Forside/ /bevægelsesguide – skolebestyrelse

IBevægelsessguide

Guide til skolebestyrelse

Konkrete råd, værktøjer og anbefalinger til dig

Et godt forarbejde er altafgørende for forudsætningerne for at lykkes. Men bare rolig – vi har gjort arbejdet for dig. Vi har gennem undersøgelser og analyser fundet ud af, hvad du som forældre skal være opmærksom på, når du arbejder for at skabe en skoledag i bevægelse.

Stå på viden

Gør bevægelse til en del af skolens profil

Sæt en retning, understøt handling og følg op

Skolebestyrelse

STÅ PÅ VIDEN

1

Stå på viden

Forstå baggrunden for bevægelse i skolelovgivningen

Sæt dig ind i formålet med folkeskolen. Se infografikken og læs evt. nærmere i lovteksten.

Vær opmærksom på, at folketinget i marts 2024 præsenterede en ny aftale om folkeskolen.
Aftalen vil være gældende fra skoleåret 2025/2026. Du kan læse aftalen her

Noter hvordan bevægelse er skrevet ind, og hvilket formål det har.

2

Stå på viden

Forstå argumenterne for bevægelse

Bevægelse er nyttigt på mange måder. Det har også værdi i sig selv.

Det er vigtigt, at I som bestyrelse har en forståelse for, hvorfor bevægelse i skoledagen er vigtigt.

Bevægelse i skolen kan fremme elevernes:

 • Kropslig dannelse
 • Fællesskab
 • Læring
 • Trivsel
 • Sundhed

Du finder et overblik i Dansk Skoleidræts opsamlingsmodel. Her illustreres bevægelsens potentialer og elevernes udbytte. Alt sammen baseret på Dansk Skoleidræts 9 faktaark, der samler op på nyeste forskning.

3

Stå på viden

Forstå bevægelse som en didaktisk metode

Mange skoler opfatter bevægelse som et mål, der er opnået med et bestemt antal minutter, man har været aktiv. Eksperter peger på, at man bør se bevægelse som en didaktisk metode på linje med gruppearbejde, anvendelse af IT i undervisningen etc., som fremmer det formål, man har med undervisningen.

Undersøg hvordan bevægelse kan anvendes som en didaktisk metode. Download didaktiske værktøjer herunder.

Bring dette synspunkt med i diskussionerne i skolebestyrelsen som argumenter for læringsformer, som er motiverende og fremmer de formål, som skolen og personalet finder vigtige.

4

Stå på viden

Del og anvend din viden i bestyrelsen

Sæt fokus på den værdi, undervisningsformen bevægelse skaber for det, skolen gerne vil opnå.

Bring din viden og dine argumenter i spil i diskussionerne i skolebestyrelsen som argumenter for læringsformer, som er motiverende og fremmer de formål, som skolen og personalet finder vigtige.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

Skolebestyrelse

GØR BEVÆGELSE TIL EN DEL AF SKOLENS PROFIL

1

GØR BEVÆGELSE TIL EN DEL AF SKOLENS PROFIL

Få dine argumenter på plads

Det er vigtigt, at I er afklarede med, hvorfor bevægelse skal være en del af skolens profil. Argumenterne for bevægelse er udpenslet ovenfor. Men det er mindst lige så vigtigt at være klar over, hvorfor bevægelse skal indgå i skolens profil.

Argumenterne kan for eksempel være:

 • Styrket Identitet: En klar profil definerer skolens værdier og mål, hvilket kan give fælles retning. Det kan gøre en forskel for kulturen og dermed undervisningen på skolen.
 • Tiltrækning af elever: En tydelig profil gør det nemmere for forældre og elever at vælge skolen.
 • Bedre Samarbejde: Profilen fremmer samarbejde og fællesskab blandt lærere, elever og forældre.
 • Synlighed og Engagement: En bevægelsesprofil øger skolens synlighed og engagement i lokalsamfundet og kan åbne op for samarbejde med f.eks. foreninger.
 • Legitimitet: Profilen kan gøre det mere legitimt og dermed nemmere at indføre bevægelse i de faste rammer som f.eks. personalemøder, undervisning og forældremøder.

Notér jeres argumenter og gå i dialog med ledelse og personale.

2

GØR BEVÆGELSE TIL EN DEL AF SKOLENS PROFIL

Indled en proces i skolebestyrelsen om skolens profil

Sæt skolens profil på dagsordenen til et bestyrelsesmøde.

Måske har din skole allerede en profil. Vær nysgerrig på, hvilken betydning og historik, der knytter sig hertil.

Drøft muligheder og perspektiver for at bevægelse enten kan kobles til den eksisterende profil.

Overvej om der er opbakning til at lade bevægelse være omdrejningspunktet for skolens profil.

Ønsket om en varierende og motiverende skoledag bør være pejlepunktet for jeres dialog.

Stil jer selv spørgsmål: Er en bevægelsesprofil det rette for vores skole? I kan med fordel lade jer inspirere af nedenstående reflektionsark.

