Kreds Vestsjælland

Hjemmesiden er opdateret den 26/2 - 21

Ændringer i vores aktivitetsplan p.g.a. corona

Alle førstkommende aktiviteter er foreløbig aflyst.

Lærerkursus, der var planlagt i Holbæk Sportsby udsættes desværre. da stedet benyttes som vaccinationscenter.

Repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 15. april 2021 men afvikles enten virtuelt eller i Kalundborg, da Holbæk Sportsby er optaget som nævnt ovenfor. Indbydelse er herunder og kan også ses på vores facebook gruppe, der hedder Dansk Skoleidræt Vestsjælland.

 

Slagelse den 1. marts 2021

Kreds Vestsjælland

Til medlemmer af repræsentantskabet

Der indkaldes til det årlige repræsentantskabsmøde:

Torsdag den 15. april 2021 kl. 15.00 – ca. 17.00.

Fysisk eller virtuelt - Formen på mødet bliver først afklaret efter påske 06.04.21. Da vi ikke kender omfanget af Corona-nedlukningen før.

Ifølge vedtægterne må hver medlemsskole i kredsen stille med 1 repræsentant, der har stemmeret.

Et kommunalt skoleidrætsudvalg må endvidere stille med 2 repræsentanter.

Husk at tilmelde jer til dette senest 07.04-21 til: katcs@slagelse.dk


Dagsorden:

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

⦁ Valg af dirigent.
⦁ Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
⦁ Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.
⦁ Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
⦁ Behandling af indkomne forslag.
⦁ Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
⦁ Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
8. Valg af:
⦁ 8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år) På valg er Erik Elmelund, Janne Petersen, Thomas Sørensen og Mette Elmelund
⦁ 2 revisorer (der vælges én hvert år) På valg er Bent Overlade
⦁ 1 revisorsuppleant. På valg er Erik Elmelund.
Valgene under punkt 8 a og b gælder for 2 år, under c for 1 år.
9. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.
10. Eventuelt.

Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hver repræsentant har 1 stemme til rådighed. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske derom.
Den skriftlige beretning lægges senest 4 uger før mødet på kredsens hjemmeside.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 1 uge før mødet.
Det godkendte regnskab sendes til landsorganisationens forretningsudvalg til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

På forretningsudvalgets vegne
Formand
Kathe Christensen
Etterbjergvej 8
4200 Slagelse
katcs@slagelse.dk

 

 

Vi har desværre måttet aflyse eller udsætte mangeaf vore aktiviteter.

Følgende ligger pt fast:

Håndboldstævnet, fodboldstævnet og atletikstævnet i september i Holbæk blev aflyst.

I 2021 er volleystævnet den 22. januar, basketstævnet den 25. februar og høvdingeboldstævnet i Kalundborg den 16. marts aflyst p.g.a. corona restriktionerne.

Datoerne for kidsvolley i hele Slagelse kommune annuleres og der vil senere komme nogle nye.

Kidsvolley i Stenlille udsættes til foreløbigt fredag den 19. marts 21.

DM'er i håndbold, vollebold og basketball aflyses meddeler Dansk Skoleidræt. 

Ved vort repræsentantskabsmøde torsdag den 20. august 20 i Holbæk Sportsby blev indvalgt 2 nye medlemmer af FU.

Vi byder velkommen til 

Signe Hultquist Nielsen, Asnæs Skole og Mikkel Frederiksen, Vig Skole.

Stor tak til kasserer Kirsten Hald og næstformand Anette Bialik, der begge udtræder efter en lang og tro tjeneste.

På et efterfølgende FU møde konstituerede FU sig med ny næstformand Linda Jensen og ny kasserer Thomas Sørensen. 

 

Formandens skriftlige beretning for 2019

Repræsentantskabsmødet 20. august 2020 i Holbæk.

Repræsentantskabsmøde afholdes med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

Aktiviteterne i kreds Vestsjælland er det vigtigste, vi laver. Der har som altid været mange aktiviteter i løbet af året. I vores kreds arbejder hele FU for at lave så mange aktiviteter som muligt, men vi er også heldige, at folk udefra har hjulpet med at afvikle stævner. Det vil vi meget gerne takke dem for. Vi har også samarbejdet med en masse andre aktører, og her har vores samarbejde med Dansk Volleyball- forbund igen været en kæmpesucces. En stor tak til forbundet.

Vi har flere gange stået for værtskabet for et DM i Dansk Skoleidræts regi. I 2019 var det i volley. Hovedansvaret lå hos Thomas Sørensen. DM forløb uproblematisk omkring Rynkevangsskolen i Kalundborg. Kalundborg bliver omdrejningspunkt igen i år. Vi har nemlig værtskabet ved DM i fodbold. Denne gang med Mette Elmelund ved roret.og med Erik Elmelund i stævneledelsen.

