Samarbejde med DGI

Tilmeldingsside

Samarbejdsaftale mellem Dansk Skoleidræt og DGI

 - hvilket på Bornholm blandt andet har resulteret i et samarbejde omkring aktiviteter, stævner, træf, hytteture og kurser.

 

Det bornholmske samarbejde udspringer af følgende

Udpluk fra associeringsaftalen mellem Dansk Skoleidræt og DGI:

”DGI og Dansk Skoleidræt er enige om at indgå en associeringsaftale, der bygger på at bevare og udvikle det særegne i det fælles. De to organisationer vil hver især bevare deres selvstændighed, men indlede et samarbejde om en række opgaver og integrere administrative funktioner, hvor det giver mening og merværdi.”

Associeringsaftalen ønsker vi på Bornholm at konkretisere i en plan med nedenstående:

 

Baggrund | Siden skoleåret 2015-2016 har der været et formaliseret samarbejde mellem Dansk Skoleidræt Bornholm og DGI Bornholm. Et samarbejde, der tidligere drejede sig om enkeltstående arrangementer og kurser.

 

Vision | Dansk Skoleidræt Bornholm og DGI Bornholm ønsker at bygge videre på det samarbejde, der allerede eksisterer. Dette skal udmøntes i tidligere faseplan og i nedenstående beskrivelse af samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen strejker sig over skoleårene 2018-2019 og 2019-2020.

 

Aktiviteter | DGI Bornholm afvikler tre aktiviteter for Dansk Skoleidræt Bornholm: ’Badmintontræf’ for 3. årgang (tirs- og onsdag den 23. og 24. oktober 2018 i henholdsvis Åkirkeby Hallerne og Rønne Nord Hallerne), ’Dans og udtryk’ for 9. årgang (torsdag den 25. oktober 2018 i Rønne Nord Hallerne) og ’Leg og bevægelse’ for 2. årgang (torsdag den 31. januar 2019 i Åkirkeby-hallerne) på de bornholmske skoler. DGI er også involveret i afviklingen af Skolernes Forårsfestival for 3.-5. klasse (tirsdag den 4. juni 2018 i Rønne Nord). Samarbejdet om disse fire aktiviteter evalueres ved Årsmødet i Dansk Skoleidræt Bornholm onsdag den 20. marts 2019. Det forventes, at dette samarbejde også fortsætter i skoleåret 2019-2020. Der er lavet aftaler om økonomien for de fire arrangementer.

DGI Bornholm tilbyder de bornholmske folkeskolers 5. klasser et hytteturs-forløb kaldet ’Give me five’ i september 2018. Dette tilbud vil være et klassearrangement, der styrker elevernes interne sociale relationer og derudover inddrager elementer fra tankerne om Åben Skole, Udeskole samt natur- og fritidsliv. ’Give me five’-hytteturen evalueres efterfølgende. Der arbejdes på, at DGI også i fremtiden vil kunne tilbyde et lignende hyttetursarrangement.

 

Samarbejde på tværs | I løbet af skoleåret 2018-2019 vil Dansk Skoleidræt Bornholm og DGI Bornholm udbygge det brede samarbejde på Bornholm. Samarbejdet skal også omfatte relevante politikkere, embedsmænd og konsulenter, herunder sundheds- og kultur-/idrætskonsulenter i BRK. Dette samarbejde skal bl.a. munde ud i en fortsat afvikling af Skolernes Forårsfestival sikres.

DGI Bornholm tager initiativ til et fællesmøde med formand for Job, udvikling og fritid. Derudover kan andre interessenter også inviteres, såsom sundheds- og/eller kultur-/idrætskonsulenter i BRK for at sikre øget kendskab til hinandens aktiviteter og om muligt skabe flere idrætsaktiviteter i samarbejde for øens skolebørn - samt få et indblik i kommunale puljer og fonde, herunder puljer for SATS og Åben Skole.

Ligeledes skal der arbejdes for at etablere et samarbejde med specialforbundene på Bornholm. Dette kunne eksempelvis resultere i specialforbundenes engagement i Skolernes Forårsfestival, herunder deres tiltag som Håndboldkaravanen og Pigeraketten.

 

Kurser | Endelig vil Dansk Skoleidræt Bornholm og DGI Bornholm i skoleåret 2018-2019 tilbyde de bornholmske lærere og de bornholmske foreningers trænere og ledere en kursusrække bestående af to kurser via CFU Bornholm; Redskabsaktiviteter i idræt på mellemtrinnet den 18. september 2018 og Kropbasis, Dans og udtryk i idræt den 16. maj 2019. Der skal i løbet af efteråret 2018 arbejdes videre med tankerne omkring kursustilbud, så det kan præsenteres for CFU og inddrages i CFU’s kursusmateriale for 2019-2020. Dansk Skoleidræt Bornholm og DGI Bornholm vil løbende orientere hinanden om aktuelle kursustilbud i eget regi.

 

Evaluering af samarbejde: Samarbejdet mellem Dansk Skoleidræt Bornholm og DGI Bornholm evalueres løbende. Dette sker ved et årligt møde afholdt inden 31. maj 2019 og 2020 mellem Dansk Skoleidræt Bornholms FU og DGI Bornholms direktør og konsulent. Dansk Skoleidræt Bornholm tager initiativ til disse møder. Derudover deltager vi i de respektive årsmøder i Dansk Skoleidræt Bornholm (onsdag den 20. marts 2019) og DGI Bornholm.

Det forventes, at samarbejdet mellem Dansk Skoleidræt Bornholm og DGI Bornholm fortsætter på minimum samme niveau også efter skoleåret 2019-2020. Det forventes endvidere, at samarbejdet løbende udvikles - og eventuelt udvides - for at skabe merværdi for de bornholmske skoler og skoleelever samt øens idrætsforeninger.