Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af:

 • Finn Kristensen
  Formand for Dansk Skoleidræt

  Finn Kristensen

  Formand for Dansk Skoleidræt

 • Inge Dinis
  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Inge Dinis

  Næstformand i Dansk Skoleidræt, formand for kreds- og kommuneudvalget, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Martin Gertz
  Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget

  Martin Gertz

  Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget

 • Camilla Daugaard
  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

  Camilla Daugaard

  Hovedbestyrelsesmedlem, medlem af Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg og medlem af kreds- og kommuneudvalget

 • Malene Vissing Tønder
  Hovedbestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem og formand for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

  Malene Vissing Tønder

  Hovedbestyrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem og formand for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg

 • Morten Jørgensen
  Hovedbestyrelsesmedlem og formand for Turneringsudvalget

  Morten Jørgensen

  Hovedbestyrelsesmedlem og formand for Turneringsudvalget

 • Peter Hoff
  Hovedbestyrelsesmedlem

  Peter Hoff

  Hovedbestyrelsesmedlem

Forretningsorden for hovedbestyrelsen i Dansk Skoleidræt


Hovedbestyrelsen er Dansk Skoleidræts øverste ledelse og højeste myndighed mellem to repræsentantskabsmøder.
Hovedbestyrelsen skal sikre, udvikle og fremme skoleidrættens vilkår i Danmark ud fra organisationens formål jf. vedtægterne.


Sammensætning

Hovedbestyrelsen består af syv medlemmer:

 

 • Dansk Skoleidræts formand
 • Seks repræsentantskabsvalgte medlemmer til hovedbestyrelsen, valgt for en toårig periode
 • En suppleant som har taleret, men ikke stemmeret

 

Hovedbestyrelsen kan desuden udpege observatører til hovedbestyrelsen. Disse har i lighed med den valgte suppleant taleret men ikke stemmeret.

Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen konstituerer sig på første møde efter landsorganisationens årlige repræsentantskabsmøde, herunder

 

 • Udpegning af næstformand
 • Udpegning af intern revisor
 • Udpegning af 2 medlemmer til at sidde i forretningsudvalget.
 • Fordeling af div. ansvarsområder og repræsentative opgaver for en 1-årig periode

 

Konstitueringen foretages således, at rollen som formand, næstformand og intern revisor fordeles på tre forskellige personer.


Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede på mødet. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis antallet af stemmer står lige er formandens stemme udslagsgivende.

Hovedbestyrelsen kan bemyndige formanden, forretningsudvalget eller et underudvalg til at afgøre bestemte sager, ligesom den ved instruks til sekretariatet kan bestemme, at dette kan træffe afgørelser på særligt definerede områder ift. daglig drift. 


Opgaver

Som organisationens øverste ledelse mellem repræsentantskabsmøderne er det hovedbestyrelsens opgave at udstikke organisationens overordnede strategiske udvikling og retning ud fra omverdenens krav og udvikling. Den daglige drift af organisationen varetages af den daglige administrative ledelse.

Helt overordnet varetager bestyrelsen følgende hovedopgaver:

 • Udstikker Dansk Skoleidræts strategi og retning
 • Sikrer, at Dansk Skoleidræts økonomi tilpasses og udvikles i forhold til den vedtagne strategi
 • Tager stilling til principielle spørgsmål og sager af væsentlig betydning for Dansk Skoleidræt, herunder prioritering af foreningens vedtægtsbestemte opgaver
 • Fungerer som øverste ledelse for den administrative ledelse, herunder hører ansættelse og afskedigelse af generalsekretæren samt øvrig administrative ledelse
 • Godkender forslag fra Forretningsudvalget og underudvalg
 • Foretager øvrige organisatoriske udpegninger med politisk forankring
 • Udpeger turnerings- og disciplinansvarlige for stævneprogrammet
 • Udpeger organisationens kritiske revisor
 • Indkalder repræsentanter fra hver kredsforening til min. tre årlige møder
 • Godkender kredsforeningernes vedtægter og evt. forretningsordener
 • Nedsætter udvalg og godkender kommissorier for disse
 • Sikrer det løbende arbejde i og drift af underudvalgene ud fra organisationens strategi, arbejdsprogrammer og handleplaner.
 • Varetager organisationens kredspolitiske ledelse samt faglige arbejde inden for de rammer, som den overordnede strategi afstikker.
 • Behandler sager, der forelægges fra udvalg og sekretariat


