Vedtægter

Vedtægter for Dansk Skoleidræt Sydvestjylland

 § 1 Navn

Foreningens navn er Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, og den er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

 § 2 Formål

Dansk Skoleidræt Sydvestjylland har som mål at medvirke til at fremme Dansk Skoleidræts formål ved

 • at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse
 • at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling individuelt og i et forpligtende fællesskab
 • at give alle skolers elever en alsidig viden om sammenhænge mellem levevis og sundhed

 Dansk Skoleidræt Sydvestjyllands arbejdsopgaver er

 • at igangsætte, arrangere og gennemføre idrætsaktiviteter for eleverne
 • at forestå Dansk Skoleidræts landsdækkende aktiviteter i det område kredsen omfatter
 • at fremme efteruddannelsesmulighederne for skolens undervisere

 Dansk Skoleidræt Sydvestjylland samarbejder med de frivillige idrætsorganisationer og andre interesseorganisationer, der arbejder for samme mål som Dansk Skoleidræt.

 § 3 Medlemmer

 Som medlemmer kan optages kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner i kredsen.

Kredsen omfatter følgende kommuner: Fanø, Billund, Vejen, Esbjerg og Varde.

 § 4 Organisation

 Dansk Skoleidræt Sydvestjylland har følgende opbygning:

 • Repræsentantskabet
 • Kredsbestyrelsen
 • Medlemsskolerne

 § 5 Repræsentantskabet

 Dansk Skoleidræt Sydvestjyllands øverste ledelse er repræsentantskabet.

 A: Sammensætning

a) Kredsbestyrelsens medlemmer

b) 1 repræsentant for hver medlemsskole

c) Enkeltpersoner efter indstilling fra kredsbestyrelsen

d) 1 repræsentant for skolelederne i hver kommune

e) 1 repræsentant for skoleforvaltningen i hver kommune

f) 1 repræsentant fra Dansk Skoleidræt

g) 1 repræsentant fra lærerseminariet i kredsen

 Kredsbestyrelsen kan invitere samarbejdspartnere og evt. medlemmer af et underudvalg til at overvære repræsentantskabsmødet – uden stemmeret.

 B: Møder

Kredsrepræsentantskabet holder ordinært møde hvert år i perioden februar – april.

Mødet indkaldes af formanden med 4 ugers varsel – og kan indkaldes ekstraordinært, når formanden, kredsbestyrelsen eller mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer ønsker det.

 C: Funktion

Det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

2. Optagelse af enkeltmedlemmer

3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Drøftelse af fremtidige aktiviteter

7. Fastlæggelse af skolernes medlemsgebyr

8. Valg af:

a. Formand

b. 7 medlemmer af kredsbestyrelsen

    (der vælges 4 på lige årstal og

     3 på ulige årstal)

c. 2 suppleanter til kredsbestyrelsen

d. 2 revisorer

e. 1 revisorsuppleant

Valgene under punkt 8a, b og d gælder for 2 år, under c og e for 1 år.

9. Fastlæggelse af sted for næste års kredsrepræsentantskabsmøde

10. Eventuelt

 Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til kredsbestyrelsen.

 Ved afstemning har hver repræsentant én stemme til rådighed, og alle beslutninger og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver fastlæggelse af medlemsgebyret 3/4 majoritet.

Skriftlig afstemning foretages, hvis der fremsættes ønske herom, og altid ved valg, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.

Forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse og bekendtgøres for kredsrepræsentantskabet senest på 8. dagen før mødet.

 Godkendt regnskab sendes til landsorganisationen.

 § 6 Kredsbestyrelse

 Kredsbestyrelsen består af 8 medlemmer, som vælges af og blandt repræsentantskabet. Kredsbestyrelsen er den daglige ledelse mellem repræsentantskabsmøderne.

Kredsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden og opgavefordeling.

Suppleanterne kan deltage i kredsbestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Kredsbestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg.

Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted indtil næste

repræsentantskabsmøde.

Får næstformanden forfald i valgperioden, konstituerer kredsbestyrelsen en ny næstformand

indtil næste repræsentantskabsmøde.

Kredsbestyrelsen udpeger 4 deltagere til landsorganisationens repræsentantskabsmøde.

 § 7 Økonomi

Dansk Skoleidræt Sydvestjyllands økonomi baseres på:

 • Medlemskontingent fra kommunerne/skolerne
 • Tilskud fra diverse myndigheder, organisationer m.fl.
 • Indtægtsgivende virksomhed såsom deltagerbetaling

 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Dansk Skoleidræt Sydvestjylland betaler et af landsrepræsentantskabet fastlagt kontingent til landsorganisationen.

 § 8 Vedtægtsændringer

 Til vedtægtsændringer kræves 3/5 af de på mødet afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal desuden godkendes af landsorganisationen Dansk Skoleidræt, men de træder dog i kraft med forbehold straks efter vedtagelsen på repræsentantskabsmødet.

 § 9 Opløsning

 Dansk Skoleidræt Sydvestjylland kan kun opløses ved vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde og et påfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter det ordinære møde.

Ved begge møder kræves, at mindst ¾ af de fremmødte repræsentanter stemmer for opløsning.

 Evt. midler og andre aktiver deponeres i landsorganisationen og kan kun anvendes til genopstart af evt. nye aktiviteter i overensstemmelse med Dansk Skoleidræts formål i de kommuner, som Dansk Skoleidræt Sydvestjylland omfatter.

 Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 8. marts 2012