I Dansk Skoleidræt afholdes formandsmøder. Disse afholdes på Fyn. I år har der været 4 møder, hvor formændene fra de 15 kredse deltager. Jeg har deltaget i alle sammen. Det giver et godt samarbejde, en samhørighed samt et bredt kendskab til aktivitetsafholdelser rundt omkring i kredsene.

FU deltager så vidt muligt hvert år ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. I år holdes dette møde fredag den 24. april. Denne dato betyder også meget for netop os. Da det er ”Vores fødselsdag”. Vi bliver 50 år.

Forretningsudvalget har i forgangne år bestået af 9 medlemmer. Vi afholder FU-møderne på skift hos hinanden for på denne møde at skiftes til transporten. Møderne planlægges til at starte kl. 17:00 og slutte ca. kl. 19:00. Vi kan på grund af vores primære arbejde ikke nå at samles tidligere. Arbejdet FU har i år budt på 4 FU– møder. Vores sidste møde var heldagsmødet, som vi I år afholdte på Musholm Sport-, Ferie- og Konferencecenter. Dette var for at sondere terrænet. Vi skal nemlig her afholde udviklingskursus for FU-medlemmer fra Dansk Skoleidræts 14 andre kredse til september.

Hjemmesiden fungerer godt. Der bliver ofte lagt nyheder ind, men vi er stadig usikre på, hvor mange der besøger siden. Der lægges remindere ind, så man hele tiden kan se, hvad det næste stævne handler om, og efterfølgende kan man se resultater og fotos fra begivenhederne. Gå derfor ofte ind på www.skoleidraet.dk og klik ind på kredse og vælg Vestsjælland.

Vi har jo også en Facebookside, ”Dansk skoleidræt Vestsjælland” som pt har 86 medlemmer. Vi oplever, når der lægges nyheder på, masser af likes. Gå også ind på denne og se, hvad der rører sig i kredsen..

Idrætsunderviserkursus er jo en af vores traditioner. I år er det Holbæk Sportsby, der danner rammen for vores kursus. Janne Petersen har haft teten i bookningen. Vi var godt nok lidt spændte på, om det lod sig gøre, da vi oplevede udsættelsen for åbningen flere gange. I skrivende stund håber vi igen på et vellykket kursus med mange engagerede og aktive kursister.

Kredsforeningerne afholder hvert år fællesmøder rundt omring i kredsene. Vores kreds holder møde med Kreds Storstrømmen og Kreds Gl. Roskilde. I 2019 stod Storstrømmen for afholdelsen. Til disse møder deltager der altid personer fra Sekretariatet. Christian Ditlevsen (Organisationskonsulent), Preben Hansen (medlem af hovedbestyrelsen forretningsudvalg) og Jacob Kjær Hansen (Projektleder, stævnekoordinator og organisationskonsulent) deltog.

Medlemmerne af vores kreds er alle kommunerne i vores område. De giver os 100 % opbakning. Endvidere har vi flg. privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby - Kalundborg Friskole - Holbæk Private Realskole - Tømmerup fri- og efterskole - Røsnæs Friskole - Dyhrs Skole - Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse.

Vores kontingent er stadig kun 5 kr. pr. elev og økonomien er stadig god og stabil.

Gennem mange år har Nordea Foden og Trygfonden, som har været Dansk Skoleidræts faste økonomiske samarbejdspartnere. Dette samarbejde har de desværre valgt at stoppe. Trygfonden har i overgangsfasen hjulpet med om justere vores organisation, så den bedre kan klare sig i fremtiden. Det betyder ret meget økonomisk. Der arbejdes voldsomt i hovedstyrelsen for at Dansk skoleidræts tilskud fra det offentlige bliver opjusteret. Noget af arbejdet har været at ændre Dansk Skoleidræts mission og vision. Begge er blevet væsentlig kortere.

 

Dansk Skoleidræts nye mission

”Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”.

Dansk Skoleidræts nye vision

”Dansk Skoleidræt vil skabe en skole i konstant bevægelse!”

Vi var jo så heldige, at vores ansøgning til Foreningspuljen gav pote. Vi fik penge til 6 festivaler i 2019. Da vi kun fik afholdte festival i Ringsted og i Kalundborg måtte vi desværre sende 2/3 retur. Disse 2 festivaler var heldigvis fantastiske arrangementer. Begge festivaler fik 10.000kr i tilskud.

