Forside/ /Bevægelsesguide – forvaltning

bevægelsessguide

Guide til forvaltninger

Konkrete råd, værktøjer og anbefalinger til dig

Et godt forarbejde er altafgørende for forudsætningerne for at lykkes. Men bare rolig – vi har gjort arbejdet for dig. Vi har gennem undersøgelser og analyser fundet ud af, hvad du som en del af forvaltningen skal være opmærksom på, når du arbejder for at skabe en skoledag i bevægelse.

Sæt en retning for bevægelse i skolen i din kommune

Skab rammer for videndeling

Stå på viden

Koordiner tiltag hensigtsmæssigt

Prioritér ressourcer

Vær tæt på skolerne

forvaltning

SÆT ET RETNING FOR BEVÆGELSE I SKOLEN I DIN KOMMUNE

1

FORVALTNING:
SÆT ET RETNING FOR BEVÆGELSE I SKOLEN I DIN KOMMUNE

Bliv bevidst om, hvordan bevægelse taler ind i det, I vil som kommune

Gennemgå kommunens politikker og strategier på relevante områder (skole, børn og unge, fritid).

Noter de vigtigste formål og fokusområder.

Analyser hvordan bevægelse i skolen kan understøtte disse formål.

2

FORVALTNING:
SÆT ET RETNING FOR BEVÆGELSE I SKOLEN I DIN KOMMUNE

Hav mod til at flytte fokus væk fra karakterer

Gennemsnitskarakterer for afgangselever anvendes ofte som indikator for kvaliteten af en skoles arbejde. Derfor bliver dette også pejlemærke for undervisningen – især i udskolingen. Ofte skaber det en kultur på skolen og blandt elever, som er mindre hensigtsmæssig for elevernes dannelse og personlige udvikling,- konkret kan det fx medføre en frygt for at byde ind.

Noter og prioriter, hvilket udbytte du og kommunen finder vigtigt for eleverne, når de er færdige med skolen.

Analyser hvordan den retning, som kommunen sætter, understøtter dette udbytte.

Identificer justeringer, der kan flytte fokus hen imod de vigtigste udbytter.

3

FORVALTNING:
SÆT ET RETNING FOR BEVÆGELSE I SKOLEN I DIN KOMMUNE

Indstil til en bevægelsespolitik på skolen

 • Involver skolerne til at skabe rammerne og formålet med at lave bevægelsespolitikker på skolerne.
 • Drøft sammen med skoleledere og skolebestyrelser, hvordan de lokalt på skolerne får deres politikker og principper til at blive en del af hverdagen.
 • Sørg for også at involvere lærere, forældre i processen. Det er dem, der skal få politikken til at give mening i hverdagen.
 • Vær opmærksom på i hvilket omfang bevægelsespolitikken bliver opfattet som en ekstra byrde eller taler ind i opgaver, de i forvejen skal løse eller ønsker at løse.
 • Se på årshjulet
4

FORVALTNING:
SÆT ET RETNING FOR BEVÆGELSE I SKOLEN I DIN KOMMUNE

Skab sammenhæng mellem strategiske mål og faglige handlinger

Afdæk hvilke andre forvaltninger, der også taler ind i de strategiske mål og hvilke handlinger, de har foretaget sig, hvad de er lykkes med, og hvilke udfordringer de har mødt.

Afdæk hvilke eksterne partnere, der vil kunne hjælpe jer til at indfri de strategiske mål.

 • Er der organisationer, der også arbejder med samme målsætninger, der har erfaringer på området?
 • Er der projekter i gang, der er ved at udvikle tiltag eller udrulle indsatser, der taler ind i de strategiske målsætninger?

Inviter nogle af de lokale netværk (idrætslærere, SFO el. lign) til drøftelser om hvordan de strategiske målsætninger kan omsættes til handlinger i deres hverdag.

 • Få overblik over hvor de strategiske målsætninger taler ind i eksisterende handlinger lokalt.
 • Få overblik over hvor de strategisk målsætninger indebærer nye initiativer.

Lav en model (Logic model, virkekæde, effektkæde eller målhierarki eller lignende) over sammenhæng mellem de strategiske indsatser og handlingstiltag. 

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

forvaltning

SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

1

FORVALTNING:
SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

Skab argumenterne for videndeling

Støt dig op ad litteraturen og erfaringer

Udregn omkostningerne og dét, der sparres ved at skolerne videndeler med hinanden i stedet for at tage på eksterne kurser

2

FORVALTNING:
SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

Indhent inspiration

Undersøg hvilke rammer, der allerede eksisterer lokalt på skolerne og kommunalt mellem skolerne samt hvilke rammer og fora, der skaber størst værdi for hhv. skolerne og kommunen. Se bl.a. i Praksiscenter for Idræt og Bevægelses Eksempelkatalog.

