Disciplinærudvalg

Disciplinærudvalget består af:

Erik Elmelund, Kreds Vestsjælland
5950 8683, elmelund@ka-net.dk

Henning Hansen, tidligere Kreds Østjylland
2682 8883, henninghansen1954@gmail.com

Bjørn Møller, Kreds Københavns Omegn
6123 8159, bjonne79@gmail.com

 

Kommissorium for Dansk Skoleidræts disciplinærudvalg

                                                      

Disciplinærudvalget fungerer som første appelinstans for afgørelser truffet af nedsatte turneringsledelser/ansvarlige (Skoleligaerne Håndbold, Volleyball og Fodbold) samt stævneledelser (DM’erne) i følgende spørgsmål:

  • Overtrædelse af Dansk Skoleidræts regler for holddannelse
  • Udvist adfærd, der må antages at bringe Dansk Skoleidræt i vanry
  • Revurdering af idømte sportslige konsekvenser

En appel skal fremsendes til Disciplinærudvalget gennem Dansk Skoleidræts sekretariat - og være dette i hænde senest 14 dage efter at afgørelsen, der ligger til grund for appellen, er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor.

Udvalget kan på eget initiativ eller efter anmodning fra en kredsforening under Dansk Skoleidræt tage sager op til behandling.

Vælger udvalget at tage sager op, skal afgørelsen ledsages af en fyldestgørende begrundelse for årsagen til at behandle sagen. Redegørelsen sendes til hovedbestyrelsen.

Appelmulighed:
Afgørelser truffet af Disciplinærudvalget kan appelleres til endelig afgørelse i Dansk Skoleidræts hovedbestyrelse. Ønske om endelig appel skal tilsendes Dansk Skoleidræts hovedbestyrelse gennem sekretariatet og være dette i hænde senest 14 dage efter, at Disciplinærudvalgets afgørelse er kommet frem til parten med oplysning om appeladgang og frist herfor.

Svarfrister:
Disciplinærudvalget skal behandle modtagne sager straks efter modtagelsen og svar skal være afsenderen i hænde senest 14 dage efter modtagelsen. Den begrundede afgørelse skal ledsages med oplysning om appeladgang og frist herfor. Hovedbestyrelsen skal behandle modtagne sager på førstkommende ordinære møde i bestyrelsen. Såfremt sagen modtages senere end syv dage før dette møde, kan behandlingen udsættes til hovedbestyrelsens næste møde.

Medlemmer:
Udvalget består af tre medlemmer. Kredsforeningerne kan hvert år forud for det årlige repræsentantskabsmøde indstille kandidater til udvalget. Udvalgets medlemmer udpeges af hovedbestyrelsen for en 2-årig periode.

Godkendt på HB-møde d. 13.8.2021