Repræsentantskabet

Der indkaldes til det årlige repræsentantskabsmøde:             Torsdag den 16. marts 2023  kl. 1400 – ca. 16.00  i Vemmelev

 Ifølge vedtægterne må hver medlemsskole i kredsen stille med 1 repræsentant, der har stemmeret.

Et kommunalt skoleidrætsudvalg må endvidere stille med 2 repræsentanter.

Tilmelding senest 03.03.23 til: katcs@slagelse.dk

Dagsorden

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages:

 • 1: Valg af dirigent.
 • 2: Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 • 3: Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.
 • 4: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 • 5: Behandling af indkomne forslag.
 • 6: Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 • 7: Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 • 8: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 • 9: Behandling af indkomne forslag.
 • 10: Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 • 11: Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 • 12a: Valg af: 8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år)

På valg er Erik Elmelund, Thomas Sørensen, Janne Petersen og Mette Elmelund

 • 12b: 2 revisorer (der vælges én hvert år)

På valg er: Bent Overlade

 • 12C: 1 revisorsuppleant.

På valg er: Erik Elmelund

 • 13: Valgene under punkt 12 a og b gælder for 2 år, under c for 1 år.
 • 14: Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.
 • 15: Eventuelt.

Repræsentantskabsmødet 17. marts 2022 i Kalundborg.

Repræsentantskabsmøde afholdes med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt FU Kreds Vestsjælland

Torsdag den 16.4.2023 i Vemmelev

1: Erik blev valgt som dirigent

2: Kathe aflagde årsberetning. Årsberetningen kan læses på vores hjemmeside og facebookside.

    Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

3: Martin fra huset: Dansk Skoleidræt fejrede 75 års jubilæum i 2022.

    Det er ingen hemmelighed, at økonomien er det springende punkt. Vi skal drøfte hvordan kredsene kan betale 1.5 mio for driften af sekretariatet i Nyborg.

Fra 4,5 til 12,00 kr.  - så bredt spænder kontingentet i kredsene på landsplan. Kommunerne er i gang med se på hvad de får for pengene. I nogle kommuner er der meget få eller ingen aktiviteter, men en undersøgelse i Jylland viser at mange skoler bruger Dansk Skoleidræts hjemmesider og databaser.

Der blev drøftet for og i mod. Erik nævnte at Kalundborg Kommune betaler dobbelt kontingent. De betaler til Dansk Skoleidræt og til Kalundborg idrætsudvalg. Erik mener ikke at man vil savne DM mm hvis man skulle beslutte at nedlægge sekretariatet.

Janne siger at det er arbejdet med lokal idræt der giver mening. DM er ikke afgørende for at Holbæk deltager.

Kathe mener at det er vigtigt at vi er en del af noget stort. Dansk Skoleidræt er nogen af dem der bliver spurgt når Ministeriet spørger.

Martin pointerer at Dansk Skoleidræt får tilskud fra ministeriet, og det tilskud får foreningen fordi den er landsdækkende, derfor kan der ikke være kredse der ikke vil være en del af noget stort.

Linda mener at tiden til frivilligt arbejde, er slut. Det er svært at værge medlemmer til FU, da ingen skoler giver tid til arbejdet i FU.

4: Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev godkendt, dog med en bemærkning om at regnskabet skal revideres.

5: Indkomne forslag.

  Forslag om at skoler der er tilmeldt et stævne, vil blive opkrævet et beløb på kr. 500, såfremt der meldes             fra 14 kalenderdage og mindre inden stævnet.

  Forslaget er godkendt.

6: Fremlæggelse af budget.

    Indkøb: vi har købt Pickleball for ca. 10.000 så vi ved at det budget ikke holder

   Budgettet blev godkendt.

7: Janne udgår af FU, men vi aftaler at Janne afvikler stævne i Holbæk mod betaling.

 Mette ønsker genvalg. Thomas ønsker genvalg. Erik ønsker genvalg.

8:

Bent Overladen har vi forgæves forsøgt at kontakte.

Jette Brostrup Jensen blev valgt som revisor. Erik Elmelund valgt som revisorsuppleant.

9: Eventuelt.

Vi er blevet enige om at Janne Petersen bliver ekstern stævnelederansvarlig for Atletik og basket.

 

Referat af repræsentantskabsmøde 17.03.2022 på Rynkevangskolen, Kalundborg

Punkt

 

 

1

Valg af dirigent:

Erik Elmelund

Indkaldelsen er indkaldt jf. vedtægterne

 

2

Indstilling af personlige medlemmer

Kirsten Hald og Bent Overlade indstilles og valgt til personlige medlemmer af rep.

 

3

Aflæggelse af mundtlig beretning.

Der henvises til skriftlig beretning.

Beretningen er godkendt.

 

4

 

    Martin fra HB orienterede. Praksiscenter for idræt og bevægelse i skolen er søsat. Aktivitetsdatabase er   

     ligeledes søsat.

 

5

Fremlæggelse af regnskab

 

        Thomas gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 

6

Behandling af indkomne forslag.

   

 

Ingen forslag

7

Drøftelse af fremtidige aktiviteter

Forslaget godkendes

     Linda fortalte, at de i Sorø kommune ved stævner, forsøger at arrangere en helt anden sport, som   eleverne kan prøve på dagen.

 

8

Fremlæggelse af budgetforslag.

 

  Det aftales at der laves en ny postering der hedder Transport DM

      Budgettet hermed godkendt

 

9

 Fastsættelse af kontingent fra medlemsskolerne.

 

Kontingentet fastholdes på kr. 5,00

10

Valg af medlemmer.

Mikkel ønskede ikke genvalg. Genvalg til Linda, Signe og Jette.

Kirsten Hald vælges for 2 år til revisor

 Erik Elmelund valgt til revisorsuppleant.

 

11

Næste års repræsentantskabsmøde

16.3.2023 i Holbæk Sportsby.

 

12

Evt.

Martin orienterede om problematikken omkring driften af huset i Nyborg.

