Privatlivspolitik

Dansk Skoleidræt Bornholms privatlivspolitik

Dansk Skoleidræt Bornholm behandler personoplysninger. Denne privatlivspolitik fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger.

Dansk Skoleidræt Bornholm er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Når du stiller personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler og til hvilket formål, idet du henvises til denne privatlivspolitik.

Dansk Skoleidræt består af en landsorganisation og femten kredsforeninger, der er selvstændige enheder. I forhold til systembehandling af persondata benytter landsorganisation og kredsforeninger samme system i form af fælles elektronisk platform. Landsorganisationen er juridisk ansvarlig for dette system og for alle persondata, som indgår i dette system.

Landsorganisationen og kredsforeningerne er hver især selvstændige dataansvarlige, der behandler personoplysninger til egne formål.

 

Kontaktinformationer:

Dansk Skoleidræt Bornholm

Kanegårdsvej 5

3700 Rønne

CVR: 31150205

Tlf.: 26447027

www.skoleidraet.dk/kredse/bornholm

 

Behandling af personoplysninger

Vi anvender oplysninger om dig, når du tilmelder dig og deltager i stævner/turneringer, arrangementer og aktiviteter. Disse data kan i relevante sammenhænge omfatte oplysninger, som du vælger at give os, samt oplysninger som vi får via vores tjenester.

 

Almindelige personoplysninger:

 • Stamoplysninger, herunder navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, skole, klasse og antal hold/elever
 • Billeder og video, herunder både portræt- og situationsbilleder

 

Vi behandler dine data i forbindelse med følgende formål:

 • Fremme idræt og bevægelse i skolen
 • Gennemførelse af og udbredelse om vores generelle virke, aktiviteter, stævner, turneringer og kurser m.v.
 • Deltagerlister til arrangementer, kurser m.m. indeholdende relevante kontaktinformationer vil blive udleveret til stævnearrangører af hensyn til stævnearrangørernes kendskab til deltagerne
 • Behandling af din tilmelding til kurser, arrangementer/ aktiviteter og gennemførelse af disse
 • Information via vores hjemmeside og sociale medier
 • Opbevaring af oplysninger i relevant og nødvendigt omfang til statistik og lignende, så
 • længe oplysningerne har historisk værdi
 • Opfyldelse af lovkrav

 

Vi behandler dine data med udgangspunkt i følgende lovlige grunde:

 • Behandling efter lovkrav

 

Vi behandler kun relevante og tilstrækkelige data ud fra ovennævnte formål. Vi behandler og opbevarer ikke flere data, end data til det konkrete formål ud fra et fokus på størst mulig dataminimering.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

 

Kontrol og sletning

Vi kontrollerer på dit initiativ, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Dine persondata slettes løbende, når vi ikke længere har behov for at behandle dem ud fra formålet med behandling/opbevaring. 

Personoplysninger, herunder fotos, om børn og unge under 18 indhentes kun med forældre eller skoles samtykke.

I nogle tilfælde videregives dine personoplysninger i forbindelse med deltagerlister til forskellige arrangementer, kurser o.l. Dette gør vi uden at indhente dit samtykke hertil.

Vi videregiver ikke oplysninger til tredjepart uden dit samtykke. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjelande.

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi skal her gøre dig opmærksom på, at adressebeskyttelse i CPR-registeret ikke automatisk overføres til vores systemer. Ved henvendelse til Dansk Skoleidræt Bornholm kan du anmode om, at vi behandler dine adresseoplysninger anonymt.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies på www.skoleidraet.dk.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Alle vores cookies' levetid fremgår i vores cookiepolitik.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, om deres formål og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookiepolitik på www.skoleidraet.dk

 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Hvis du anmoder om dette, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til formanden for Dansk Skoleidræt Bornholm.

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. Under stillingtagen til din indsigelse begrænser vi den databehandling, som indsigelsen vedrører.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format via mail.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, giver vi dig svar på din henvendelse hurtigst muligt og normalvist senest en måned, efter vi har modtaget din henvendelse.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx Datatilsynet.

 

Revidering af Dansk Skoleidræt Bornholms privatlivspolitik

Dansk Skoleidræt Bornholm har ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen nedenfor blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside: www.skoleidraet.dk/kredse/Bornholm.

30. september 2020