Kreds Vestsjælland afholder stævner, hvor vinderne kvalificerer sig til DM. Vi belønner vinderne med en præmietrøje. Disse trøjer bringer lykke. I kan se billeder med vindere med trøjerne på både på vores hjemmeside og vores Facebookside. I forbindelse med DM har vi stadig vores tilskudsordning. Tilskudsordningen fungerer fint. Flere skoler har nydt godt af denne ordning, hvor alle, der har søgt, har fået op til 3000 kr. i tilskud til deres rejseudgifter.

T-shirten med adressen www.skoleidraet.dk påtrykt er stadig tilgængelig

Udviklingskursus og Idrætslærerens Forum er 2 arrangementer, hvor man som FU-medlem har mulighed for at deltage i. Det kræver fri fra det primære job, og det er ikke altid nemt. Udviklingskurset var på Bornholm, og Idrætslærerens Forum i Ringsted som sædvanligt.

I Dansk Skoleidræt kan man være så heldig at modtage en Æresnål. Æresnålen kan tildeles efter "25 år i skoleidrættens tjeneste" eller på baggrund af "en ekstraordinær indsats for skoleidrætten" efter indstilling. I vores forretningsbestyrelse har både Erik Elmelund og Kirsten Hald modtaget en sådan. Anette Bialik har i år mulighed for at modtage nålen. Ansøgningen er skrevet og afsendt.

Vi har stadig en god kontakt til pressen. Det er vigtigt med denne kontakt hver gang, vi afholder stævner, så vi får gjort opmærksom på vor eksistens og berettigelse. I det forløbne år har vi haft særdeles gode omtaler af flere af vore arrangementer.

Vi har vanen tro inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

I Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

Der er fortsat ikke skoleidrætsudvalg i alle kommuner, men det er stadig et stort ønske for os alle, og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse. Målet er stadig, at alle vore seks kommuner skal have et kommunalt skoleidrætsudvalg.

Afsluttende bemærkninger

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Holbæk for benyttelse af faciliteterne ved dette kursus og repræsentantskabsmøde.

Forslag til aktivitetsplanen udleveres på rep.mødet.

Kathe Christensen Formand Kreds Vestsjælland

 

Beretninger fra årets aktiviteter.

 

Høvdingebold 2019

Stævnet blev afviklet i Kalundborg Hallerne tirsdag d. 19. marts 2019, hvor der hele dagen var fuld aktivitet i de to haller. Stævnet var fuldt booket med 21 hold. For første gang spillede vi efter de nye regler om klassehold. Det fungerede super godt og lærerne var glade for, at deres klasse kun deltog med et hold. Det gav mere ro på. Størstedelen af holdene kom fra Kalundborg området, men vinderen fra Tølløse var også med.

Endvidere havde det Kommunale Skoleidrætsudvalg valgt at lave et stævne samme dag for 4. klasse i to andre haller i byen med 16 tilmeldte hold. Dette blev gjort for ikke at måtte skuffe nogle af de mange tilmeldte hold. Der var altså tilmeldt hele 37 klasser fra 4. og 5. årgang i Kalundborg. Det må virkelig siges, at høvdingebold er meget populært i Kalundborg.

Dagen blev afviklet i en god ånd og der blev virkelig gået til vaflerne. Der var stor spænding i mange kampe. Stævnet endte med, at Skolen på Herredsåsen 5.b vandt og gik videre til DM i Grenå 14.-15. maj 2019.

Kredsstævnet i skoleatletik

I år blev kredsstævnet i skoleatletik for første gang afholdt i Holbæk Sportsby.

Det var på alle måder en god oplevelse. For det første var deltagerne glade for at være udøvere på et helt nyt atletikstadion og for det andet så var der en del flere deltagere end der plejer at være. Der var deltagere fra Holbergskolen (Sorø), Tømmerup (Kalundborg), Realskolen ( Holbæk) og Tuse skole ( Holbæk).

Vinderne blev drenge- og pigeholdet fra Holbergskolen, der blev de glade vindere af kredsstævnet og som går videre til DM I Greve til juni. Held og lykke til dem.

 1. Janne

Kredsmesterskabet i håndbold

Kredsmesterskabet blev i år flyttet – både i forhold til dato, men også i forhold til lokalitet.

Mesterskabet blev afholdt d. 29. november i Ringstedhallerne. Campus Ringsted og Dyhrs Skole, Slagelse deltog med henholdsvis 2 og 3 hold.

Det var et super godt stævne.

Vinderne blev i pigerækken: Dyhrs og i drengerækken Campus Ringsted.

Tak til Trine Green Christensen for hjælp til bookning i Ringsted-hallerne.

