Skolebestyrelser: Princip for bevægelse

Inspirationsprincip for skolens arbejde med bevægelse

Dansk Skoleidræt har i samarbejde med Skole og Forældre formuleret nedenstående princip for skolens arbejde med bevægelse som inspiration for skolebestyrelserne, samt udarbejdet to skemaer, der hjælper jer igennem processen på en god måde:

Download inspirationsprincippet som pdf.

Refleksionsark med spørgsmål, der fører jer igennem arbejdet med at udarbejde jeres eget princip.

Eksempel på en handleplan, som kan oversætte skolens bevægelsesprincip til konkrete handlinger og initiativer.

Se også videoen herunder, hvor vi forklarer, hvordan I som skolebestyrelse kan være med til at sætte bevægelse på skolens dagsorden - bl.a. ved hjælp af ovenstående materialer.

Formål med inspirationsprincippet

Princippet skal sikre, at bevægelse er en integreret del af hverdagen på skolen, og at bevægelse bidrager til eleverne trives, mens de lærer. Derudover har princippet til formål at sikre, at eleverne får en mere varieret og spændende skoledag med gode bevægelsesfællesskaber i klassen. Endelig er det også et overordnet formål at fremme bevægelsesglæde som et grundlag for aktive vaner og livslang bevægelse for alle elever.

 

Skolens ansvar:

 • Skolen bruger bevægelse aktivt til at understøtte elevernes læring og trivsel. Konkurrenceelementer minimeres, da bevægelsen skal være inkluderende for alle elever.
 • Skolen sørger for, at underviserne har adgang til materiale, der nemt kan anvendes som inspiration til arbejdet med bevægelse. Fx har Dansk Skoleidræt ”Aktivitetsdatabasen”, hvor der er materiale til meningsfuld bevægelse i alle fag på alle årgange.
 • Skolen arbejder struktureret med bevægelse i undervisningen, i skolefritidsordningen og i frikvartererne for at bruge alle skolens arenaer.
 • Skolen anvender bevægelse til, at eleverne oplever en varieret skoledag, så ikke al undervisning er stillesiddende tavleundervisning, men eleverne oplever en høj grad af variation.
 • Skolen deltager så vidt muligt i idrætsdage og -uger som for eksempel Skolernes Motionsdag, skoleturneringer, -stævner eller tema-/ emneuger om idræt, bevægelse og sundhed.
 • Skolen sørger for at inddrage eleverne og give dem medbestemmelse i den bevægelse, der foregår i løbet af skoledagen, så de oplever den som meningsfuld og lærerig.
 • Skolen tilstræber, at det fysiske miljø inspirerer til bevægelse.
 • Skolen er kendetegnet ved, at man sørger for, at der er plads til alle elever i bevægelsesfælleskaberne, uanset i hvilken af skolens arenaer, bevægelsen foregår i.
 • Skolen prioriterer at have en eller flere bevægelseskoordinatorer med ansvar for at understøtte og sikre, at bevægelsen lever på skolen.
 • Skolen tilstræber aktiv transport i skoledagen som at gå/cykle til aktiviteter beliggende uden for skolen matrikel.
 • Skolen forpligter sig på at udforme en mere konkret og detailorienteret handleplan for bevægelse.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene støtter, at lærerne bruger bevægelse, når det giver mening i undervisningen til at fremme læring og trivsel.
 • Forældrene bakker op om skolens brug af bevægelse og bidrager så vidt muligt med en positiv tilgang, som skaber endnu mere bevægelsesglæde hos eleverne.
 • Forældrene forsøger så vidt muligt at understøtte bevægelse i skoledagen ved at tænke over, hvordan elevens transport til og fra skole kan foregå aktivt.
 • Forældrene sørger for at hjælpe og huske eleven på altid at have idrætstøj med, når eleven har idrætsfaget på skemaet.