Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dansk skoleidræt kreds Trekantområdet

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Dansk skoleidræt kreds Trekantområdet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Hans Martin Damm

Adresse: Æblevænget  40

CVR: 35276106

Telefonnr.: 22614344

Mail: hans.martin.damm@gmail.com

Hjemmeside: https://skoleidraet.dk/kredse/trekantomraadet/

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse,
 1. Oplysninger om frivillige:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser,
 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt

 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

 

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

 

 

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Dansk skoleidræt kreds Trekantområdet

Kontaktperson: Hans Martin Damm

Adresse: Æblevænget  40

CVR: 35276106

Telefonnr.: 22614344

Mail: hans.martin.damm@gmail.com

Hjemmeside: https://skoleidraet.dk/kredse/trekantomraadet/

 Dato for seneste ajourføring af dokumentet 1. februar 2021

1. Hvem er foreningens dataansvarlige (som regel er det bestyrelsen, der har det juridiske ansvar for behandling af personoplysninger)

 

Skriv navne og kontaktoplysninger for alle dataansvarlige.

Følgende bestyrelsesmedlemmer:

Hans Martin Damm

Adresse: Æblevænget  40

Telefonnr.: 22614344

Mail: hans.martin.damm@gmail.com

·           

 

2. Hvorfor behandler I personoplysninger?

I skal udarbejde en beskrivelse af formålet med behandling af personoplysninger, dvs. at I skal beskrive hvorfor I behandler personoplysninger.

 

I kan liste formålet med behandlingerne i forskellige grupper af kategorier.

 

·          Varetagelse af medlemsforhold og lederes forhold, herunder aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning

·          Administration af foreningens eksterne relationer, herunder fx indberetning til kommunen eller andre aktører

·          Indhentelse af børneattest på frivillige

·          Udbetaling godtgørelser og skatteindberetning for foreningens frivillige

 

3. Hvilke personoplysninger behandler I?

Her skal I opliste alle de personoplysninger, som I behandler.

 

Almindelige personoplysninger:

·          Navn

·          Mailadresse

·          Telefon

·          Adresse

 

 

 

Oplysninger om strafbare forhold (børneattest) og CPR-nummer

 

·           

4. Hvem behandler I oplysninger om?

I skal beskrive de forskellige grupper/kategorier af personer (bestyrelse, medlemmer, frivillige, ansatte, brugere, pårørende mv.), som I behandler personoplysninger om.

Vi behandler oplysninger om følgende kategorier af personer:

·          Medlemmer

·          Frivillige

 

 

5. Hvem videregiver I oplysningerne til?

I skal udarbejde en liste over alle de aktører, der behandler oplysninger for jer eller som I overlader eller videregiver personoplysninger til.

Angiv hvilke personoplysninger i videregiver og med hvilket formål.

 

Hvis I ikke overlader eller videregiver oplysninger. Skal I skrive det.

 

·          Vi videregiver almindelige personoplysninger om medlemmer, frivillige og ledere, når vi har en legitim interesse eller skal overholde lovgivning

·          Når vi indhenter børneattester videregiver vi CPR-nummer til politiet.

 

6. Hvornår sletter I personoplysninger, I har modtaget?

I skal beskrive, hvilke personoplysninger, som skal slettes og hvornår I gør det.

·          Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer indtil medlemskabets ophør.

·          Oplysninger om strafbare forhold, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.

·          [CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb]

·          [Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke]

 

 

7. Hvordan opbevarer I personoplysninger?

I skal beskrive, hvordan I opbevarer personoplysninger og hvordan I sikrer dem med uretmæssig brug og misbrug. I skal også beskrive, hvordan I registrerer oplysningerne, når I modtager dem.

 

 

Vi opbevarer alle personoplysninger på foreningens pc’er på hovedkontoret, som er aflåst, og pc’er er beskyttet af password, som kun Hans Martin Damm og Jane Aggerholm kender til

 

Yderligere har vi kode på dokumenter og mapper, som indeholder følsomme personoplysninger.

8. Hvordan lever I op til lovens krav om datasikkerhed. Hvad gør I hvis der opstår et brud eller jeres data og systemer bliver hacket?

Hvordan opdager, rapporterer og undersøger I brud på datasikkerheden? Hvordan vurderer I, hvor alvorligt bruddet er?

Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret,

 

9. Hvad kan jeres IT-system, og hvordan beskytter i de persondata, I har i jeres IT-systemer?

 

Vi tænker databeskyttelse ind, når vi køber eller får nye IT-systemer eller ændrer på de nuværende. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:

·          At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.

·          At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

·          At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

 

Vores IT-system kan:

 

·          Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt

 

·          Give notifikation om regelmæssig fornyelse af password