Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af:

 • Finn Kristensen
  Formand for Dansk Skoleidræt

  Finn Kristensen

  Formand for Dansk Skoleidræt

 • Malene Vissing Tønder
  Hovedbestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem og formand for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Malene Vissing Tønder

  Hovedbestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem og formand for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Steen Houman
  Medlem af forretningsudvalget

  Steen Houman

  Medlem af forretningsudvalget

 • Kenneth Muhs
  Medlem af forretningsudvalget

  Kenneth Muhs

  Medlem af forretningsudvalget

 • Martin Gertz
  Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget

  Martin Gertz

  Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget

Kommissorium for Dansk Skoleidræts forretningsudvalg

Ansvar

Forretningsudvalget skal bistå Dansk Skoleidræts hovedbestyrelse med den overordnede politiske, økonomiske og strategiske ledelse af Dansk Skoleidræt og generalsekretæren med den daglige strategiske ledelse af Dansk Skoleidræt ud fra de overordnede retningslinjer, som vedtages af hovedbestyrelsen samt den af hovedbestyrelsen vedtagne strategi.

Sammensætning

Forretningsudvalget består af fem medlemmer:

 • Dansk Skoleidræts formand
 • To udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer
 • To repræsentantskabsvalgte medlemmer til forretningsudvalget

Hovedbestyrelsen udpeger de to hovedbestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalget. Formanden for Dansk Skoleidræt er samtidig formand for forretningsudvalget.

Hovedbestyrelsen kan desuden udpege observatører til forretningsudvalget. Disse har ikke stemmeret.

Udtræder et repræsentantskabsvalgt medlem af forretningsudvalget i valgperioden, foretages valg til den ledige plads på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede – herunder formanden for forretningsudvalget. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis antallet af stemmer står lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Opgaver og ansvarsområder

Det er et fokus for forretningsudvalget at understøtte og udvikle det handlingsstrategiske og politiske arbejde i samarbejde med den administrative ledelse ud fra den af hovedbestyrelsen vedtagne strategi.

 • Forretningsudvalget kan udvikle oplæg til strategier, handlingsplaner og arbejdsprogrammer til endelig godkendelse i hovedbestyrelsen.
 • Forretningsudvalget samarbejder med den administrative ledelse om, at den daglige og aktuelle udvikling følger den vedtagne strategi.
 • Forretningsudvalget står til rådighed for sparring og bistand på strategiske, økonomiske og politiske handlingstiltag.
 • Forretningsudvalget kan deltage i politiske møder, hvis dette vurderes som understøttende.
 • Forretningsudvalget bærer organisationens sag i relevante netværk.

Kompetencer

Forretningsudvalgets rekrutteres med fokus på en solid sammensætning af medlemmer med faglige kompetencer og baggrund ift. strategiske, politiske og økonomiske erfaringer. 
Derudover skal sikres, at udvalget samtidig omfatter medlemmer med forankring i og viden om Dansk Skoleidræt.

Det er desuden et fokus og en forventning, at medlemmerne af forretningsudvalget har et relevant netværk ift. interessenter, samarbejdspartnere og inden for det politiske område, som kan understøtte forretningsudvalget strategiske arbejde, og at forretningsudvalgets medlemmer således også udnytter dette netværk i Dansk Skoleidræts interesse mellem møderne og i deres daglige virke.  

Møder

Forretningsudvalget afholder op til 5-6 årlige møder, herunder 1-2- fælles møder med Dansk Skoleidræts hovedbestyrelse. Møderne planlægges som både fysiske eller digitale møder.  Den administrative ledelse indkalder sammen med forretningsudvalgets formand til møderne.

På det konstituerende møde i hovedbestyrelsen fastlægges datoer for møderækken for forretningsudvalget i det kommende år.

Formand og generalsekretær indkalder i fællesskab til møderne. Politisk konsulent er sekretær for udvalget.

Organisationens generalsekretær, politiske konsulent samt evt. øvrige medlemmer af den administrative ledelse deltager i møderne uden stemmeret, men med ret til at udtale sig om de aktuelle sager jf. dagsordenen.  Forretningsudvalget eller formanden kan dog beslutte, at enkeltpunkter behandles uden den administrative ledelses deltagelse. Den administrative ledelse har desuden mulighed for at sparre med og medinddrage forretningsudvalgets medlemmer mellem udvalgets møder. 

På hvert møde udarbejdes et kort skriftligt notat til brug for forretningsudvalget og administrativ ledelse. Notatet indgår som skriftlig orientering på HB-møder og uploades desuden på organisationens log-in sider.

Økonomi

Udgifter til rejseomkostninger afholdes af Dansk Skoleidræt efter hovedbestyrelsens bestemmelser. Forretningsudvalgets medlemmer forventes at varetage deres opgave med baggrund i et personligt og dermed frivilligt engagement.

 

Godkendt HB-møde 3-2024 d. 8/3-2024.

Se vedtægter ift. valg mm.