 

Jette Brostrup

Beretning:

Som det har været i flere år, har Coronaen været en uinviteret deltager i hele 2021. Desværre har den været skyld i mange aflysninger og/eller udsættelser bl.a. Idrætsunderviserens dag og repræsentantskabsmødet sidste år. Repræsentantskabsmødet blev udsat og kurset blev aflyst. Vi valgte at afholde et virtuelt kursus i august i samarbejde med sekretariatet. Kurset var ”Prøven i idræt”. Det var en stor succes.

Aktiviteterne i kreds Vestsjælland er det vigtigste, vi laver, og når vi aflyser eller udsætter disse, giver det mange frustrationer. Heldigvis har vi haft gode samarbejdspartnere, tak til dem og tak til FU for altid at være omstillingsparate til både ændringer, aflysninger og udsættelser.

I år har været et stort år for Dansk Skoleidræt. Dansk Skoleidræt har haft Jubilæumsår. 75 år. Det var meget stort. Der var en masse forskellige arrangementer i løbet af året. Der kan nævnes Jubilæumssang, Jubilæums Magasin og en meget flot reception i Nyborg. Her var der deltagelse fra FU. Ved receptionen sendte Hans kongelige Højhed Prins Joachim en videolykønskning.

Hele år 2021 har der været et samarbejde med DR - Sammen i bevægelse. Dette har også givet mange arrangementer og super god omtale i DR. Her kan nævnes DR Ultrabit Challenge.

I Sekretariatet har der i længere tid været afholdt møder med forskellige politikerer fra Christiansborg. Dette har givet vores organisation over 6 millioner årligt fra Undervisningsministeriet. Vi skal så leve op til grundformålet:


Dansk Skoleidræt har med skolen som ramme til formål at:

 • fremme elevernes læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse
 • styrke idrætsfagets faglighed, status og vilkår
 • skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet ved at understøtte elevernes glæde og begejstring for idræt, leg og bevægelse i et forpligtende fællesskab

Formændene har også i år 2021 holdt formandsmøder. Igen i 2021 var nogle virtuelt og andre ved fysisk fremmøde.

I 2021 var vores kreds vært for Dansk Skoleidræt udviklingskursus. Det var i starten af september på Musholm - Ferie • Sport • Konference. Det var faktisk 2020-programmet, der skulle afvikles med et års forsinkelse. Vi havde et fantastisk kursus med stor opbakning fra de andre kredse i Dansk Skoleidræt. Vi plejer at deltage i Idrætslærernes Forum, dette blev desværre aflyst i 2021.

Hjemmesiden fungerer godt. Gå derfor ofte ind på www.skoleidraet.dk og klik ind på kredse og vælg Vestsjælland.

Vi har jo også en Facebookside, ”Dansk skoleidræt Vestsjælland” som pt har 115 medlemmer.

Medlemmerne af vores kreds er alle kommunerne i vores område. De giver os 100 % opbakning. Endvidere har vi flg. privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby - Kalundborg Friskole - Holbæk Privat Realskole - Tømmerup fri- og efterskole - Røsnæs Friskole - Vinde Helsinge Friskole - Dyhrs Skole - Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse.

Det kræver fri fra det primære job, og det er ikke altid nemt. Det har været svært at finde tidspunkter til vores FU-møder i løbet af året.

Vi har en god kontakt til pressen, og i år har ikke været en undtagelse, set i lyset af samarbejdet med DR.

Vi har vanen tro inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

I Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” inden for skoleidrætten med en masse spændende artikler. Hjemmesiden ”Skoleidraet.dk” er også stadig et besøg værd

Til en gentagelse fra sidste år: Der er fortsat ikke skoleidrætsudvalg i alle kommuner, men det er stadig et stort ønske for os alle, og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse. Målet er stadig, at alle vore seks kommuner skal have et kommunalt skoleidrætsudvalg.

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Rynkevangskolen for benyttelse af faciliteterne ved dette kursus og repræsentantskabsmøde.

Forslag til aktivitetsplanen udleveres på rep. mødet. Vi har vedtaget aktivitetsplanen på vores møde sidste gang.

På forretningsudvalgets vegne

Formand

Kathe Christensen

Etterbjergvej 8

4200 Slagelse

katcs@slagelse.dk

 

 

Tidligere referater:

Repræsentantskabsmødet torsdag den 15. marts 2018 i Kalundborg.

Dansk Skoleidræt Vestsjælland beretning for 2017

Repræsentantskabsmødet torsdag den 15. marts 2018 i Kalundborg

Denne formandsberetning for kreds Vestsjælland er igen bevidst lavet så kort som muligt, da vi jo igen har valgt at afholde vort repæsentantskabsmøde efter modellen med et lærerkursus efterfulgt af møde med de handlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

Vort FU har i år bestået af 9 medlemmer. Der blev valgt et nyt medlem, Thomas Sørensen ved repræsentantskabsmødet i Sorø i 2017, men desværre blev Per Bromann sat ud af spillet på grund af alvorlig sygdom. Vi har løbende foretaget lidt omrokeringer på vore ansvarsområder, hvor Kathe Christensen har overtaget håndbold og Thomas Sørensen har overtaget indefodbold fra det kommende skoleår.

Forårsfestivals blev en stor succes

Vi fik igen økonomiske muligheder gennem Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden til igen at afholde forårsfestivals, hvor kreds Vestsjælland virkelig gjorde sig bemærket med i alt 5 forårsfestivals i Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg. I Sorø blev der afviklet 2 festivals og alle festivals blev refereret på hjemmesiden med en masse fotos. Stor tak til alle deltagende foreninger, der kom og viste deres idrætsgrene.

Desværre er Nordea-fondens økonomiske tilskudsordning ikke genforhandlet, så i det kommende år vil vi kun afholde en enkelt festival for egen regning i Slagelse, da denne allerede blev aftalt inden vi fik klarlagt, at der ikke var den sædvanlige økonomiske dækning. Ærgerligt at vi ikke fortsat kan glæde de øvrige kommuner, hvor flere allerede havde taget det som en selvfølge, at der igen ville komme en festival.

