Forside/ /Bevægelsesguide – politiker

bevægelsessguide

Guide til politikere

Konkrete råd, værktøjer og anbefalinger til dig

Et godt forarbejde er altafgørende for forudsætningerne for at lykkes. Men bare rolig – vi har gjort arbejdet for dig. Vi har gennem undersøgelser og analyser fundet ud af, hvad du som kommunal politiker skal være opmærksom på, når du arbejder for at skabe en skoledag i bevægelse.

Sæt en retning for bevægelse i skolen i din kommune

Skab rammer for videndeling

Stå på viden

Koordiner tiltag hensigtsmæssigt

Prioritér ressourcer

Vær tæt på skolerne

kommunal politiker

SÆT ET RETNING FOR BEVÆGELSE I SKOLEN I DIN KOMMUNE

1

POLITIKER:
SÆT ET RETNING FOR BEVÆGELSE I SKOLEN I DIN KOMMUNE

Bliv bevidst om, hvordan bevægelse taler ind i det I vil som kommune

Gennemgå kommunens politikker og strategier på relevante områder (skole, børn og unge, fritid).

Noter de vigtigste formål og fokusområder.

Analyser hvordan bevægelse i skolen kan understøtte disse formål.

2

POLITIKER:
SÆT ET RETNING FOR BEVÆGELSE I SKOLEN I DIN KOMMUNE

Hav mod til at flytte fokus væk fra karakterer

Gennemsnitskarakterer for afgangselever anvendes ofte som indikator for kvaliteten af en skoles arbejde. Derfor bliver dette også pejlemærke for undervisningen, især i udskolingen. Ofte skaber det kultur på skolen og blandt elever, som er mindre hensigtsmæssig for elevernes dannelse og personlige udvikling, fx ved en frygt for at byde ind.

Notér og prioriter hvilket udbytte du og kommunen finder vigtigt for eleverne, når de er færdige med skolen.

Analysér, hvordan den retning, som kommunen sætter, understøtter dette udbytte.

Identificer justeringer som kan flytte fokus hen imod de vigtigste udbytter.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

kommunal politiker

SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

1

SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

Skab argumenterne for videndeling

Støt dig op ad litteraturen og erfaringer

Udregn omkostningerne og det som sparres ved at skolerne videndeler med hinanden, i stedet for at tage på eksterne kurser

2

SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

Indhent inspiration

Undersøg, hvordan andre kommuner skaber videndeling mellem skoler

Notér, hvilke former der kunne være relevante for videndeling i jeres kommune

Notér hvilke rammer (hyppighed, tid etc.), som vil være relevante i jeres kommune

3

POLITIKER:
SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

Inddrag skolerne

Inviter skolerne i kommunen til at deltage i rammesætningen for videndeling

Identificer hvilke kompetencer, de forskellige skoler er stærke på

Aftal hvordan disse kan sættes i spil, så flere skoler kan nyde godt af dem

4

POLITIKER:
SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

Skab opbakning i systemet

Brug argumenter (faglige og økonomiske) til at argumentere for at kommunen skal prioritere tid og ressourcer til videndeling

Indstil til at der afsættes midler i budgettet til videndeling om bevægelse

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

kommunal politiker

STÅ PÅ VIDEN

1

POLITIKER:
stå på viden

Forstå den formelle baggrund for bevægelse i skolelovgivningen

Læs folkeskoleloven (OBS – LINK?)

Noter hvordan bevægelse er skrevet ind og hvilket formål det har.

2

POLITIKER:
Stå på viden

Forstå argumenterne for bevægelse

Noter hvilke formål, der er vigtige for skoler og pædagogisk personale i din kommune.

Undersøg hvordan bevægelse kan påvirke vigtige formål fx læring og trivsel og skoleglæde (Faktaark, oversigtsmodel etc).

Undersøg hvordan bevægelse kan anvendes som et didaktisk værktøj (Via model, bev. Blomst etc.).

Faktaark om bevægelse

Bliv klogere på hvilken effekt bevægelse kan have.

Den didaktiske model Bevægelsesblomsten

Få inspiration til, hvordan bevægelse kan anvendes som didaktisk væktøj.

3

POLITIKER:
Stå på viden

Forstå værdien for skolerne

Noter de områder, hvor du ser bevægelse særligt kan være værdifuldt for skolerne i din kommune, samt hvilke argumenter der er vigtige.

Identificér de barrierer skolerne kan have for at arbejde med bevægelse.

Identificér argumenter for hvordan bevægelse understøtter meningsfuldhed for skolerne.

Vær bevidst om vigtigheden af små skridt.

4

POLITIKER:
Stå på viden

Kommuniker værdibaseret med skolerne

Tag udgangspunkt i din analyse i kommunikationen med skolerne.

Start med formålene, og lad bevægelse være et godt middel til at nå dem.

