Find vedtægterne for Dansk Skoleidræt Bornholm i en printvenlig version her.

VEDTÆGTER FOR DANSK SKOLEIDRÆT BORNHOLM

§ 1. NAVN
Foreningens navn er: Dansk Skoleidræt Bornholm. Dansk Skoleidræt Bornholm er en kredsforening under landsorganisationen Dansk Skoleidræt og fungerer som et kommunalt skoleidrætsudvalg.

 

§ 2. FORMÅL OG ARBEJDSOPGAVER
Dansk Skoleidræt Bornholm har med skolen som ramme til formål at:
• fremme skoleelevers læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse
• styrke idrætsfagets faglighed, status og vilkår
• skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet ved at understøtte elevernes glæde og begejstring for idræt, leg og bevægelse i et forpligtende fællesskab

Dansk Skoleidræt Bornholms arbejdsopgaver er at:
• igangsætte og tilrettelægge idrætsaktiviteter for de bornholmske skoleelever i form af stævner, træf o. lign.
• støtte og udvikle skolernes undervisning i idræt for elever og undervisere
• afholde kvalifikationsstævner til de landsdækkende turneringer
• samarbejde med de frivillige idrætsorganisationer, DGI og andre om udvikling af idræts-tilbud til elever og undervisere
• repræsentere Landsorganisationen Dansk Skoleidræt
• være med til at understøtte Bornholms Regionskommune som Skoleidrætskommune
• være med til at understøtte idrætsfaglige netværk på Bornholm


§ 3. MEDLEMMER
Dansk Skoleidræt Bornholm har skoler som medlemmer, herunder folkeskoler, frie-/private skoler samt andre skoletilbud på Bornholm. Skolerne tilslutter sig organisationens formål og de til enhver tid gældende forventninger, som de fremgår af organisationens hjemmeside.
Afgørelse om skolers medlemskab af Dansk Skoleidræt Bornholm træffes på
repræsentantskabsmødet efter indstilling fra kredsbestyrelsen.


§ 4. ORGANISATION
Dansk Skoleidræt Bornholm har følgende opbygning:
1. Repræsentantskabet
2. Dansk Skoleidræt Bornholms kredsbestyrelse/Det kommunale skoleidrætsudvalg
3. Medlemsskolerne


§ 5. REPRÆSENTANTSKABET
1. Sammensætning
Repræsentantskabet er Dansk Skoleidræt Bornholms øverste myndighed.
Sammensætning:
• Dansk Skoleidræt Bornholms kredsbestyrelse/Det kommunale skoleidrætsudvalg
• Stævnearrangører
• 1 repræsentant for hver skole – såvel folke-, frie-/private skoler samt andre skoletilbud
• 1 repræsentant for skolelederne i de kommunale skoler
• 1 repræsentant for skolelederne i de frie-/private skoler
• 1 repræsentant for Center for Skole.
• 1 repræsentant fra Landsorganisationen Dansk Skoleidræt
• Enkeltpersoner valgt af repræsentantskabet
• Herudover kan inviteres personer og institutioner uden stemmeret fx DGI, DHIF, BLF m.fl.
Mellem årsmøderne udøves ledelsen af Dansk Skoleidræt Bornholms kredsbestyrelse/Det kommunale skoleidrætsudvalg.

2. Årsmødet (repræsentantskabsmødet).
Repræsentantskabet afholder årsmøde en gang om året inden udgangen af april.
Årsmødet indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel.
Ethvert lovligt indvarslet årsmøde (repræsentantskabsmøde) er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Repræsentantskabet kan indkaldes ekstraordinært, når formanden eller 10 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde 14 dage før mødets afholdelse.

3. På det ordinære årsmøde (repræsentantskabsmøde) foretages:
a) Valg af dirigent
b) Optagelse af enkeltmedlemmer
c) Aflæggelse af beretning om kredsbestyrelsens og landsorganisationens arbejde
d) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
e) Behandling af indkomne forslag – herunder drøftelse af tilskudsordning pr. elev fra den følgende 1. januar
f) Drøftelse af kommende års aktivitetsplan
g) Godkendelse af budget
h) Valg
a. Formand (lige år)
b. Medlemmer til udvalget (2 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år)
c. 1 suppleant til udvalget
d. 2 revisorer
i) Fastlæggelse af tid og sted for næste årsmøde (repræsentantskabsmøde)
j) Eventuelt

4. Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til Kredsbestyrelsen.
Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønske herom.
Valgene gælder for 2 år. Suppleanten samt enkeltpersoner vælges kun for 1 år.
Valg foretages ved skriftlig afstemning, hvis der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges.
Beretning og regnskab offentliggøres på Dansk Skoleidræt Bornholms hjemmeside.
Det godkendte regnskab fremsendes til landsorganisationen i henhold til § 13, stk. 3 i landsorganisationens vedtægter.
Dansk Skoleidræt Bornholm kredsbestyrelses konstituerede sekretær er ligeledes sekretær for Repræsentantskabet.


§ 6. KREDSBESTYRELSEN/DET KOMMUNALE SKOLEIDRÆTSUDVALG
1. Sammensætning og opgaver
Kredsbestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer for en 2-årig periode.
I tilfælde af stemmelighed ved Kredsbestyrelsens møder er formandens stemme afgørende.
Suppleanten kan deltage i Kredsbestyrelsens møder, hvis det ønskes.
Kredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden og opgavefordeling.
Kredsbestyrelsen udpeger 4 medlemmer med stemmeret til landsorganisationens repræsentantskabsmøde i henhold til § 6, stk. 2 i landsorganisationens vedtægter.

2. Stedfortrædere:
Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted, indtil næste årsmøde (repræsentantskabsmøde). Får næstformanden forfald i valgperioden, konstituerer kredsbestyrelsen en ny næstformand indtil næste årsmøde (repræsentantskabsmøde).


§ 7. ØKONOMI
Dansk Skoleidræt Bornholms økonomi baseres på et årligt tilskud beregnet pr. elev pr. 5. september fra Bornholms Regionskommune og de frie-/private skoler samt eventuelt andre skoletilbud.
Dette tilskud behandles på årsmødet (repræsentantskabsmødet) i henhold til § 5 pkt. 3e. Tilskuddet opkræves årligt af Dansk Skoleidræt Bornholm i begyndelsen af kalenderåret.
Derudover refereres til den gældende aftale mellem Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune om tid til fælleskommunale idrætsaktiviteter.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Formand og kasserer tegner foreningen.
Dansk Skoleidræt Bornholm betaler et kontingent pr. medlemsskole opgjort pr. 1. december til landsorganisationen. Kontingentet fastsættes af landsorganisationens repræsentantskab i henhold til § 14, stk. 1 i landsorganisationens vedtægter.


§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på årsmødet (repræsentantskabsmødet) afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal godkendes af landsorganisationen Dansk Skoleidræt i henhold til § 13, stk. 1 i landsorganisationens vedtægter, men træder i kraft med forbehold straks efter vedtagelse på årsmødet (repræsentantskabsmødet).


§ 9. OPLØSNING
Dansk Skoleidræt Bornholm kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært årsmøde (repræsentantskabsmøde) og et påfølgende ekstraordinært årsmøde (repræsentantskabsmøde), hvortil der skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter.
Ved begge møder kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanter stemmer for opløsningen.
Bestyrelsen fremlægger forslag til eventuelle midlers anvendelse.

Ovenstående vedtægter er godkendt på årsmødet (repræsentantskabsmødet) den 20. marts 2024.