Kursus

Vi afholdte kursus i forbindelse med vort repræsentantsskabsmøde i Sorø i marts 17 med pæn tilslutning. I år har vi som nævnt igen kursus, som blev udbudt allerede før jul på vores hjemmeside. I skrivende stund er der indløbet nogle tilmeldinger, men det er svært at danne sig et overblik over antallet. Der er stadig problemer for lærerne med at få fri på deres skoler efter den nye reform, hvor idrætsfaget ellers skulle være styrket.

Dansk Skoleidræt Vestsjælland tegner sig stadig ”lys og levende”. Vores økonomi er stadig god og stabil.

Alle kommuner er stadig medlemmer, så vi har 100 % opbakning fra de kommunale skolevæseners side.

Endvidere har vi jo trofaste privatskoler som medlemmer. Det gælder Holbæk Private Realskole, Dyhrs skole, Tømmerup fri og efterskole, Kalundborg Friskole og Friskolen og idrætsefterskolen Ubby, som alle har fornyet sit medlemskab.

Desværre er mange skoler i vores medlemskommuner stadig ikke klar over, at de er medlemsskoler og ikke ser vores tilbud og benytter sig af disse. Her ville kommunale skoleidrætsudvalg kunne hjælpe.

I årets løb har vi afholdt 4 FU – møder, hvoraf det ene har været vort heldagsmøde, hvor vi mødes om morgenen og arbejder hele dagen. Vi har stadig lidt svært ved at finde mødedatoer, hvor alle kan deltage, og som en konsekvens har vi valgt at lægge møderne lidt senere på dagen.   

 

 DM

Kreds Vestsjælland bliver som de øvrige kredse bedt om at stå for værtskabet for DM i enten atletik, volleybold, basketball, håndbold, fodbold eller høvdingebold. Vi har afholdt flere gennem årene med stor succes og sidst var det DM i fodbold i maj 2017 igen med Mette Elmelund, Skolen på Herredsåsen, som ansvarlig arrangør. FU hjalp med afviklingen på forskellige måder efter den samme model som i 2014 og arrangementet gik forrygende, også efter deltagernes evalueringer at dømme.

I de kommende år har Vestsjælland budt ind med volley i 2019 med Rynkevangskolen (Thomas Sørensen) som arrangør og fodbold i 2020 med Skolen på Herredsaasen (Mette Elmelund) som arrangør samt udviklingskurset i 2020, formentlig i Slagelse. (Kathe Christensen).

 

Der kan komme andre DM-afholdelser på tale i fremtiden, og såfremt andre skoler i vores kreds kunne tænke sig at være værtsskole for et DM-afholdelse, er man mere end velkommen til at byde ind, men man skal vide, at der ligger et meget stort arbejde forbundet hermed. Der er dog mulighed for at tjene et pænt beløb til klassekassen, hvis en værtsklasse sættes på opgaven.

 

Vore stævnevindere deltager efterfølgende næsten alle ved disse DM’er og såfremt økonomien ikke rækker,  ansøger de om hjælp i kreds Vestsjælland. Vi har en tilskudsfond, hvor vi yder op til 3000 kr. pr. deltagerskole til hjælp til den bekostelige transportudgift efter ansøgning.

 

Arbejdet i Dansk Skoleidræt

 

Som formand inviteres jeg til Dansk Skoleidræts kredsformandsmøder. Næstformand tager over ved forhindring og deltog ved novembermødet. Ved det nylig afholdte januarmøde blev vi præsenteret for den nye generalsekretær, Bjørn Friis Neerfeldt, der efter en turbulent periode netop er tiltrådt sin nye stilling. Den først udnævnte opsagde jobbet efter prøveperioden og i et stykke tid var posten ubesat. Bjørn Friis Neerfeldt kommer fra en stilling som dokumentationskonsulent i sekretariatet i Dansk Skoleidræt.

 

På dagens møde vil vi i år have besøg af en repræsentant fra Dansk Skoleidræts forretningsudvalg, der vil berette om arbejdet i hovedorganisationen.

 

På aprilmødet i Nyborg havde vi den fornøjelse at få tildelt æresnåle, da Kirsten Hald og Erik Elmelund blev udnævnt til æresmedlemmer i Dansk Skoleidræt, begge efter mange års tjeneste. Per Bromann skulle også have deltaget, men hans sygdom forhindrede dette. Per fik sin fortjente æresnål ved sin afskedsreception på Svinninge Skole i august, hvor FU-medlem Jørgen Erik Christensen fra Dansk Skoleidræt overrakte den. Her deltog endvidere Linda Jensen og Erik Elmelund.

 

FU har været repræsenteret med 2 medlemmer på det årlige udviklingskursus i Ålborg over 3 dage og ved ”Idrætslærernes forum” i Ringsted deltog 3 fra vores FU.

Dette forum vil fremover blive afholdt hvert år i oktober i både Vingsted og Ringsted.

Idrætslærernes forum er absolut anbefalingsværdigt for alle idrætslærere og FU vil deltage i så høj grad som muligt.

 

På formandsmøderne diskuteres kredsenes betydning og arbejde, holdsammensætninger og retningslinjer ved DM’er, missioner, visioner, og hvilke retninger og strategier Dansk Skoleidræt skal vælge, samt hvordan Dansk Skoleidræt kommer i god kontakt med kommunerne. Vi præsenteres for nye tiltag og projekter og præsenteres for nye tilbud til gavn for alle vore medlemsskoler.

Som noget nyt har DSI opfordret landets kreds til at holde et møde, hvor man drøfter kredsenes arbejde og får besøg af personer fra sekretariatet. Vestsjælland er sat sammen med Kreds gammel Roskilde og Storstrømmen og et fællesmøde er aftalt til mandag den 23. april i Ringsted.

FU deltager så vidt muligt hvert år ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. Som i 2017 holdes dette møde i forbindelse med et formandsmøde og det kommende møde er fredag den 13. april i Nyborg.

