Vedtægter

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Sønderjylland

§ 1.         Navn.

DANSK SKOLEIDRÆT, SØNDERJYLLAND, er en kredsforening under Landsorganisationen DANSK SKOLEIDRÆT, Lindholm Havnevej 31, 5800 Nyborg.

 

§ 2.         Formål.

Dansk Skoleidræt, Sønderjylland har samme formål som Landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

Stk. 1:

 • at støtte og fremme skolernes obligatoriske og frivillige undervisning i idræt.
 • at give eleverne glæde ved idræt og fysisk udfoldelse.
 • at give elever viden om sammenhænge mellem levevis og sundhed.
 • at give lærere tilbud om faglige kurser.

Stk. 2: Formålet opnås ved:

 • at arrangere elevaktiviteter med forskellige samarbejdspartnere.
 • at virke for, at der hvert år tilbydes skoleidrætsaktiviteter i kredsen.
 • at virke for, at eleverne motiveres til i deres fritid at være fysisk aktive.
 • at arrangere kurser for lærere i fagets forskellige discipliner.
 • at udbygge samarbejdet med de frivillige idrætsorganisationer.

 

§ 3.         Medlemmer.

Som medlemmer optages alle grundskoler og uddannelsesinstitutioner i Kredsen Sønderjylland, som tegnes af de 4 kommuner: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Kredsrepræsentantskabet kan efter indstilling fra kredsbestyrelsen optage personlige medlemmer af kredsen og kredsrepræsentantskabet.

 

§ 4.         Organisation.

Dansk Skoleidræt, Sønderjylland har følgende organisatoriske opbygning:

1.       Grundskoler og uddannelsesorganisationer i kredsen Sønderjylland.

2.       Kommunale skoleidrætsudvalg.

3.       Kredsbestyrelsen

4.       Kredsrepræsentantskabet.

 

§ 5.         Kredsrepræsentantskabet.

Kredsrepræsentantskabet er kredsens øverste ledelse. Mellem kredsrepræsentantskabsmøderne udøves ledelsen af kredsbestyrelsen. Den daglige ledelse udøves af formanden under ansvar for kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen udpeger 3 repræsentanter til Landsorganisationen Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde.

A. Kredsrepræsentantskabets sammensætning er:

1.     1 repræsentant fra hver medlemsskole.

2.     1 repræsentant fra Landsorganisationen "Dansk Skoleidræt".

3.     1 repræsentant for CVU- Sønderjylland.

4.     1 repræsentant fra Sydslesvig.

5.     1 repræsentant for Skole & Samfund.

6.     1 repræsentant for Danmarks Lærerforening.

7.     1 repræsentant for amtsforeningerne under De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger(DGI).

8.     1 repræsentant for Danmarks Idrætsforbunds amtskreds (DIF).

9.     Personlige medlemmer optaget af kredsrepræsentantskabet.

10.   1 repræsentant fra sundhedssektoren.

11.   1 repræsentant fra hver af de 4 kommuner, som Dansk Skoleidræt Sønderjylland betjener.

Repræsentanterne udpeges for et år af medlemsskolerne og organisationerne. Herudover kan kredsbestyrelsen som gæster invitere elevrepræsentanter, enkeltpersoner og repræsentanter for organisationer og institutioner. Disse har ikke stemmeret.

B: Møder:

Kredsrepræsentantskabet holder ordinært møde en gang om året i januar kvartal. Det indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel. Kredsrepræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært, når et flertal af kredsbestyrelsen eller mindst 10 kredsrepræsentantskabsmedlemmer ønsker det.

C: Funktion:

På det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde foretages:

1.       Valg af dirigent.

2.       Aflæggelse af beretning.

3.       Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.       Behandling af indkomne forslag.

5.       Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.

6.       Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af skolernes kontingent.

7.       Optagelse af personlige medlemmer.

8.       Valg af:

a.       Formand (ulige år).

b.       Medlemmer af kredsbestyrelsen (lige år: 4, ulige år: 3 )

c.       Indtil 2 suppleanter til kredsbestyrelsen.

d.       2 revisorer (der vælges 1 hvert år).

e.       1 revisorsuppleant.

9.       Fastsættelse af tid og sted for næste kredsrepræsentantskabsmøde.

10.   Eventuelt.

Valgene under pkt. 8 a, b og d gælder for 2 år, under c og e for 1 år. Alle beslutninger tages, og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hver repræsentant har 1 stemme til rådighed. Skriftlig afstemning skal foretages ved valg og i øvrigt, hvis der fremsættes ønske derom. Forslag til behandling på kredsrepræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres på hjemmesiden for repræsentanterne senest 1 uge før mødet.

 

§ 6.         Kredsbestyrelsen:

Kredsbestyrelsen vælges blandt kredsrepræsentantskabets medlemmer. Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Kredsbestyrelsen sender referater af møder i kredsrepræsentantskabet og kredsbestyrelsen til Landsorganisationen " Dansk Skoleidræt", og referaterne lægges ud på kredsens hjemmeside.

 

§ 7.         Økonomi.

Dansk Skoleidræt, Sønderjyllands økonomi baseres på:

 • Kontingenter.
 • Tilskud fra offentlige myndigheder, organisationer og andre.
 • Aktivitetstilskud fra Landsorganisationen "Dansk Skoleidræt".
 • Andre indtægtsgivende aktiviteter.

Det reviderede regnskab offentliggøres på kredsens hjemmeside umiddelbart efter godkendelse af kredsrepræsentantskabet.

Endvidere offentliggøres beretning, plakat og aktivitetskalender på hjemmesiden.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 8.         Vedtægtsændringer.

Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på kredsrepræsentantskabsmødet afgivne stemmer.

 

§ 9.         Opløsning.

Dansk Skoleidræt, Sønderjylland kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært kredsrepræsentantskabsmøde og et påfølgende ekstraordinært kredsrepræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det ordinære møde. Ved begge møder kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for opløsning.

Efter vedtagelse af opløsning på det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde nedsætter kredsrepræsentantskabet et likvidationsudvalg, som til det ekstraordinære kredsrepræsentantskabsmøde fremlægger et forslag til anvendelse af foreningens eventuelle midler i overensstemmelse med Dansk Skoleidræt, Sønderjyllands formål.

 

Vedtaget på kredsrepræsentantskabsmødet i Aabenraa den 19. marts 2007.

 

                        Kaj Støchkel                                                                    Lilian Bjørn

                        Næstformand                                                                   Formand