Vedtægter

Vedtægter


 1: Navn

Foreningens navn er Dansk Skoleidræt Kreds Midt- og Vestjylland.

Foreningen er en kreds under Landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

 2: Formål og arbejdsopgaver

Dansk Skoleidræt Kreds Midt- og Vestjylland har med skolen som ramme til formål at:

-fremme skoleelevers læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse

-styrke idrætsfagets faglighed, status og vilkår

- skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet ved at understøtte elevernes glæde og begejstring for idræt, leg og bevægelse i et forpligtende fællesskab 

Stk. 2: Formålet opnås ved:

- At udbygge samarbejde med kommunale idræts udvalg

- At arrangere elevaktiviteter med forskellige samarbejdspartnere

- At virke for, at der hvert år tilbydes skoleidrætsaktiviteter i kredsen

- At arrangere kurser for lærere i fagets forskellige discipliner

- At virke for, at eleverne motiveres til at være fysisk aktive i deres fritid

- At udbygge samarbejdet med de frivillige idrætsorganisationer

 3: Medlemmer

Alle folkeskoler i kredsen, som pt. består af følgende 8 kommuner:

- Herning

- Holstebro

- Ikast-Brande

- Lemvig

- Ringkøbing-Skjern

- Skive

- Struer

- Viborg 

er medlem af Dansk Skoleidræt Midt- og Vestjylland.

 4: Organisation

Repræsentanter fra skolerne i hver kommune indgår i et lokalt skoleidrætsudvalg/netværk, som varetager skoleidrættens interesser bl.a. ved afvikling af skoleidrætsaktiviteter og vidensdeling.

Det kommunale idrætsudvalg/netværk har mulighed for at vælge/udpege op til fem repræsentanter til Dansk Skoleidræts Kreds Midt- og Vestjyllands repræsentantskab.

Kredsforeningen har følgende organisatoriske opbygning:

Kredsens skoler – Kommunale skoleidrætsudvalg/netværk - Kredsbestyrelsen - Kredsrepræsentantskabet.

 5: Kredsrepræsentantskabet

Dansk Skoleidræt Kreds Midt- og Vestjyllands øverste ledelse er Kredsrepræsentantskabet.

Stk. 2. Sammensætning:

1 repræsentant fra Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Op til 5 lærerrepræsentanter fra hver kommune

1 repræsentant fra hvert lærerseminarium i kredsen (Skive og Nørre Nissum)

1 repræsentant fra skoledirektører/skolechefer eller lignende stillinger i kredsen

1 repræsentant fra Center for Undervisningsmidler

Kredsens handicapidrætskonsulent

2 repræsentanter fra kredsens DGI- landsdele. Hhv. DGI-Midtjylland og DGI-Vestjylland.

Underudvalgsmedlemmer kan deltage uden stemmeret.

Øvrige interesserede med interesse for og tilknytning til Dansk Skoleidræt kan inviteres og deltage uden stemmeret.

Stk. 3. Indkaldelse til kredsrepræsentantskabsmøde

Kredsrepræsentantskabet holder ordinært møde en gang om året, normalt i 1. kvartal.

Der indkaldes af formanden med mindst seks ugers varsel.

Kredsrepræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært, når kredsbestyrelsen eller

mindst 10 medlemmer af kredsrepræsentantskabet ønsker det.

Stk. 4. Kredsrepræsentantskabsmødet

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning - herunder også om Dansk Skoleidræts arbejde.
 3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse – kort orientering om kommende års budget.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af:
 6. 8 medlemmer til kredsbestyrelsen. Hver kommune har 1 bestyrelsesmedlem, som udpeges af kommunerne.
 7. 8 suppleanter til kredsbestyrelsen. Én fra hver kommune, som tiltræder, såfremt kommunens bestyrelsesmedlem får forfald. Udpeges af kommunen.
 8. 2 revisorer (vælges for 1 år)
 9. revisorsuppleant (vælges for 1 år)
 10. Drøftelse af kommende års arbejdsplan – evt. yderligere orientering om kommende års budget.
 11. Fastsættelse af sted for næste års kredsrepræsentantskabsmøde

Stk. 5: Beslutninger mm.

Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt der fremsættes ønske herom.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før

mødets afholdelse, og bekendtgøres for repræsentantskabet otte dage før mødet.

 6: Daglig ledelse/bestyrelsen.

Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse af 8 medlemmer.

Én fra hver kommune. Hver kommune har én plads i kreds-bestyrelsen.

Kredsbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kredsbestyrelsen fastsætter egen forretningsorden – som læner sig op ad Dansk Skoleidræts forretningsorden.

Kredsbestyrelsens formand, næstformand, sekretær og kasserer er også formand, næstformand, sekretær og kasserer for kredsrepræsentantskabet.

Kredsbestyrelsen nedsætter selv de fornødne arbejdsudvalg.

Kredsbestyrelsen udpeger fire repræsentanter til Dansk Skoleidræt.

 7: Økonomi

Dansk Skoleidræt Kreds Midt- og Vestjyllands økonomi baseres på tilskud fra kommunerne i kredsen.

Udgifter til arbejdstimer samt tjenestefrihed til kreds bestyrelsesmedlemmer, underudvalgsmedlemmer og instruktører, der planlægger og udfører aktiviteter for Dansk Skoleidræt Kreds Midt- og Vestjylland, afholdes af Dansk Skoleidræt Kreds Midt-og Vestjylland.

Ikast-Brande kommunes skoleforvaltning administrerer ordningen.

Administrations kommunen følger formanden.

Dansk Skoleidræt Kreds Midt-og Vestjyllands kursusarbejde søges finansieret dels over eget budget, dels gennem et samarbejde med Center for Undervisnings midler, kommuner eller andre organisationer.

Regnskabet følger kalenderåret. Det godkendte regnskab sendes til Landsorganisationen Dansk Skoleidræt senest 14 dage efter afholdelse af repræsentantskabsmødet.

 8: Vedtægtsændring.

For ændring af nærværende vedtægter kræves, at 3/5 af de på kredsrepræsentantskabsmødet fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 9: Opløsning

Dansk skoleidræt Kreds Midt-og Vestjylland kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært kredsrepræsentantskabsmøde og et påfølgende ekstraordinært møde, der skal indkaldes med tre ugers varsel og afholdes senest tre måneder efter det ordinære møde.

Ved begge møder kræves, at mindst ¾ af kredsrepræsentantskabets fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Kredsbestyrelsens evt. midler fordeles mellem medlems kommunerne.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på ordinært kredsrepræsentantskabsmøde d.20.marts 2019 - og er gældende fra denne dato. 

Formand og dirigent

Inge Dinis