 

Hjemmesiden

 

Hjemmesiden opdateres hyppigt og er blevet forbedret, da der ofte lægges nyheder ind. Det er dog stadig webmasterens indtryk, at der er for få idrætslærere, der besøger den. Der lægges remindere ind, så man hele tiden kan se, hvad det næste stævne handler om, og efterfølgende kan man se resultater og fotos fra begivenhederne. En stor opfordring til Jer alle vil være at besøge siden og ”gå på rundtur” i den. Gå ind på adressen:  www.skoleidraet.dk , klik ind på kredse og vælg Vestsjælland.

Dansk Skoleidræt har endvidere en facebook-gruppe, hvor alle kan blive medlemmer. Som noget helt nyt har vi oprettet vores egen regionale facebook-gruppe ”Dansk Skoleidræt Vestsjælland”, som er en åben gruppe, hvor alle kan søge om medlemskab. P.t. er vi kun 16 i gruppen, men hver gang, der skrives noget, reageres der øjeblikkelig. En opfordring til alle idrætsfolk, der alligevel er på facebook om at tilmelde jer.

 

Som nævnt kommer vi stadig ikke godt nok ud til skolerne. Vi forsøgte tidligere med t-shirten ”Se os på”  www.skoleidraet.dk  påtrykt, og denne blev vel modtaget og flittigt benyttet. Ved mange af vore arrangementer har de deltagende lærere og hjælpere fået en trøje. Nu har vi skiftet model og prøver igen, når muligheden er der. Ligeledes er den nye model indført som kredsmestertrøjer, der gives til vore vinderhold ved kvalifikationsstævnerne til de forskellige DM-stævner.  

 

Vi har stadig en god kontakt til pressen. Det er vigtigt med denne kontakt hver gang vi afholder stævner, så vi får gjort opmærksom på vor eksistens og berettigelse. I det forløbne år har vi haft særdeles gode omtaler af flere af vore arrangementer, der også omtales i lokal tv.

 

Tilskud og udlån

 

Tilskudsordningen vi lancerede for et par år siden fungerer fint.

Flere skoler har nydt godt af denne ordning, hvor alle, der har søgt, har fået op til 3000 kr. i tilskud til rejseudgifter til deltagelse ved DM. Skolerne bevilges et tilskud afhængig af udgifternes størrelse. Størrelsen på tilskuddet bliver behandlet i FU, da der jo antalsmæssigt er forskel på deltagerantallet på de respektive hold og destinationerne er forskellige fra gang til gang.

 

Vi tilbyder hver kommune at betale en dansedag med en instruktør, men kun få har benyttet sig af det.

 

Vores udlånstilbud ligger ret stille. Vi har kinball og golfudstyr, mens vores djeeoudstyr er udgået, da der er kommet nye ting på markedet.

 

Til kreds Vestsjællands repræsentantskabsmøde har vi i år inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle de medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Indbydelsen ligger endvidere på hjemmesiden. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på vor mail-liste.

 

 Årets aktiviteter.

 

Samarbejdet med Dansk Volleyball- forbund omkring ”Kids volley” har igen været en stor succes. Stævner eller introduktionsdage blev afholdt i Stenlille, Slagelse, Korsør, Skælskør, Holbæk og Årby ved Kalundborg. En stor tak til forbundet samt vor kontaktperson, Kim Buchwald. Samarbejdet omkring ”Kids volley” vil fortsætte, hvilket er et stort aktiv for os. Her har vi virkelig noget at tilbyde vores medlemsskolers yngste årgange til glæde for den senere udvikling af volleybold.

 

Vi har afholdt stævner i høvdingebold, hvor succesen igen var stor for projektet med 2 stævner i Holbæk (Tølløse) og Kalundborg, samt et efterfølgende kvalifikationsstævne mellem de bedste hold til retten om deltagelsen ved DM i høvdingebold for 5.klasse i København. Her deltog Nyrupskolen fra Kalundborg. Det er især i denne by, der er størst tilslutning til dette populære spil.

 

Floorball

 

Vi vedtog sidste år at forsøge med floorball efter en henvendelse fra idrætslærer Per Holm i Dalmose.

Det første stævne blev afviklet i Dalmose Hallen den 16. januar med 21 hold. Stævnet forløb fantastisk med god stemning og godt tilrettelagt med kampe fra kl. 9 - 15. Der deltog 4 skoler med elever fra 6. klasse og Vemmelev Skole vandt såvel pige- som drengerækken. Stor tak til arrangørerne.

Vi vil absolut anbefale floorball på næste sæsonplan, men det kan kun placeres i en hal, hvor man har de specielle bander. Per Holm er heldigvis ikke uvillig til igen at stå for dette arrangement.

 

Ud over det nævnte har vi gennemført planlagte arrangementer i håndbold, atletik, fodbold, basketball, volley og lærervolley. Desværre måtte vi aflyse indefodbold og orienteringsløb, men vi forsøger at få gang i disse aktiviteter igen.

 

Vi har heller ikke i denne sæson sendt aktivitetsplanen ud til skolerne med post og ingen har efterlyst den. Det er på hjemmesiden facebook og især gennem mails, den største kontaktflade vil være. Indbydelser til kommende arrangementer vil også blive tilsendt på de mailadresser, vi kender.

Etablering af skoleidrætsudvalg i alle kommuner er stadig et stort ønske for os alle og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse.

 

Vi ser, at en stor del af vore deltagere kommer til vore arrangementer, hvor transportudgifterne kan holdes nede. Vi tænker stadig på dette når vi planlægger, men vi vil heller ikke flytte aktiviteter væk fra særlige interesseområder. I basketball er det f.eks. altid sikkert at både Holbæk og Kalundborg deltager i fuldt omfang, hvilket er årsagen til, at vi hvert år afholder et af vore stævner i en af disse byer.

Håndbold har haft en nedgang og der var kun tilmeldt hold fra 3 skoler fra Ringsted og Slagelse. Det planlagte stævne i Hørve blev derfor flyttet til Slagelse og vi vil fremtidig benytte os af lignende flytninger, hvis tilmeldingen er meget lille.

Volley blev for et par år siden flyttet fra Ringsted til Holbæk, hvilket har medført en øget deltagelse

Fodbold og høvdingebold er mest udbredt i Kalundborg, hvor over ¾ af holdene kommer fra.

