De 15 mest stillede spørgsmål

De 15 mest stillede spørgsmål til prøven i idræt

 

Skal opvarmning være en del af prøven?

Opvarmning skal ligge i tiden inden prøven og ikke indgå i dispositionen eller i prøvetiden. Det gælder dog ikke, hvis eleverne har trukket "Fysisk træning" - her skal de vise et opvarmningsprogram som en del af deres praksisprogram. I andre tilfælde bør de enten i dispositionen eller mundtligt gøre opmærksom på, at de har varmet op inden selve prøven.

 

Hvordan skal teksterne fordeles?

Der opgives 15-20 normalsider ligeligt fordelt mellem tekster til de udvalgte temaer og idrætsfaglige teoritekster, der har været genstand for undervisning på 8. og 9. klassetrin.

 

Hvordan foregår den mundtlige del af prøven?

Prøvens mundtlige del foregår umiddelbart i forlængelse af den praktiske del, og den foregår som en samtale mellem eleverne og læreren. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Undervejs i samtalen påhviler det læreren, at alle elever i gruppen får mulighed for at komme ligeligt til orde. Eleverne kan vælge at være mundtlige undervejs i den praktiske del af prøven. Man skal dog være opmærksom på, at eleverne ikke lader den mundtlige del tage over i deres praksisprogram.

 

Samtalen er en reflekterende samtale i en idrætsfaglig dialog med udgangspunkt i elevernes praksisprogram og deres overvejelser i forhold til tema og indholdsområder.

 

Hvordan fordeles tiden mellem indholdsområderne?

Eleverne har ansvaret for, at tiden bliver ligeligt fordelt mellem de to indholdsområder.

 

Kan tiden sættes på pause under prøven?

Tiden kan ikke sættes på pause eller afbrydes midt i prøven. Heller ikke for transporttid fx fra en hal til boldbaner eller til et teorilokale. Det anbefales, at eleverne bruger denne tid konstruktivt, fx til at vise noget fysisk eller til at samtale om faglige emner.

 

Skal alle gruppemedlemmer være lige aktive på gulvet?

Det påhviler gruppen, at alle gruppemedlemmer deltager lige meget under udførelsen af de praktiske øvelser. Dette er ikke ensbetydende med, at de alle skal udføre præcis samme øvelser.

 

Må eleverne selv finde på et tema til afgangsprøven?

Ja. Idrætslæreren skal i samarbejde med eleverne som minimum opgive 3 af de temaer, som eleverne har arbejdet med i løbet af året. Men det står eleverne frit for at vælge et andet tema - dog skal idrætslæreren godkende det ud fra en betragtning om, om det opfylder kompetencemålene. Hvis eleverne bruger et selvvalgt tema, skal der opgives ekstra tekst passende til temaet. Eleverne finder i samråd med læreren en til to tekster, som de erstatter for tilsvarende tematekster. Den samlede tekstopgivelse skal stadig være på 15-20 normalsider.

 

Kan elever fritages fra prøven?

Ifølge prøvebekendtgørelsens § 34 findes der forskellige muligheder for at blive fritaget fra den praktiske del af prøven. Læs mere i prøvevejledningen på side 28.

 

Kan videoer indgå i bedømmelsen?

En videooptagelse, der er optaget i undervisningen, indgår ikke som en del af bedømmelsen på kropslige færdigheder, men kan indgå, hvis det er i forhold til en bevægelsesanalyse, som eleverne vil anvende for at understøtte deres idrætsfaglige viden. Det er udelukkende dét, eleverne viser på dagen, de bedømmes på.

 

Hvad skal eleverne vide før prøven?

Vi har lavet en tjekliste til eleverne, som de kan forholde sig til løbende. Den ligger på ELEVERNES SIDE, og du kan også se den her.

 

Må der være flere eksaminatorer?
Har årgangen to idrætslærere, må de i princippet begge være med ved prøven. UVM anbefaler dog, at der vælges én eksaminator, ellers kan forholdet være skævt ift. censor, som skal argumentere mod to, og ikke mindst ift. eleverne, som kan være nervøse nok i forvejen. Alternativt kan eksaminatorerne være ansvarlige for hver deres grupper, som de så eksaminerer.

 

Hvordan er fordeling af tiden ved prøven?
2/3 skal gå til den praktiske del og 1/3 til den mundtlige. Et opmærksomhedspunkt er, at den samlede prøvetid også indeholder tid til votering og karaktergivning. Det tager ofte længere tid end forventet, da der er mange ting, der skal overvejes og vurderes. Karaktergivningen kan ligeledes tage lang tid, da eleverne vil have brug for at høre argumenter. Desuden kan de kræve at få karakteren hver for sig, hvilket yderligere kan koste tid. Sørg for at sætte nok tid af til votering eller indlæg længere pauser imellem grupperne

 

Hvem har ansvaret for sikkerheden ved prøven?
Det har skolelederen i sidste ende. Men UVM understreger, at det også er lærerens ansvar, at det, eleverne viser til prøven, er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Lærer eller censor må gerne hjælpe til fx ved modtagning i springgymnastik, men det anbefales at få en anden kompetent person til det, da det kan være svært at vurdere udførslen af øvelserne, hvis man selv er involveret. Fx kan eleverne have en springinstruktør med til selve prøven

 

Er det en god idé, at eleverne laver en playliste, så musikken styrer deres praksisprogram?

Mange grupper vælger denne form, men ulempen er, at det bliver svært at være fleksibel, hvis en elev laver en fejl, eller hvis eksaminator eller censor vil se noget igen eller have uddybet noget. Som udgangspunkt bør eleverne kun bruge musik, hvis det understøtter den aktivitet, de udfører.

Vær desuden opmærksom på at al musik skal være downloadet på forhånd, så man ikke er afhængig af net på selve dagen. Det samme gælder i forhold til en evt. bevægelsesanalyse.