Undersøg hvordan andre kommuner skaber videndeling mellem skoler

 • Notér hvilke former, der kunne være relevante for videndeling i jeres kommune
 • Notér hvilke rammer (hyppighed, tid etc.), som vil være relevante i jeres kommune
3

FORVALTNING:
SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

Inddrag skolerne

Inviter skolerne i kommunen til at deltage i rammesætningen for videndeling

Identificer hvilke kompetencer de forskellige skoler er stærke på

Aftal hvordan disse kan sættes i spil, så flere skoler kan nyde godt af dem

4

FORVALTNING:
SKAB RAMMER FOR VIDENDELING

Skab opbakning i systemet

Brug faglige, strategiske og økonomiske argumenter til at argumentere for at kommunen skal prioritere tid og ressourcer til videndeling

Indstil til at der afsættes midler i budgettet til videndeling om bevægelse.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

FORVALTNING

STÅ PÅ VIDEN

1

FORVALTNING:
stå på viden

Forstå den formelle baggrund for bevægelse i skolelovgivningen

Sæt dig ind i formålet med folkeskolen.

Se infografikken og læs evt. nærmere i lovteksten – du kan læse den her.. Vær opmærksom på, at folketinget i marts 2024 præsenterede en ny aftale om folkeskolen.
Aftalen vil være gældende fra skoleåret 2025/2026.

2

FORVALTNING:
Stå på viden

Forstå argumenterne for bevægelse

Noter hvilke formål, der er vigtige for skoler og pædagogisk personale i din kommune

Undersøg hvordan bevægelse kan påvirke vigtige formål fx læring og trivsel og skoleglæde. Du kan finde inspiration i Dansk Skoleidræts oversigt over effekter af bevægelse samt de tilhørende faktaark.

Undersøg hvordan bevægelse kan anvendes som et didaktisk værktøj. Du kan finde inspiration i den bevægelsesdidaktiske model fra iMooW! samt Dansk Skoleidræts Bevægelsesblomst. (Via model, bev. Blomst etc.)

3

FORVALTNING:
Stå på viden

Forstå værdien for skolerne

Noter de områder, hvor du ser bevægelse særligt kan være værdifuldt for skolerne i din kommune, samt hvilke argumenter der er vigtige

Identificér de barrierer skolerne kan have for at arbejde med bevægelse

Identificér argumenter for hvordan bevægelse understøtter meningsfuldhed for skolerne

Vær bevidst om vigtigheden af små skridt

4

FORVALTNING:
Stå på viden

Kommuniker værdibaseret med skolerne

Tag udgangspunkt i din analyse i kommunikationen med skolerne

Start med formålene, og lad bevægelse være et godt middel til at nå dem

Anerkend at det er svært for nogen, og hjælp med at finde vej til løsninger

5

FORVALTNING:
Stå på viden

Kommuniker værdibaseret med det politiske system

Tag udgangspunkt i din analyse i kommunikationen med det politiske system

Lad formålene som er vigtige for det politiske system være i centrum, og lad bevægelse være et godt middel til at nå dem

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

forvaltninger

KOORDINER TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

1

FORVALTNING:
KOORDINÉR TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

Hav skolerne med

Inddrag skolerne tidligt i processen omkring bevægelsestiltag i kommunen

Skab i videst muligt omfang rum til at skolerne kan byde ind med hvordan tiltaget passer ind hos dem

Tag udgangspunkt vigtige formål for skolerne i processen, så de kan se værdien i tiltaget

2

FORVALTNING:
KOORDINÉR TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

Skab god timing

Planlæg handlinger, så de passer ind i det kommunale årshjul og strategiperiode

Vær opmærksom på at kommunikere med argumenter, som er tilpasset det niveau, du kommunikerer til

3

FORVALTNING:
KOORDINÉR TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

Koordinér ressourcer mellem skoler 

Skab i samarbejde med skolerne et overblik over hvilke ressourcer/kompetencer, der findes på skolerne, og hvilke der er behov for

Fordel ressourcer mellem skoler til udvikling af bevægelse, så de vigtigste behov opfyldes

Undersøg muligheder for at ressourcepersoner og kompetencer på én skole kan understøtte andre skoler med de behov, hvor personerne besidder kompetencer