Atletik har meget få deltagere og vi vil forsøge at flytte stævnet fra forår til efterår, som i ”gamle dage”, hvor disciplinen var vort flagskib med kæmpestævne i Holbæk.

At vi har haft en nedgang i nogle discipliner er sikkert stadig bestemt af økonomien på de enkelte skoler, samt ændringer i skolestrukturen.

 

”Idræt i Skolen”

 Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

 

 Afsluttende bemærkninger

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Kalundborg Kommune for benyttelse af faciliteterne ved kursus og repræsentantskabsmøde.

Efter 16 år som formand trækker jeg mig tilbage fra denne post inden et eventuelt fravalg. Det har været et spændende arbejde, som jeg vil savne, men jeg mener at en formand bør have ”fingrene i jorden” og virke aktivt i skolen. Tak til alle for en suveræn god opbakning gennem alle disse år. Muligvis vil jeg stadig være med i periferien

 

Beretninger fra nogle af årets aktiviteter:

Høvdingebold

Stævnet blev afviklet i Kalundborg Hallerne d. 21. marts 2017, hvor der hele dagen var fuld aktivitet i de to haller. Stævnet var fuldt booket med 32 hold.

Endvidere havde det Kommunale Skoleidrætsudvalg valgt at lave et stævne samme dag for 4. klasse i en anden hal i byen med omkring 20 tilmeldte hold. Dette blev gjort for ikke at måtte skuffe nogle af de mange tilmeldte hold. Der var altså tilmeldt hele 52 hold fra 4. og 5. klasse i Kalundborg. Det må virkelig siges, at høvdingebold er gået hen og blevet meget populært i Kalundborg.

Dagen blev afviklet i en god ånd og der blev virkelig gået til vaflerne. Der var stor spænding i mange kampe. Stævnet endte med, at Nyrup 5.a og Nyrup 5.b vandt i hver deres hal og gik videre til et kvalifikationsstævne, der blev afholdt i Nyruphallen i april, hvor også vinderne fra stævnet i Tølløse, Ågerupskole deltog. Her blev det Nyrupskolen 5.b der sikrede sig retten til at deltage ved DM i København.

Mette Elmelund 

Fodbold

Fodboldstævnet for 6. klasse og 8.- 9.klasse blev afviklet i styrtende regn onsdag den 13. september 2017.   

Der blev spillet ved Røsnæshallen ved Raklev på 8 baner fra kl. 8.30 – 14.45  

Der deltog 27 hold og der blev spillet 52 kampe. Lidt færre end tidligere, da Rynkevangskolen blandt andre ikke deltog.

Vi begrænser antallet af hold fra Kalundborg ved at afvikle et kvalifikationsstævne her ugen i forvejen, så kun de to bedste hold i 6.klasse-rækkerne kan deltage ved vores stævne. Ved dette stævne deltog ca. 20 hold.

Alt i alt har der deltaget 47 hold i fodboldstævnerne. Der deltager samlet ca.700 elever ved vores fodboldstævner. For de ældste elever, der ikke ønskede at spille fodbold var der arrangeret en dansedag på Skolen på Herredsåsen.

 

Kampene ved kredsstævnet blev dømt af lærerne samt 3 kompetente dommere udefra, der hver modtog et gavekort. Dagen var ramt af megen regn, men alle kampe blev gennemført. Der blev desværre glemt en del tøj.

 

Stor tak til Røsnæshallen og Kalundborg Kommune for benyttelse af området samt til ”Det blå guld” for klargøring af de 8 baner.

 

Placeringerne blev:

 

 1. kl. drenge 1. Nyrupskolen, Kalundborg -  2. Skolen på Herredsåsen, Kalundborg 

 

 1. kl. piger 1. Herredsåsen - 2. Tømmerup Fri og efterskole, Kalundborg

 

8.-9. kl. piger  1. Svebølle Skole, Kalundborg - 2. Herredsåsen,

 

8.-9.kl. drenge (11 mands)  1.Svebølle Skole - 2. Herredsåsen 

 

Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen deltager ved DM i skolefodbold i Odense 6. - 8. juni 18.

 

Til alle vinderhold var der mesterskabstrøjer.                                                     

Erik Elmelund

 

Håndbold

 

Der var kun 3 tilmeldte hold fra 3 skoler i hver række. Stævnet blev afholdt i Nymarkshallen i Slagelse i november med Campusskolen fra Ringsted som vindere i begge rækker.

Campusskolen deltog ved DM i Helsinge og fik fine placeringer.

 

Volleyball

 

Kredsmesterskabet i skolevolley for 9. klasser torsdag den 21. januar 2018 blev igen afholdt i Holbæk, denne gang i Tuse.

Stævnevindere blev i pigerækken: Eggeslevmagle Skole og i drengerækken: Rynkevangskolen fra Kalundborg.

Begge vinderhold deltager ved DM, hvor de ønskes held og lykke.                                                                                                                                                                                                     

Indefodbold

 

Blev aflyst februar 18, da dels Per Bromann måtte udtræde p.g.a. sygdom og der kun var en skole tilmeldt.

 

                                                                 Floorball

 

Første stævne i floorball for 6. klasse blev afvikle tirsdag den 15. januar 2018  i Dalmose under ledelse af

Per Holm og Allan Beyer fra Dalmose Skole.

Der deltog 11 drengehold og 9 pigehold, i alt 20 hold fra  Dalmose Skole, Vemmelev Skole, Nymarkskolen

samt Kalundborg Friskole.

Der blev spillet på stor bane med floorball - bander og stævnet var en stor succes, som absolut fortjener

at blive gentaget. Stor tak til Allan og Per, der selv havde forslået denne nye aktivitet,

hvor der deltog ca. 120 elever i de gode rammer, som Dalmose - hallen giver.

Formanden besøgte stævnet og udleverede præmietrøjer til de to vindende hold fra Vemmelev Skole.

