Forside/ /Repræsentantskabsmøde 2024

Kredsaktiviteter

Repræsentantskabsmøde 2024

Aktivitetsinformation

Lokation

Parkhallen Kolding

Startdato

6. mar. 2024 09:00

Slutdato

1. jan. 0001

Tilmeldingsfrist

27. feb. 2024

Gem aktiviteten til
senere

Kære Idrætslærer og andre idræts interesserede!
Så er det tid til at indbyde til ordinært repræsentantskabsmøde
onsdag den 6. marts 2024
Arrangementet finder i år sted i Parkhallen Fynsvej 49 i Kolding.

Mød op og få direkte indflydelse på fremtiden i Dansk Skoleidræt Trekantområdet. Kom
og præg vores aktivitetstilbud til elever såvel som lærere og få indflydelse på, hvad
Dansk Skoleidræt skal betyde for vores område og din skole!

Vi starter dagen med rundstykker kl 9, derefter er der kursus,

“Mere meningsfuld idrætsundervisning”. I kan læse mere omkring
projektet på: https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/mere-meningsfuld-idraetsundervisning-i-indskolingen/forside/

Frokost kl 12 og sidst min ikke mindst repræsentantskabsmøde fra kl 13-15

Repræsentantskabsmøde (Dagsorden ifølge vedtægterne, § 5 c, se
nedenstående)
Tilmelding: Tilmeld dig på kredsens hjemmeside.
Ca. 1 uge før modtager i Årsberetningen på den mailadresse I angiver ved tilmelding.
Med venlig hilsen – på kredsbestyrelsens vegne
Hans Martin Damm

 

Tekstfelt

§ 5 Repræsentantskabet
A. Sammensætning:
a) Kredsbestyrelsens medlemmer
b) 1 repræsentant for hver medlemsskole.
c) Enkeltpersoner efter indstilling fra kredsbestyrelsen eller de Kommunale skoleidrætsudvalg d) 1 repræsentant for de Kommunale Skoleidrætsudvalg
e) 1 repræsentant for landsorganisationen “Dansk Skoleidræt”
Kredsbestyrelsen kan invitere samarbejdspartnere og evt. medlemmer af evt. underudvalg til at overvære repræsentantskabsmødet – uden stemmeret.
B. Møder:
Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år i perioden januar – april. Det indkaldes af formanden med mindst 6 ugers varsel – og kan indkaldes ekstraordinært, når formanden, kredsbestyrelsen eller mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer ønsker det.
C: Funktion Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles efter flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent. 2. Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste repræsentantskabsmøde)
3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
8. Valg af:
a. Formand (ulige år) b. 5-9 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 3-5 hvert år)
c. 0-2 suppleanter til kredsbestyrelsen
d. 2 revisorer (der vælges 2 hvert år)
e. 0-1 revisorsuppleant
Valgene under punkt 8 a og b gælder for 2 år, under c, d og e for 1 år.
9. Fastsættelse af tid og evt. værtskab for næste repræsentantskabsmøde
10. Eventuelt
Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til Kredsbestyrelsen.
Ved afstemning har hver repræsentant én stemme til rådighed, og alle beslutninger og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver fastsættelse af kontingentstørrelse ¾ majoritet.
Skriftlig afstemning foretages, hvis der fremsættes ønske derom, og altid ved valg, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.
Den skriftlige beretning og regnskab lægges ud på kredsens hjemmeside og sendes til mødedeltagerne så snart de foreligger.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmøder skal være formanden i hænde senest 10 dage. før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentanterne senest 7 dage før mødet. Det godkendte regnskab erstatter efterfølgende regnskabet på hjemmesiden og sendes til
Landsorganisationen til orientering senest 14 dage efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

Søgning