Ud fra ovennævnte har Hovedbestyrelsen i samarbejde med Dansk Skoleidræts Forretningsudvalg følgende ansvarsområder:

 • Sikrer, at Dansk Skoleidræts strategi efterleves på alle niveauer i organisationen
 • Godkender overordnet budget og regnskab fremlagt af Forretningsudvalget til videre fremlæggelse og godkendelse på organisationens årlige repræsentantskabsmøde
 • Godkender Dansk Skoleidræts årlige arbejdsprogram og handlingsplan ud fra den eksisterende strategi efter oplæg fra Forretningsudvalget til videre fremlæggelse på organisationens repræsentantskabsmøde.
 • Repræsenterer Dansk Skoleidræt over for statslige institutioner samt hovedidrætsorganisationer og andre primære interessenter via deltagelse i relevante netværk
 • Understøtter Dansk Skoleidræts formål og strategi ved at skabe synlighed og interesse for organisationen, også i bestyrelsesmedlemmernes egne netværk

 

Hovedbestyrelsen kan selv optage sager til behandling.

Hovedbestyrelsen kan desuden nedsætte styregrupper i forbindelse med enkeltstående politiske eller organisatoriske sager og processer, som kræver mere indgående behandling. En evt. styregruppe fungerer samtidig som sparringspartner for Dansk Skoleidræts sekretariat inden for de af hovedbestyrelsen udstukne rammer. Styregruppen orienterer og fremlægger spørgsmål for hovedbestyrelsen til beslutning. Ved nedsættelse af en styregruppe skal et formål samt en tids‐ og opgavemæssig afgrænsning fremgå. En styregruppe nedlægges, når den enkelte opgave er afsluttet.Kompetencer

Dansk Skoleidræts bestyrelse rekrutteres med fokus på en bred sammensætning af medlemmer med kompetencer inden for politik, strategi, ledelse og økonomi. Derudover skal sikres en generel skole- og idrætsfaglig indsigt, skoleidrætsorganisatorisk indsigt, viden om og erfaring med politisk ledet organisationer samt en brændende interesse for idræt og bevægelse i skolen.

Hovedbestyrelsens medlemmer skal være visionære og strategisk orienteret og gå forrest i forandringsprocesser samt i implementeringen af disse. Desuden skal medlemmerne kunne bidrage til og inddrage aktive netværk og ressourcepersoner, hvorfra der kan drages viden og kontakter til fremme af Dansk Skoleidræts sag.

Møder

Hovedbestyrelsen mødes 7-8 gange årligt, eller såfremt fire medlemmer anmoder skriftligt herom. Møderne planlægges som både fysiske eller digitale møder. Derudover afholdes fælles møder med Dansk Skoleidræts Forretningsudvalg.  
På det konstituerende møde i Hovedbestyrelsen fastlægges datoer for møderækken for Hovedbestyrelsen i det kommende år.

Formanden indkalder til hovedbestyrelsens møder med mindst 14 dages varsel.

Organisationens generalsekretær og øvrige administrative ledelse deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret, men med ret til at udtale sig om de sager, som de bidrager til behandling af.  
Hovedbestyrelsen, forretningsudvalget eller formanden kan dog beslutte, at enkeltpunkter behandles uden sekretariatets deltagelse.  

På hvert møde optages skriftligt referat. Det godkendte referat lægges på den særlige log-in-side på www.skoleidraet.dk.


Økonomi

Udgifter til møder samt rejseomkostninger afholdes af Dansk Skoleidræt efter hovedbestyrelsens bestemmelser.
Bestyrelsesmedlemmerne varetager deres opgave med baggrund i et personligt engagement, og der udbetales derfor kun formands- og næstformandshonorar.

Godkendt HB aug. 2021 /CD