 

                                                                                                                                                         Erik Elmelund

 

Basketball 2017

 

Kredsmesterskabet i basketball fredag den 24. februar 2017 blev afholdt i Kalundborg-hallerne

fredag den 24. februar 2017. Stævneleder: Mette Elmelund.

Der deltog 20 hold fra henholdsvis Slagelse (2), Holbæk (6) og Kalundborg (12).

Stævnet blev vel afviklet med hjælp af dommere fra Kalundborg Basketball Klub på 4 baner i de to haller.

I rækken for 7. klasser deltog 8 hold og her vandt Nyrupskolen både hos drenge og piger.

I drengerækken blev Herredsåsen nr. 2 og hos pigerne blev Rynkevangsskolen nr. 2.

I 8. klasse, hvor der blev spillet om kvalifikation til DM i skolebasket i Horsens 19. - 21. april vandt

Katrinedalskolen, afd. Tuse både drenge- og pigerækken foran henholdsvis Nyrupskolen og

Skolen på Herredsåsen, Kalundborg. Stort tillykke til Katrinedalskolen, afd. Tuse.

Tak til alle for et godt stævne og især tak til Kalundborg-Hallen for de gode forhold.  

 

Mette Elmelund.

 

Vel mødt til repræsentantskabsmødet torsdag den 15.marts i Kalundborg.        

 

Erik Elmelund  5. februar 2018.

 

Foreløbig tilmeldingsliste ved repræsentantskabsmødet 2018

 

Kathe Christensen              Nymarkskolen, Slagelse samt FU

Kirsten Hald                       Sydskolen afd. Asnæs, Odsherred samt FU

Anette Bialik                                            FU

Mette Elmelund                  FU, Skolen på Herredsåsen, Kalundborg   

Knud Erik Nielsen              Kirke Helsinge skole, Kalundborg

Janne Petersen                    Katrinedalskolen afd.Tuse , Holbæk samt FU

Thomas Sørensen                Rynkevangskolen, Kalundborg

Jette Brostrup Jensen          Vemmelev Skole, Slagelse

Per Holm                            Dalmose Skole, Slagelse

Erik Elmelund                    FU, Repræsentantskabet

 

 

Referat af

det årlige repræsentantskabsmøde:  

Torsdag den 16. marts 2017 i Sorø hallen.

 1. Valg af dirigent.

Bent Overlade.

 

 1. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.

Vivi Clausen, Bent Overlade, Erik Elmelund valgt!

 

 1. Aflæggelse af beretning ved Erik Elmelund.

Se folderen.

 

 1. arbejdet i landsorganisationen indlæg ved Jørgen Erik Christensen, FU – Skoleidræt.

Diasshow.

Årsberetning 2016.

Ny hjemmeside (med lidt startvanskeligheder), atletikprogram (pt. nedprioriteret).

 

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Se folderen.

Godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.

Aktivitetsoversigt i folder. Godkendt og udsendes til alle interessenter.

Forslag: Lærerkursus evalueres i sammenhold med Idrætslærernes Forum.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.

Se folderen. Budgettet godkendt. Kontingent fastsat til samme (5 kr. pr. elev)

 

 1. Valg af:
 1. 8 medlemmer af kredsbestyrelsen. På valg er Mette Elmelund, Janne Petersen og Kathe Christensen samt 1 vakant.

Forslag: Thomas Sørensen (Kalundborg),

Disse 4 er valgt.

 

 1. 2 revisorer. På valg er Vivi Clausen.

Vivi Clausen genvalgt.

 

 1. 1 revisorsuppleant. På valg er Thomas Sørensen.

Forslag: Knud Erik Nielsen.

Knud Erik Nielsen valgt

 

 

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

Forslag: Kalundborg 15. marts 2018. Godkendt.

 

Ingen forslag.

 

På forretningsudvalgets vegne Kathe Christensen

 

 Deltagere ved repræsentantskabsmødet 2017

 

Torben Krogh Johansen                           Ringsted Kommune

Jørgen Erik Christensen                           FU i Dansk Skoleidræt

Kathe Christensen                                    Nymarkskolen, Slagelse samt FU

Per Bromann                                             Katrinedalsskolen afd. Svinninge, Holbæk samt FU 

Kirsten Hald                                             Sydskolen afd. Asnæs, Odsherred samt FU

Anette Bialik                                                                  FU

Mette Elmelund                                        FU, Skolen på Herredsåsen, Kalundborg    

Knud Erik Nielsen                                    Kirke Helsinge skole, Kalundborg

Janne Petersen                                          Katrinedalskolen afd.Tuse , Holbæk samt FU

Vivi Clausen                                             Repræsentantskabet

Bent Overlade                                          Repræsentantskabet, æresnålsbærer

Thomas Sørensen                                     Rynkevangskolen, Kalundborg

Carina Christiansen                                  Benløse, Ringsted

Tina Nielsen                                             Svebølle Skole, Kalundborg

Britt Olsen                                                Løve Skole, Kalundborg

Gitte Slots                                                Tuse Skole

Erik Elmelund                                          FU, Repræsentantskabet

 

Formandens skriftlige beretning for 2019

Repræsentantskabsmødet 20. august 2020 i Holbæk.

Repræsentantskabsmøde afholdes med de valghandlinger, som er fastlagt i vores vedtægter.

Aktiviteterne i kreds Vestsjælland er det vigtigste, vi laver. Der har som altid været mange aktiviteter i løbet af året. I vores kreds arbejder hele FU for at lave så mange aktiviteter som muligt, men vi er også heldige, at folk udefra har hjulpet med at afvikle stævner. Det vil vi meget gerne takke dem for. Vi har også samarbejdet med en masse andre aktører, og her har vores samarbejde med Dansk Volleyball- forbund igen været en kæmpesucces. En stor tak til forbundet.

Vi har flere gange stået for værtskabet for et DM i Dansk Skoleidræts regi. I 2019 var det i volley. Hovedansvaret lå hos Thomas Sørensen. DM forløb uproblematisk omkring Rynkevangsskolen i Kalundborg. Kalundborg bliver omdrejningspunkt igen i år. Vi har nemlig værtskabet ved DM i fodbold. Denne gang med Mette Elmelund ved roret.og med Erik Elmelund i stævneledelsen.