Kathe Christensen

Kredsmesterskabet i fodbold

Fodboldstævnet for 6. klasse samt 8. - 9. klasse, blev afholdt onsdag den 18. september 19 ved Røsnæshallen i Kalundborg.

Ved kredsstævnet deltog 26 hold og der blev spillet 54 kampe. Forinden var der afholdt et indledende stævne for Kalundborg.

Kampene blev dømt af lærerne samt enkelte dommere udefra.

Desværre opstod enkelte kedelige episoder fra ikke spillende elever, men ellers forløb stævnet fint i de gode rammer. Der sendes generelt for få lærere med holdene, så næste år vil vi forsøge at finde flere betalte dommere, så lærerne kan få mulighed for at følge eleverne hele dagen.

Vinderne ved kredsstævnet blev:

 1. piger: Raklev Skole
 2. drenge: Skolen på Herredsaasen

8.-9. kl. piger: Skolen på Herredsaasen

8.-9. kl. drenge: Nyrupskolen

Vinderholdene deltager ved det kommende DM i skolefodbold, der afholdes i Kalundborg i dagene 25. - 27. maj 2020 med kreds Vestsjælland som værter,                 Erik Elmelund

 1. 14.1.2020 var der Floorball stævne igen i Dalmose for 6. kl.

I år var der desværre et afbud i sidste øjeblik fra Vig skole, men Vemmelev, Kalundborg friskole og Dalmose skole deltog.

I drengerækken vandt Vemmelev skole, efter en tæt finalekamp med et andet Vemmelev hold.

I pigerækken vandt Dalmose skoles piger en suveræn sejr.

Tak til Per Holm-Hansen for planlægning og afvikling af stævnet.

 

IDRÆTSUNDERVISERENS DAG

Torsdag d. 12. MARTS 2020

 Dette blev aflyst med en dags varsel.

DANSK SKOLEIDRÆT KREDS VESTSJÆLLAND

tilbyder igen i år GRATIS kursus

med god forplejning.

       STED: Holbæk Sportsby                              

Gå ikke glip af en god dag i idrættens tegn - i år kan du blive opdateret i:

Fysisk træning, Løb, spring og kast samt Movement Culture

Dagens program:

 1. 8.00 - 8.25: Morgenmad for de morgenfriske - kaffe/te, brød m.m.
 2. 8.25 - 8.30: Velkomst
 3. 8.30 - 10.05: 1. modul:   Fysisk træning / Løb, spring og kast

kl.10.05-10.25: Kort pause: vand og frugt

kl.10.25-12.00: 2. modul: Movement Culture

kl.12.00-12.15: Pause: mulighed for bad og omklædning

kl.12.15-12.50: FROKOST

Vi vil også gerne invitere til repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt kreds Vestsjælland.

Her kan du orientere dig om arbejdet i kreds Vestsjælland, og du har mulighed for at få indflydelse på det daglige og fremtidige arbejde i Dansk Skoleidræt kreds Vestsjælland.

I kreds Vestsjælland vidensdeler vi, arrangerer og afholder stævner, kredsmesterskaber og meget andet.

Mødet afholdes:

Kl. 13.00-15.00 i Sportsbyen

Et tilsvarende kursus håbes på gennemførelse torsdag den 15. april 2021.

Aktivitetsbeskrivelser for kurset:

Du skal priioritere en aktivitet i første modul og meddele dette ved tilmeldingen til kurset.

Skriv om du vælger Fysisk træning ELLER Løb, spring og kast

sammen med dit NAVN, SKOLE, E-MAIL og evt. telefon nr.

I andet modul deltager alle i workshoppen Movement Culture

TILMELDING SENEST torsdag den 20.februar 2020

Til: Mette Elmelund, mail: mett0093@kk-skoler.dk

 

Kursusbeskrivelse for løb, spring og kast

Kurset i løb, spring og kast tager udgangspunkt i fælles mål og skal give deltagerne inspiration til deres arbejde med løb, spring og kast. Tilgangen vil være en blanding af praktiske aktiviteter inden for indholdsområdet, som kobles til den didaktiske model på Løb, spring og kast-dugen. Endvidere rummer kurset drøftelse og refleksioner over didaktiske muligheder og udfordringer inden for løb spring og kast med henblik på, hvordan man kan tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på løb, spring og kast.

Kursusbeskrivelse for Fysisk træning

Kurset i fysisk træning tager udgangspunkt i fælles mål. Fokus er på specifikke opvarmnings-aktiviteter i relation til udvalgte indholdsområder og forskellige træningsprincipper og -metoder inden for generel fysisk træning. Disse principper og metoder afprøves i praksis. Lærerne vil få konkrete didaktiske værktøjer til at kvalificere deres undervisning inden for fysisk træning.