3

GØR BEVÆGELSE TIL EN DEL AF SKOLENS PROFIL

Udarbejd skolens profil for bevægelse

For at gøre processen og resultatet meningsfuldt er det vigtigt, at udarbejdelsen af skolens profil sker i tæt samarbejde med skolens ledelse og personale.

Arbejdet med skolens profil bør knyttes an til personalets og ledelsens visioner og drømme om skolen. Det er oplagt at lade ledelsen og personalet identificere og fremhæve det, de oplever som værende de mest centrale formål med skolen.

Sammen kan I undersøge, om bevægelse flugter med de drømme og visioner, der fremhæves af ledelsen og personalet.

Herefter kan I igangsætte selve formuleringen af skolens profil. I nedenstående dokument kan I finde en række områder, der kan være relevante at behandle i profilen.

Udvælg de vigtigste områder for jeres skole.

4

GØR BEVÆGELSE TIL EN DEL AF SKOLENS PROFIL

Kommuniker skolens bevægelsesprofil

Identificér de vigtigste tiltag i jeres princip for bevægelse. Sæt gerne fokus på vigtigheden og formålet med bevægelse. Hvorfor er det, at vi er arbejder med et bevægelsesprincip?

Diskutér hvordan I bedst kommunikerer disse værdier. Vær bevidst om at kommunikere forskelligt til forskellige grupper. For eksempel kommende forældre som skal tilvælge skolen, nuværende forældre, elever, personale etc.

Identificér tiltag som bedst kommunikerer profilen. I kan med fordel anvende værdi-ressource diagrammet til øvelsen.

Identificér kommunikationsveje for principperne. For eksempel fysisk på skolen, politikker og retningslinjer, sociale medier etc.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

Skolebestyrelse

SÆT EN RETNING,
UNDERSTØT HANDLING
OG FØLG OP

1

SÆT EN RETNING, UNDERSTØT HANDLING OG FØLG OP

Vær bevidst om, hvordan bevægelse taler ind i det, I vil som skole.

Se også det ovenstående tiltag om ‘Gør bevægelse til en del af skolens profil’.

Er det ikke muligt at indarbejde bevægelse som en del af skolens profil, kan bestyrelsen i stedet udforme et princip for bevægelse.

Skolebestyrelsen har nemlig ret til at formulere principper, der skal guide skolens virke. Forhold jer til, om et bevægelsesprincip kan skabe værdi på jeres skole.

Start med at drøfte følgende to spørgsmål:

 • Hvad er den overordnede grund til, at vi laver dette princip?
 • Hvilket overordnet formål skal princippet indeholde?

Igangsæt gerne en proces, hvor ledelse og personale får mulighed for at sætte ord på deres tanker om bevægelse, og hvordan (eller om) det flugter med deres syn på skolen og undervisningen.

2

SÆT EN RETNING, UNDERSTØT HANDLING OG FØLG OP

Lav et princip for bevægelse på skolen

Med udgangspunkt i dialog med – og indsamling af input fra – ledelse og personale kan I i bestyrelsen igangsætte formuleringen af skolens princip for bevægelse.

Identificer om der er forslag og ønsker fra personale, ledere og elever, der kan være med til at skabe en attraktiv bevægelsesprincip.

Sammen med Skole og Forældre har Dansk Skoleidræt formuleret en række spørgsmål samt et forslag til et princip for bevægelse I med fordel kan bruge som afsæt for jeres dialog og arbejde i bestyrelsen.

Find desuden yderligere inspiration i Skole og Forældres vejledning til principper, og Dansk Skoleidræts side for skolebestyrelser

3

SÆT EN RETNING, UNDERSTØT HANDLING OG FØLG OP

Understøt at politik og princip implementeres i skolens hverdag

Bed skolelederen om at udføre og præsentere en handleplan for politikken eller princippet for bevægelse på et kommende skolebestyrelsesmøde. Se inspiration her

Vær opmærksom på, at handleplanen er overkommelig og indeholder tidsbestemte tiltag.

Planlæg, hvornår og hvordan princippet formidles til personale, forældre og elever, så alle kender det.

Du kan finde mere hjælp til håndtering og monitorering af skolens arbejde med bevægelse ved at gå ind på Skole og Forældres vejledning til implementering

Du kan også downloade skabelonen for implementeringsplanen herunder

4

SÆT EN RETNING, UNDERSTØT HANDLING OG FØLG OP

Før tilsyn og følg op

Skolebestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med skolens arbejde med principperne. Planlæg derfor hvornår og hvordan skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet og/eller politikken.

Identificer hvilke områder som er vigtige at spørge ind til, samt hvordan opfyldelse kommer til udtryk.

Hav en klar forståelse af centrale punkter i princippet og hvilke handlinger, der skal være opfyldt, for at princippet er omsat til handling på tilfredsstillende vis.

Planlæg hvornår der næste gang skal føres tilsyn.

Tilsyn kan med fordel indføres i bestyrelsens årshjul.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

før du smutter

mere hjælp til skolebestyrelsesarbejdet

Find en række redskaber og værktøjer, der gør det mere overskueligt for jer som skolebestyrelse at arbejde for en skoledag i bevægelse.

Søgning