Vedtægter

Vedtægter

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Storstrømmen, og er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

§ 2. Formål

Dansk Skoleidræt, Storstrømmen har som mål gennem sit virke at fremme folkesundheden ved:

 

 • at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse.
 • at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling, individuelt og i et forpligtende fællesskab og dermed øget handlingskompetence.
 • at give alle skolens elever en alsidig viden om sammenhængen mellem levevis og sundhed.

Dansk Skoleidræt, Storstrømmen når sit mål ved at støtte og udvikle skolens undervisning i idræt, arbejde for øget kvalitet og initiere fysisk udfoldelse i skolens hverdag ud over den obligatoriske idrætsundervisning.

Dansk Skoleidræt, Storstrømmens arbejdsopgaver er:

 

 • at igangsætte og arrangere idrætsaktiviteter for eleverne.
 • at fremme efteruddannelsesmuligheder for skolens undervisere.

Dansk Skoleidræt, Storstrømmen samarbejder med de frivillige idrætsorganisationer og andre interesseorganisationer, der fremmer samme mål som foreningens.

Dansk Skoleidræt, Storstrømmen er lokal repræsentant for landsorganisationen Dansk Skoleidræt og forestår de landsdækkende aktiviteter i Lolland, Guldborgsund, Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer optages skoler og uddannelsesinstitutioner i Kreds Storstrømmen. Repræsentantskabet kan efter indstilling fra forretningsudvalget optage personlige medlemmer af foreningen og repræsentantskabet. Disse medlemskaber skal dog efterfølgende godkendes af hovedbestyrelsen i landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

§ 4. Organisation

Dansk Skoleidræt, Storstrømmen har følgende organisatoriske opbygning: 

 • Medlemsskolerne og personlige medlemmer i Kreds Storstrømmen.
 • Repræsentantskabet.
 • Forretningsudvalget.

§ 5. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens øverste ledelse. Mellem repræsentantskabsmøderne udøves ledelsen af forretningsudvalget. Den daglige ledelse udøves af formanden under ansvar for forretningsudvalget.

A. Repræsentantskabets sammensætning

 • 1 repræsentant for hver medlemsskole og 1 repræsentant for hvert kommunalt idrætsudvalg.
 • Medlemmer optaget af repræsentantskabet og godkendt af landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

Ovenstående er medlemmer af repræsentantskabet med stemmeret.

Forretningsudvalget bemyndiges til at invitere repræsentanter for organisationer og institutioner, der kan have interesse i forretningsudvalgets arbejde til at overvære repræsentantskabsmødet.

B. Møder
Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år i januar kvartal. Det indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel.

Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært, når formanden, forretningsudvalget eller mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer ønsker det.

C. Funktion
På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

0. Optagelse af personlige medlemmer. Medlemskaberne skal efterfølgende godkendes af landsorganisationen Dansk Skoleidræt.
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af regnskaber til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
7. Valg til forretningsudvalget:

 • Valgperioden er 2 år, gældende fra 1.8.
 • Der vælges op til 7 medlemmer, lige år 4 medl. (3) og ulige år 3 (2). (I 2007 vælges dog op til 4 medl. for et år og op til 3 medl. for 2 år)
 • Der vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
9. Eventuelt.
Alle beslutninger og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hver repræsentant har 1 stemme til rådighed. Skriftlig afstemning skal foretages ved personvalg og i øvrigt, hvis der fremsættes ønske herom.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 14 dage før mødet.

§ 6. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget vælges blandt repræsentantskabets medlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling.

Suppleanter kan deltage i forretningsudvalgsmøder uden stemmeret.

Forretningsudvalget sender referater af møder i repræsentantskabet og forretningsudvalget til landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

§ 7. Økonomi

Dansk Skoleidræt, Storstrømmens økonomi baseres på:

 • Medlemskontingenter. 
 • Aktivitetstilskud fra landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 
 • Tilskud fra offentlige myndigheder, organisationer og andre. 
 • Andre indtægtsgivende virksomheder.

§ 8. Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer kræves 3/4 af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer. Vedtægtsændringerne skal desuden godkendes af landsorganisationen Dansk Skoleidræt, men de træder dog i kraft med godkendelse straks efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet.

§ 9. Opløsning

Dansk Skoleidræt, Storstrømmen kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde og et påfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det ordinære møde.

Ved begge møder kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for opløsning.

Efter vedtagelsen af opløsning på det ordinære repræsentantskabsmøde nedsætter repræsentantskabet et likvidationsudvalg, som til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fremlægger et forslag til anvendelse af foreningens eventuelle midler i overensstemmelse med Dansk Skoleidræt, Storstrømmens formål.