Vedtægter

Vedtægter


Download - 
Klik her

 

 

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt

§ 1 Navn

Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt, og er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

§ 2 Formål

Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt har som mål gennem sit virke at fremme Dansk Skoleidræts formål ved:

at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse.

at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling individuelt og i et forpligtende fællesskab og dermed øget handlekompetence.

at give alle skolens elever en alsidig viden om sammenhænge mellem levevis og sundhed.

Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt når sit mål ved:

at støtte og udvikle skolens undervisning i idræt, arbejde for øget kvalitet og initiere fysisk udfoldelse i skolens hverdag udover den obligatoriske idrætsundervisning.

Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amts arbejdsopgaver er:

at igangsætte og arrangere idrætsaktiviteter for eleverne

at samarbejde med kommunale skoleidrætsudvalg

at samarbejde med de frivillige idrætsorganisationer og andre om udvikling af idrætstilbud for elever og lærere

at forestå Dansk Skoleidræts landsdækkende aktiviteter i "Gl. Roskilde Amt"

at repræsentere landsorganisationen Dansk Skoleidræt lokalt i de kommuner kredsen omfatter.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer optages skoler og uddannelsesinstitutioner i følgende kommuner:

Stevns, Køge, Solrød, Greve, Roskilde og Lejre

Repræsentantskabet kan efter indstilling fra kredsbestyrelsen optage personlige medlemmer i foreningens repræsentantskab.

§ 4 Organisationen

Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt har følgende organisatoriske opbygning:

 Repræsentantskabet

 Kredsbestyrelsen

 Medlemsskolerne

§ 5 Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er kredsens øverste ledelse. Mellem repræsentantskabsmøderne udøves ledelsen af kredsbestyrelsen.

Den daglige ledelse udøves af formanden under ansvar for kredsbestyrelsen.

A. Repræsentantskabets sammensætning:

a. Kredsbestyrelsens medlemmer.

b. 1 repræsentant for hver medlemsskole.

c. Medlemmer optaget af repræsentantskabet.

d. 1 repræsentant for landsorganisationen "Dansk Skoleidræt"

e. 1 repræsentant for skoleforvaltningen i hver kommune.

Herudover kan bestyrelsen som gæster invitere enkeltpersoner og repræsentanter for organisationer og institutioner og elevrepræsentanter.

Disse har ikke stemmeret.

B. Møder:

Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år i februar april.

Det indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel.

Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært når formanden, kredsbestyrelsen eller mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer ønsker det.

C: Funktion

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

1. Valg af dirigent.

2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.

3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.

8. Valg af:

a. Formand (ulige år)

b. 10-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 5-6 hvert år)

c. 2 revisorer (der vælges én hvert år)

 

d. 1 revisorsuppleant.

Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.

9. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

10. Eventuelt.

Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hver repræsentant har 1 stemme til rådighed.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske derom.

Den skriftlige beretning lægges senest 4 uger før mødet på kredsens hjemmeside.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 1 uge før mødet.

Det godkendte regnskab sendes til landsorganisationens forretningsudvalg til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

§ 6

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen vælges blandt repræsentantskabets medlemmer.

Kredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling.

Kredsbestyrelsen udpeger 4 repræsentanter til

landsorganisationen "Dansk Skoleidræts" repræsentantskab.

Kredsbestyrelsen nedsætter de fornødne underudvalg.

Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformand i dennes sted, indtil næste repræsentantskabsmøde.

Får næstformand forfald i valgperioden, konstituerer kredsbestyrelsen en ny næstformand indtil næste repræsentantskabsmøde.

Formand og kasserer tegner foreningen

§ 7 Økonomi

Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amts økonomi baseres på:

 medlemskontingenter

 tilskud fra diverse myndigheder, organisationer og andre.

Budget og det reviderede regnskab offentliggøres hvert år på kredsens hjemmeside.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt betaler et af landsrepræsentantskabet fastsat kontingent til landsorganisationen.

§ 8 Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal desuden godkendes af landsorganisationen "Dansk

Skoleidræt", men de træder dog i kraft med forbehold straks efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet.

§ 9 Opløsning

Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde og et påfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det ordinære møde. Ved begge møder kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for opløsning.

Evt. midler og andre aktiver deponeres i landsorganisationen og kan kun anvendes til genopstart af evt. nye aktiviteter i overensstemmelse med Dansk Skoleidræts formål i de kommuner, som Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt omfatter.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 21.august 2014.

René Nielsen                        Jørgen Erik Christensen

Dirigent                                 Formand