I Dansk Skoleidræt afholdes formandsmøder. Disse afholdes på Fyn. I år har der været 4 møder, hvor formændene fra de 15 kredse deltager. Jeg har deltaget i alle sammen. Det giver et godt samarbejde, en samhørighed samt et bredt kendskab til aktivitetsafholdelser rundt omkring i kredsene.

FU deltager så vidt muligt hvert år ved Dansk Skoleidræts repræsentantskabsmøde. I år holdes dette møde fredag den 24. april. Denne dato betyder også meget for netop os. Da det er ”Vores fødselsdag”. Vi bliver 50 år.

Forretningsudvalget har i forgangne år bestået af 9 medlemmer. Vi afholder FU-møderne på skift hos hinanden for på denne møde at skiftes til transporten. Møderne planlægges til at starte kl. 17:00 og slutte ca. kl. 19:00. Vi kan på grund af vores primære arbejde ikke nå at samles tidligere. Arbejdet FU har i år budt på 4 FU– møder. Vores sidste møde var heldagsmødet, som vi I år afholdte på Musholm Sport-, Ferie- og Konferencecenter. Dette var for at sondere terrænet. Vi skal nemlig her afholde udviklingskursus for FU-medlemmer fra Dansk Skoleidræts 14 andre kredse til september.

Hjemmesiden fungerer godt. Der bliver ofte lagt nyheder ind, men vi er stadig usikre på, hvor mange der besøger siden. Der lægges remindere ind, så man hele tiden kan se, hvad det næste stævne handler om, og efterfølgende kan man se resultater og fotos fra begivenhederne. Gå derfor ofte ind på www.skoleidraet.dk og klik ind på kredse og vælg Vestsjælland.

Vi har jo også en Facebookside, ”Dansk skoleidræt Vestsjælland” som pt har 86 medlemmer. Vi oplever, når der lægges nyheder på, masser af likes. Gå også ind på denne og se, hvad der rører sig i kredsen..

Idrætsunderviserkursus er jo en af vores traditioner. I år er det Holbæk Sportsby, der danner rammen for vores kursus. Janne Petersen har haft teten i bookningen. Vi var godt nok lidt spændte på, om det lod sig gøre, da vi oplevede udsættelsen for åbningen flere gange. I skrivende stund håber vi igen på et vellykket kursus med mange engagerede og aktive kursister.

Kredsforeningerne afholder hvert år fællesmøder rundt omring i kredsene. Vores kreds holder møde med Kreds Storstrømmen og Kreds Gl. Roskilde. I 2019 stod Storstrømmen for afholdelsen. Til disse møder deltager der altid personer fra Sekretariatet. Christian Ditlevsen (Organisationskonsulent), Preben Hansen (medlem af hovedbestyrelsen forretningsudvalg) og Jacob Kjær Hansen (Projektleder, stævnekoordinator og organisationskonsulent) deltog.

Medlemmerne af vores kreds er alle kommunerne i vores område. De giver os 100 % opbakning. Endvidere har vi flg. privatskoler som medlemmer: Friskolen og idrætsefterskolen Ubby - Kalundborg Friskole - Holbæk Private Realskole - Tømmerup fri- og efterskole - Røsnæs Friskole - Dyhrs Skole - Vestermose Natur - og idrætsfriskole, Slagelse.

Vores kontingent er stadig kun 5 kr. pr. elev og økonomien er stadig god og stabil.

Gennem mange år har Nordea Foden og Trygfonden, som har været Dansk Skoleidræts faste økonomiske samarbejdspartnere. Dette samarbejde har de desværre valgt at stoppe. Trygfonden har i overgangsfasen hjulpet med om justere vores organisation, så den bedre kan klare sig i fremtiden. Det betyder ret meget økonomisk. Der arbejdes voldsomt i hovedstyrelsen for at Dansk skoleidræts tilskud fra det offentlige bliver opjusteret. Noget af arbejdet har været at ændre Dansk Skoleidræts mission og vision. Begge er blevet væsentlig kortere.

 

Dansk Skoleidræts nye mission

”Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”.

Dansk Skoleidræts nye vision

”Dansk Skoleidræt vil skabe en skole i konstant bevægelse!”

Vi var jo så heldige, at vores ansøgning til Foreningspuljen gav pote. Vi fik penge til 6 festivaler i 2019. Da vi kun fik afholdte festival i Ringsted og i Kalundborg måtte vi desværre sende 2/3 retur. Disse 2 festivaler var heldigvis fantastiske arrangementer. Begge festivaler fik 10.000kr i tilskud.

Kreds Vestsjælland afholder stævner, hvor vinderne kvalificerer sig til DM. Vi belønner vinderne med en præmietrøje. Disse trøjer bringer lykke. I kan se billeder med vindere med trøjerne på både på vores hjemmeside og vores Facebookside. I forbindelse med DM har vi stadig vores tilskudsordning. Tilskudsordningen fungerer fint. Flere skoler har nydt godt af denne ordning, hvor alle, der har søgt, har fået op til 3000 kr. i tilskud til deres rejseudgifter.

T-shirten med adressen www.skoleidraet.dk påtrykt er stadig tilgængelig

Udviklingskursus og Idrætslærerens Forum er 2 arrangementer, hvor man som FU-medlem har mulighed for at deltage i. Det kræver fri fra det primære job, og det er ikke altid nemt. Udviklingskurset var på Bornholm, og Idrætslærerens Forum i Ringsted som sædvanligt.

I Dansk Skoleidræt kan man være så heldig at modtage en Æresnål. Æresnålen kan tildeles efter "25 år i skoleidrættens tjeneste" eller på baggrund af "en ekstraordinær indsats for skoleidrætten" efter indstilling. I vores forretningsbestyrelse har både Erik Elmelund og Kirsten Hald modtaget en sådan. Anette Bialik har i år mulighed for at modtage nålen. Ansøgningen er skrevet og afsendt.