Movement Culture – en ny form for kropsbasis

Movement Culture kan karakteriseres som en åben platform, hvor der arbejdes med sammenhænge mellem kampkunst, moderne dans, gymnastik, parkour og forskellige kropslige eksperimenter. På workshoppen arbejdes der med par-arbejde og udfordrende situationer, hvor der øves og improviseres. Styrke, koordination og balance integreres på en sjov og kreativ måde - i en ny form for kropsbasis. Du får inspiration til at arbejde med kropsbasis, kreativ træning og bevægelse på en ny måde, der appellerer til mellemtrinet og udskolingen.

 

Deltagerlister fremsendes umiddelbart før kursusstart.

Idrætshilsen fra DANSK SKOLEIDRÆT VESTSJÆLLAND

 

Kredsmesterskabet i volleybold for 9. klasse blev afviklet i Kalundborg-hallerne fredag den 24. januar 2020.

Rynkevangskolen fra Kalundborg sejrede i både pige- og drengerækken.

Der deltog 12 hold med i alt ca. 100 elever.

Fotos af holdene kan ses på vores facebookgruppe:

Dansk Skoleidræt Vestsjælland

Foreningsfestival blev afviklet fredag den 30. august 2019 i Kalundborg for 5. og 6. klasser.

Stor tak til alle deltagende foreninger.

Sæsonplanen

for det kommende skoleår er opdateret. Se under Sæsonplan.

Se fotos og anden omtale på facebook på vores gruppe: Dansk Skoleidræt Vestsjælland. 

Vil du kontakte et FU-medlem kan du finde tlf. og mail under: Bestyrelse FU

DM I SKOLEFODBOLD blev afviklet med stor succes i Kalundborg i dagene 30. maj - 1. juni 2017 med Skolen på Herredsåsen som værtsskole.

Der var igen planlagt DM i fodbold i Kalundborg i 2020. Dette blev desværre aflyst på grund af restriktionerne vedr. Corona

 

Forårsfestivals er tidligere blevet afviklet i Sorø, Slagelse, Ringsted og Kalundborg.

I Kalundborg deltog 4. og 5.klasse fra Kalundborg og Sejerø i 2017.

Der blev introduceret 14 workshops med aktiviteter, eleverne normalt ikke møder i skolen.

Sejlsport - taek wando - vægtløftning - bueskydning - boksning - golf - minitennis - fægtning - yoga - petanque - mountain bike - skating - rugby.

  TV-kalundborg - Store smil og røde kinder

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Da lokale foreninger, med Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden i ryggen, i dag havde Idrætsfestival i Kalundborg var programmet bredt, smilene store og kinderne røde hos de mange 4. og 5. klasser, der deltog i aktiviteterne.

Boksning, sejlads, bueskydning, rugby og yoga var nogle af de aktiviteter, der var på programmet, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i Kalundborg i dag. Det er lokale foreninger, som arrangerede aktiviteterne på den endags-festival, som Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden står bag.

Der var røde kinder, grin og gode oplevelser, da Skoleidrættens Forårsfestival fandt sted i dag i området ved Munkesøen og i Kalundborg Hallerne. Her prøvede mere end 200 elever fra 4. og 5. klasse på lokale skoler kræfter med en række idrætsaktiviteter, som lokale foreninger arrangerede.

Det er Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden, som står bag Skoleidrættens Forårsfestival, der er et landsdækkende projekt, som i år finder sted 68 steder over hele Danmark. Målet med festivalerne er at skabe mere bevægelse i skolen og få skoler og lokale aktører til at møde hinanden. 

”Festivalerne giver eleverne en chance for at prøve en række idrætsgrene og opleve det særlige fællesskab, som opstår på sådan en dag, og for lærere og lokale aktører er det en mulighed for at opdage mulighederne i et samarbejde og få skabt nogle konkrete kontakter,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Æresnåle fra Dansk Skoleidræt blev uddelt til Kirsten Hald og Erik Elmelund ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde for over 25 års arbejde i Dansk Skoleidræt.

Per Bromann fik også en æresnål ved sin jubilæumsreception den 1. august 2017.

Per har arbejdet 32 år i Dansk Skoleidræt og er nu gået på pension.

Se fotos på  skoleidraet.dk

Se vores aktivitetsoversigt eller læs under sæsonplan.

 

Aktivitetsoversigt

 1. 16.
  mar.
  Høvdingebold i Kalundborg
  Kalundborg Hallerne
  5. klasse
 2. 22.
  apr.
  5. klasse
 3. 21.
  maj.
 4. 03.
  jun.
  6. klasse