Kreds Sønderjylland

Indbydelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, kreds Sønderjylland.

Tid:   mandag d. 3. maj 2021  kl. 16.00

Sted: Favrdalskolen Haderslev

 

NB. Hvis forsamlingsforbuddet ikke muliggør fysisk repræsentantskabsmøde, afholdes det virtuelt. Mødelink udsendes til de tilmeldte i uge 17

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.

6. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af skolernes kontingent.

7. Optagelse af personlige medlemmer.

 

8. Valg af

   a. Formand Lilian Bjørn (ulige år)

 

   b. Indtil 3 medlemmer (ulige år)

1.  Kaj Støchkel, næstformand  - modtager ikke genvalg

2.  Annette Stensbæk

3.  Inge Gade Matthiesen

 

   c. Indtil 4 medlemmer (lige år)

1. Hans-Curt Wolf, kasserer

2. Lars Nielsen, webmaster

3. Elise Bossen

4. Nine Vig Nielsen

 

  d. 1 suppleant til bestyrelsen hvert år

Jesper Huldgård Christensen

 

   e. 2  revisorer, der vælges for 1 år ad gangen :

Tonni Sørensen  (2021 - 2022)

Folke Kryger    (2021- 2022)

 

   f. 1 revisorsuppleant :

Erik Hørlyk

 

9. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.

10. Evt.

 

Tilmelding: Senest den 23. april 2021 til:

Lilian Bjørn : E-mail: lilian.bjorn.0610@gmail.com

Aktivitetsoversigt