dansk Skoleidræt, Kreds Københavns Omegn har følgende organisatoriske opbygning:        

 • Repræsentantskabet
 • Kredsbestyrelse
 • Medlemsskolerne
 • Kommunale skoleidrætsudvalg/kommunal repræsentant      

Repræsentantskabet er kredsens øverste ledelse. Mellem repræsentantskabsmøderne udøves ledelsen af kredsbestyrelsen. Den daglige ledelse udøves af formanden under ansvar for kredsbestyrelsen

 

 § 5 Repræsentantskabet                               

Sammensætning:                              

a) Kredsbestyrelsens medlemmer        

b) Én repræsentant for hver medlemsskole.

c) Enkeltpersoner efter indstilling fra kredsbestyrelsen eller de Kommunale skoleidrætsudvalg

d) Formændene for de Kommunale Skoleidrætsudvalg

e) Én repræsentant for skolelederne i hver kommune

f) Én repræsentant for skoleforvaltningen i hver kommune

g) Én repræsentant for landsorganisationen “Dansk Skoleidræt”

h) Én repræsentant for hvert seminarium i kredsen

i) Én repræsentant for DLF i Københavns Omegn         

Kredsbestyrelsen kan invitere samarbejdspartnere og medlemmer af evt. underudvalg til at overvære repræsentantskabsmødet - uden stemmeret.

 

B Møder:                                              

Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år i perioden februar - april.                                        

Det indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel - og kan indkaldes ekstraordinært, når formanden, kredsbestyrelsen eller mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer ønsker det.

C Funktion:

Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles efter flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste repræsentantskabsmøde)
 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 8. Valg af:
 9. Formand (lige år)          
 10. 8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år)                  
 11. 2 suppleanter til kredsbestyrelsen
 12. 2 revisorer (der vælges 1 hvert år)
 13. 1 revisorsuppleant

     Valgene under punkt 8 a, b og d gælder for 2 år, under c og e for 1 år.

 1. Fastsættelse af tid og værtskab for næste repræsentantskabsmøde og et alternativ
 2. Eventuelt

Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til Kredsbestyrelsen.                   

Ved afstemning har hver repræsentant én stemme til rådighed, og alle beslutninger og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver fastsættelse af kontingentstørrelse ¾ majoritet.

Skriftlig afstemning foretages, hvis der fremsættes ønske derom, og altid ved valg, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.

Den skriftlige beretning og regnskab lægges senest 4 uger før mødet på kredsens hjemmeside.                          

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 14 dage før mødet.                                              

Det godkendte regnskab erstatter efterfølgende regnskabet på hjemmesiden og sendes til

Landsorganisationen til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

§ 6 Kredsbestyrelse 

Kredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling, dog således at rollen som formand, næstformand og kasserer fordeles på tre forskellige personer.                                      

Suppleanterne kan deltage i kredsbestyrelsesmøderne uden stemmeret.                                                  

Kredsbestyrelsen udpeger 4 repræsentanter til landsorganisationen "Dansk Skoleidræts" repræsentantskab.                                                      

Kredsbestyrelsen nedsætter de fornødne underudvalg.                                          

Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted, indtil næste repræsentantskabsmøde.

Får næstformanden forfald i valgperioden, konstituerer kredsbestyrelsen en ny næstformand indtil næste repræsentantskabsmøde                                                                

Kredsen tegnes af formanden og næstformanden eller i en af disses fravær af den tilbageværende og to kredsbestyrelsesmedlemmer.

 

§ 7 Økonomi

Dansk Skoleidræt, Kreds Københavns Omegns økonomi baseres på:                                              

 • medlemskontingenter
 • tilskud fra diverse myndigheder, organisationer m.fl.    
 • indtægtsgivende virksomhed, såsom udlejning mm.                                

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab udsendes hvert år til tilskudsydere, og disse holdes endvidere orienteret om Dansk Skoleidræt Kreds Københavns Omegns arbejde gennem udsendelsen af sæsonplan og årsberetninger.                              

Dansk Skoleidræt, Kreds Københavns Omegn betaler et af landsrepræsentantskabet fastsat kontingent til landsorganisationen.                                                     

 

§ 8 Vedtægtsændringer           
                         

Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på mødet afgivne stemmer.                               

Vedtægtsændringer skal desuden godkendes af landsorganisationen "Dansk Skoleidræt", men de træder dog i kraft med forbehold straks efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet.

 

 

§ 9 Opløsning
                                        

Dansk Skoleidræt, Kreds Københavns Omegn kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde og et påfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det ordinære møde. Ved begge møder kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for opløsning.

Evt. midler og andre aktiver deponeres i landsorganisationen og kan kun anvendes til genopstart af evt. nye aktiviteter i overensstemmelse med Dansk Skoleidræts formål i de kommuner, som Dansk Skoleidræt, Kreds Københavns Omegn omfatter.                              

 

Således vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 6. april 2016