Anerkend at det er svært for nogen, og hjælp med at finde vej til løsninger.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

kommunal politiker

KOORDINER TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

1

POLITIKER:
KOORDINÉR TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

Hav skolerne med

Inddrag skolerne tidligt i processen omkring bevægelsestiltag i kommunen

Skab i videst muligt omfang rum til at skolerne kan byde ind med, hvordan tiltaget passer ind hos dem

Tag udgangspunkt vigtige formål for skolerne i processen, så de kan se værdien i tiltaget

2

POLITIKER:
KOORDINÉR TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

Skab god timing

Planlæg handlinger så de passer ind i det kommunale årshjul og strategiperiode

Vær opmærksom på at kommunikere med argumenter, som er tilpasset det niveau, du kommunikerer til

3

POLITIKER:
KOORDINÉR TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

Koordinér ressourcer mellem skoler 

Skab i samarbejde med skolerne et overblik over hvilke ressourcer/kompetencer, der findes på skolerne, og hvilke der er behov for

Fordel ressourcer mellem skoler til udvikling af bevægelse, så de vigtigste behov opfyldes

Undersøg muligheder for at ressourcepersoner og kompetencer på én skole kan understøtte andre skoler med de behov hvor personerne besidder kompetencer

4

POLITIKER:
KOORDINÉR TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

Koordinér ressourcer og faciliteter mellem skoler 

Skab et overblik over hvilke faciliteter, der kan understøtte bevægelse i skolen, som eksisterer i kommunen

Skab et overblik over tidsrum, hvor disse benyttes

Undersøg om andre nært liggende skoler kan anvende faciliteterne, når de er tilgængelige

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

kommunal politiker

PRIORITÉR RESSOURCER

1

POLITIKER:
PRIORITÉR RESSOURCER

Anerkend at det kræver ressourcer at skabe kultur

Kommunikér i kommunen at ressourcer er nødvendige for at skabe den ønskede kultur

Undersøg sammen med skoler muligheden for at anvende ressourcer effektivt sammen

Italesæt formålet – frem for metoden. Politikere vil hellere give ressourcer til at skabe trivsel og skoleglæde end til at fremme en bestemt aktivitetsform

2

POLITIKER:
PRIORITÉR RESSOURCER

Anvend ressourcer på det, som allerede virker

Afdæk hvilke bevægelsetiltag der foregår på skolerne i kommunen.

Identificér succeserne.

Analysér hvad det er som virker ved tiltagene.

Undersøg hvordan succesfulde tiltag kan understøttes på andre skoler.

3

POLITIKER:
PRIORITÉR RESSOURCER

Find lavthængende frugter

Baseret på analysen i #2: Vurdér tiltag, der er behov for og samt hvilken værdi de skaber, og hvor mange ressourcer de kræver (værdi/ressource skema)

Identificér tiltag som skaber stor værdi for skolerne, med få ressourcer

Planlæg handlinger som kræves for at realisere tiltagene

4

POLITIKER:
PRIORITÉR RESSOURCER

Understøt kompetenceudvikling

En forudsætning for at skabe kultur er, at alle har mulighed for at indgå og deltage i kulturen.

Afdæk i samarbejde med skolerne behov for kompetenceudvikling, så alle personaler har et grundlag for at deltage i at skabe en god bevægelseskultur på skolerne.

Undersøg muligheder for at ressourcepersoner på kommunens skoler kan kompetenceudvikle dem som har behov i kommunen.

5

POLITIKER:
PRIORITÉR RESSOURCER

Vær politisk strategisk

Planlæg handlinger, så de passer i det politiske årshjul.

Indstil til budgettering af ressourcer til kompetenceudvikling omkring bevægelse i skoledagen.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

kommunal politiker

VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

1

POLITIKER:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Skab relationer på skolerne

Prioriter tid til hyppig fysisk kontakt med de enkelte skoler.

Vær nysgerrig på succeser og udfordringer.

Anerkend at det er komplekst og udfordrende.

Hyld succeser og del dem.

2

POLITIKER:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Kend dine gatekeepere

Identificer nøglepersoner for at skabe bevægelseskultur på hver skole.

Skab overblik over og analyser, hvilke formål og indsatser, som er vigtige for nøglepersonerne i hverdagen.

Noter ud fra analysen, hvilken kommunikation og hvilke argumenter som bedst imødekommer personerne.

Kommuniker jævnligt med nøglepersonerne og drøft, hvordan du i din funktion bedst kan understøtte dem.

3

POLITIKER:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Skab ejerskab på skolerne

Inddrag ledelse og personale i processer og beslutninger omkring skolen, herunder bevægelse.

Giv rum til lokal frihed, så skolerne kan se dem selv i tiltagene.

Skab klare rammer for opfølgning, så formål fastholdes som styreredskab.

4

POLITIKER:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Tilbyd støtte

Skab muligheder for at skoler kan modtage vejledning og støtte fra kommunen i deres proces.

Skab muligheder for at skoler og personale kan dele erfaringer.

Kommuniker muligheden for støtte hensigtsmæssigt og løbende.

5

POLITIKER:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Fasthold fokus

Skab klare rammer for opfølgning, så formål fastholdes som styreredskab.

Planlæg faste evalueringsmøder (fx 1-2 gange om året), hvor arbejdet med bevægelse evalueres med hver skole.

Anvend en fast struktur for dagsorden som sikrer at der kigges tilbage, og planlægges fremad med fokus og handlinger for det kommende skoleår/den kommende periode.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

Tilbage til bevægelsesguiden?

strategiforløb

Skal din kommune gennem et strategiforløb?

I et strategiforløb udarbejder kommunen et fundament og en
struktur for at skabe en kultur for bevægelse på kommunens skoler.

Søgning