4

FORVALTNING:
KOORDINÉR TILTAG HENSIGTSMÆSSIGT

Koordinér ressourcer og faciliteter mellem skoler 

Skab et overblik over hvilke faciliteter, der kan understøtte bevægelse i skolen, som eksisterer i kommunen

Skab et overblik over tidsrum, hvor disse benyttes

Undersøg om andre nært liggende skoler kan anvende faciliteterne, når de er tilgængelige

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

forvaltning

PRIORITÉR RESSOURCER

1

FORVALTNING:
PRIORITÉR RESSOURCER

Anerkend at det kræver ressourcer at skabe kultur

Kommunikér i kommunen at ressourcer er nødvendige for at skabe den ønskede kultur

Undersøg sammen med skoler muligheden for at anvende ressourcer effektivt sammen

Italesæt formålet – frem for metoden. Politikere vil hellere give ressourcer til at skabe trivsel og skoleglæde, end til at fremme en bestemt aktivitetsform

2

FORVALTNING:
PRIORITÉR RESSOURCER

Anvend ressourcer på det, som allerede virker

Analyser hvilke tiltag omkring bevægelse, der foregår på skolerne i kommunen

Identificér succeserne

Analysér hvad det er, der virker ved tiltagene

Undersøg hvordan succesfulde tiltag kan understøttes på andre skoler

3

FORVALTNING:
PRIORITÉR RESSOURCER

Find lavthængende frugter

Baseret på analysen i #2: Vurdér tiltag, der er behov for samt hvilken værdi, de skaber og hvor mange ressourcer, de kræver

Identificér tiltag, som skaber stor værdi for skolerne med få ressourcer. Brug arbejdsarket med Værdi-Ressource-øvelsen. Planlæg handlinger som kræves for at realisere tiltagene

4

FORVALTNING:
PRIORITÉR RESSOURCER

Understøt kompetenceudvikling

En forudsætning for at skabe kultur er, at alle har mulighed for at indgå og deltage i kulturen

Afdæk i samarbejde med skolerne behov for kompetenceudvikling, så alle personaler har et grundlag for at deltage i at skabe en god bevægelseskultur på skolerne

Undersøg muligheder for at ressourcepersoner på kommunens skoler kan kompetenceudvikle dem, som har behov i kommunen

Indstil til budgettering af ressourcer til kompetenceudvikling

5

FORVALTNING:
PRIORITÉR RESSOURCER

Vær politisk strategisk

Planlæg handlinger, så de passer i det politiske årshjul

Indstil til budgettering af ressourcer til kompetenceudvikling omkring bevægelse i skoledagen

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

forvaltning

VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

1

FORVALTNING:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Skab relationer på skolerne

Prioriter tid til hyppig kontakt med de enkelte skoler

Vær nysgerrig på succeser og udfordringer

Anerkend, at det er komplekst og udfordrende

Hyld succeser og del dem

2

FORVALTNING:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Kend dine gatekeepere

Identificer nøglepersoner for at skabe bevægelseskultur på hver skole

Noter hvilke formål, der er vigtige for nøglepersonerne i hverdagen

Noter ud fra analysen, hvilken kommunikation og hvilke argumenter, der bedst imødekommer personerne

Kommuniker jævnligt med nøglepersonerne

3

FORVALTNING:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Skab ejerskab på skolerne

Inddrag ledelse og personale i processer og beslutninger omkring skolen, herunder bevægelse

Giv rum til lokal frihed, så skolerne kan se dem selv i tiltagene

Skab klare rammer for opfølgning, så formål fastholdes som styreredskab

Du kan finde inspiration i Praksiscenter for Idræt og Bevægrlse i Skolens eksempelkatalog.

4

FORVALTNING:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Tilbyd støtte

Skab muligheder for at skoler kan modtage vejledning og støtte fra kommunen i deres proces

Skab muligheder for at skoler og personale kan dele erfaringer

Kommuniker muligheden for støtte hensigtsmæssigt og løbende

5

FORVALTNING:
VÆR TÆT PÅ SKOLERNE

Fasthold fokus

Skab klare rammer for opfølgning, så formål fastholdes som styreredskab

Planlæg faste evalueringsmøder (fx 1-2 gange om året), hvor arbejdet med bevægelse evalueres med hver skole

Anvend en fast struktur for dagsorden, som sikrer at der kigges tilbage, og planlægges fremad med fokus og handlinger for den kommende periode.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

Tilbage til bevægelsesguiden?

Søgning