Vi har stadig en god kontakt til pressen. Det er vigtigt med denne kontakt hver gang, vi afholder stævner, så vi får gjort opmærksom på vor eksistens og berettigelse. I det forløbne år har vi haft særdeles gode omtaler af flere af vore arrangementer.

Vi har vanen tro inviteret de kendte repræsentanter, de kommunale forvaltninger samt sendt invitation til alle medlemsskolers idrætskontaktlærere, som vi har kunnet opspore mailadresser på. Det har igen været et besværligt arbejde med en meget lille besvarelsesfrekvens, men det kan kun gå fremad, da vi til stadighed får flere og flere kontaktpersoner på mailinglisten.

I Dansk Skoleidræts blad udsendes gratis til alle skoler. Bladet har ”fingeren på pulsen” indenfor skoleidrætten med en masse spændende artikler.

Der er fortsat ikke skoleidrætsudvalg i alle kommuner, men det er stadig et stort ønske for os alle, og vi formidler gerne informationer og erfaringer med disse. Målet er stadig, at alle vore seks kommuner skal have et kommunalt skoleidrætsudvalg.

Afsluttende bemærkninger

På forretningsudvalgets vegne vil jeg takke alle samarbejdspartnere igennem det forløbne år.

Dette gælder også elever og lærere, der har deltaget i vore arrangementer, og især en stor tak for lån af haller, idrætsanlæg og andet vi har draget nytte af. På egne vegne også en tak til forretningsudvalget for et godt samarbejde, aktiv mødedeltagelse, stor arbejdsindsats, engagement og solid opbakning.

Der skal lyde en stor tak til lokale aviser, der altid er parate til at fortælle om vort arbejde og således hjælper til at flere og flere kender til Dansk Skoleidræt. Tak til Holbæk for benyttelse af faciliteterne ved dette kursus og repræsentantskabsmøde.

Forslag til aktivitetsplanen udleveres på rep.mødet.

Kathe Christensen Formand Kreds Vestsjælland

 

Beretninger fra årets aktiviteter.

 

Høvdingebold 2019

Stævnet blev afviklet i Kalundborg Hallerne tirsdag d. 19. marts 2019, hvor der hele dagen var fuld aktivitet i de to haller. Stævnet var fuldt booket med 21 hold. For første gang spillede vi efter de nye regler om klassehold. Det fungerede super godt og lærerne var glade for, at deres klasse kun deltog med et hold. Det gav mere ro på. Størstedelen af holdene kom fra Kalundborg området, men vinderen fra Tølløse var også med.

Endvidere havde det Kommunale Skoleidrætsudvalg valgt at lave et stævne samme dag for 4. klasse i to andre haller i byen med 16 tilmeldte hold. Dette blev gjort for ikke at måtte skuffe nogle af de mange tilmeldte hold. Der var altså tilmeldt hele 37 klasser fra 4. og 5. årgang i Kalundborg. Det må virkelig siges, at høvdingebold er meget populært i Kalundborg.

Dagen blev afviklet i en god ånd og der blev virkelig gået til vaflerne. Der var stor spænding i mange kampe. Stævnet endte med, at Skolen på Herredsåsen 5.b vandt og gik videre til DM i Grenå 14.-15. maj 2019.

Kredsstævnet i skoleatletik

I år blev kredsstævnet i skoleatletik for første gang afholdt i Holbæk Sportsby.

Det var på alle måder en god oplevelse. For det første var deltagerne glade for at være udøvere på et helt nyt atletikstadion og for det andet så var der en del flere deltagere end der plejer at være. Der var deltagere fra Holbergskolen (Sorø), Tømmerup (Kalundborg), Realskolen ( Holbæk) og Tuse skole ( Holbæk).

Vinderne blev drenge- og pigeholdet fra Holbergskolen, der blev de glade vindere af kredsstævnet og som går videre til DM I Greve til juni. Held og lykke til dem.

 1. Janne

Kredsmesterskabet i håndbold

Kredsmesterskabet blev i år flyttet – både i forhold til dato, men også i forhold til lokalitet.

Mesterskabet blev afholdt d. 29. november i Ringstedhallerne. Campus Ringsted og Dyhrs Skole, Slagelse deltog med henholdsvis 2 og 3 hold.

Det var et super godt stævne.

Vinderne blev i pigerækken: Dyhrs og i drengerækken Campus Ringsted.

Tak til Trine Green Christensen for hjælp til bookning i Ringsted-hallerne.

Kathe Christensen

Kredsmesterskabet i fodbold

Fodboldstævnet for 6. klasse samt 8. - 9. klasse, blev afholdt onsdag den 18. september 19 ved Røsnæshallen i Kalundborg.

Ved kredsstævnet deltog 26 hold og der blev spillet 54 kampe. Forinden var der afholdt et indledende stævne for Kalundborg.

Kampene blev dømt af lærerne samt enkelte dommere udefra.

Desværre opstod enkelte kedelige episoder fra ikke spillende elever, men ellers forløb stævnet fint i de gode rammer. Der sendes generelt for få lærere med holdene, så næste år vil vi forsøge at finde flere betalte dommere, så lærerne kan få mulighed for at følge eleverne hele dagen.

Vinderne ved kredsstævnet blev:

 1. piger: Raklev Skole
 2. drenge: Skolen på Herredsaasen

8.-9. kl. piger: Skolen på Herredsaasen

8.-9. kl. drenge: Nyrupskolen

Vinderholdene deltager ved det kommende DM i skolefodbold, der afholdes i Kalundborg i dagene 25. - 27. maj 2020 med kreds Vestsjælland som værter,                 Erik Elmelund

 1. 14.1.2020 var der Floorball stævne igen i Dalmose for 6. kl.

I år var der desværre et afbud i sidste øjeblik fra Vig skole, men Vemmelev, Kalundborg friskole og Dalmose skole deltog.

I drengerækken vandt Vemmelev skole, efter en tæt finalekamp med et andet Vemmelev hold.

I pigerækken vandt Dalmose skoles piger en suveræn sejr.

Tak til Per Holm-Hansen for planlægning og afvikling af stævnet.