Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR DANSK SKOLEIDRÆT KREDS SØNDERJYLLAND.

 • 1.   NAVN.
  Dansk Skoleidræt kreds Sønderjylland er en kredsforening under Dansk Skoleidræt.      
 • 2. FORMÅL.
  Stk. 1.
  a. at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse.
           b. at give eleverne viden om sammenhænge mellem levevis og sundhed.
           c. at give lærerne faglige tilbud om kurser.

         Stk. 2. Formålet opnås ved:
      
a. at arrangere elevaktiviteter med forskellige samarbejdspartnere.

 1. at tilbyde og afvikle kvalifikationsstævner til de landsdækkende turneringer.
  c. at arrangere kurser for lærere i forskellige discipliner.
           d. at udbygge samarbejdet med de frivillige idrætsorganisationer.

 

 • 3. MEDLEMMER.
  Som medlemmer optages alle folkeskoler, specialskoler, fri- og efterskoler samt uddannelses-
  institutioner i kredsen, hjemmehørende i
  de 4 kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og
           Tønder.

Medlemmer af kredsen har automatisk også medlemskab af Landsorganisationen Dansk Skoleidræt.        

         Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen optage personlige medlemmer.

 

 • 4. ORGANISATION.
  Kredsen har nedenstående organisatoriske opbygning.
  1. Kredsrepræsentantskabet.
           2. Kredsbestyrelsen.
           3. Evt. kommunale
  skoleidrætsudvalg.
           4. Skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • 5. KREDSREPRÆSENTANTSKABET.
    A : repræsentantskabets sammensætning :
  Repræsentantskabet er kredsens øverste myndighed.
           Mellem repræsentantskabets møder udøves ledelsen af kredsbestyrelsen.
           (Den daglige ledelse udøves af formanden under ansvar over for kredsbestyrelsen.)

        

         B : Tegningsret :

         Tegningsretten tilfalder den siddende formand og siddende kasserer i forening.

 

 

     Sammensætning.
         1. 1 repræsentant fra hver medlemsskole.
         2. 1 repræsentant fra skoleforvaltningen i hver kommune i kredsen.
         3. 1 repræsentant fra sundhedsforvaltningen i hver kommune i kredsen.
         4. 1 repræsentant fra Danmarks Lærerforening.
         5. 1 repræsentant fra UC syd.
         6. 1 repræsentant fra DGI.
         7. 1 repræsentant fra DIF.  
       8. Personlige medlemmer optaget af kredsrepræsentantskabet.
         9. 1 repræsentant fra Landsorganisationen Dansk Skoleidræt.
         Kredsbestyrelsen kan invitere samarbejdspartnere til at overvære mødet uden
         stemmeret.

C: Kredsrepræsentantskabsmøder.

 

Repræsentantskabet afholder ordinært møde en gang om året i januar kvartal.

Det indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel.

Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært, når et flertal af kredsbestyrelsen eller mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet fremsender ønske herom.
Det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal mindst indeholde nedenstående punkter:


 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af personlige medlemmer.
  3. Aflæggelse af beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
  6. Drøftelse af kommende års aktiviteter, samt godkendelse af budget.
  7. Valg:
  a. Formand.(u
  lige år)
  b. Medlemmer af kredsbestyrelsen.(lige år: 4, ulige år: 3.)
       c. 1 suppleant til kredsbestyrelsen.
       d. 2 Revisorer.
       e. 1 revisorsuppleant.


Valgene under punkt 7. a + b gælder for 2 år. Øvrige valg gælder for 1 år.
Alle beslutninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Hver repræsentant kan afgive 1 stemme.
Skriftlig afstemning ved personvalg skal foretages ved ønske herom.
Forslag til behandling på re
præsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før mødet.

 

 • 6. KREDSBESTYRELSEN.


Kredsbestyrelsen vælges blandt kredsrepræsentantskabets medlemmer.
Kredsbestyrelsen konstituerer sig med: næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden og opgavefordeling.
Suppleanten kan deltage i kredsbestyrelsens møder uden stemmeret.

Kredsbestyrelsen sender referater af møder i repræsentantskabet og kredsbestyrelsen til landsorganisationen Dansk Skoleidræt.
Referaterne lægges ud på kredsens hjemmeside.

 • 7. ØKONOMI.


Dansk Skoleidræt kreds Sønderjyllands økonomi baseres på:


 1. Medlemskontingent.
  2. Aktivitetstilskud fra Dansk Skoleidræt.
         3. Andre indtægtsgivende aktiviteter.
         4. Tilskud fra offentlige myndigheder, organisationer m.v.
           Regnskabsåret følger kalenderåret.
           Det reviderede regnskab offentliggøres på kredsens hjemmeside umiddelbart efter god-
           kendelse af repræsentantskabet.
           Fremsendes til landsorganisationen Dansk Skoleidræt.
           Beretning, plakat og aktivitetskalender offentliggøres på kredsens hjemmeside.

 

 • 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER.


Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer.

 

 • 9. OPLØSNING.


Dansk Skoleidræt kreds Sønderjylland kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde samt på et efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde.

Ved begge møder kræves, at mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.
Efter vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde
nedsættes et likvidationsudvalg, som til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fremlægger et forslag til anvendelse af kredsens eventuelle midler i overensstemmelse med Dansk Skoleidræt kreds Sønderjyllands formål.

 

Vedtaget på kredsrepræsentantskabets møde den 24. August 2020
        

           …Annette Stensbæk………………………………………                                     ……Lilian Bjørn…………………………………….
                                                                                            
                     Dirigent.
                                                                              Formand.