Forside/ /Bevægelsesguide – pædagogisk personale

bevægelsesgsguide

Guide til pædagogisk personale

Konkrete råd, værktøjer og anbefalinger til dig


Et godt forarbejde er altafgørende for forudsætningerne for at lykkes. Men bare rolig – vi har gjort arbejdet for dig. Vi har gennem undersøgelser og analyser fundet ud af, hvad du som lærer eller pædagog skal være opmærksom på, når du arbejder for at skabe en skoledag i bevægelse.

Forhold dig til hvordan bevægelse understøtter dit formål som underviser

Skab opbakning hos ledelsen og dine kollegaer

Skab tryghed for eleverne

Skab tryghed for dig selv og vær en rollemodel

Udvikl dig sammen med dine kollegaer

pædagogisk personale

FORHOLD DIG TIL HVORDAN BEVÆGELSE UNDERSTØTTER DIT FORMÅL SOM UNDERVISER

1

PÆDAGOGISK PERSONALE:
FORHOLD DIG TIL HVORDAN BEVÆGELSE UNDERSTØTTER DIT FORMÅL SOM UNDERVISER

Bliv bevidst om, hvad det er, der driver dig som lærer eller pædagog

Noter, hvad det er, som motiverer dig til at være lærer eller pædagog

Noter, hvilke mål, der er vigtige for dig at opnå for eleverne i din undervisning

2

PÆDAGOGISK PERSONALE:
FORHOLD DIG TIL HVORDAN BEVÆGELSE UNDERSTØTTER DIT FORMÅL SOM UNDERVISER

Bliv bevidst om dine erfaringer med bevægelse

Hvordan forstår du bevægelsesbegrebet?

Hvornår har du anvendt bevægelse i din praksis?

Hvilke formål har været knyttet til bevægelsesaktiviteterne?

3

PÆDAGOGISK PERSONALE:
FORHOLD DIG TIL HVORDAN BEVÆGELSE UNDERSTØTTER DIT FORMÅL SOM UNDERVISER

Bliv bevidst om, hvilken værdi bevægelse skaber for de vigtigste formål

Hvilken værdi har bevægelsesaktiviteter for elevernes trivsel?

Hvilken værdi har bevægelse for det faglige udbytte i dine fag?

Hvilken værdi har bevægelse for klassens fællesskab?

Hvilken værdi har bevægelse for din relation til eleverne?

4

PÆDAGOGISK PERSONALE:
FORHOLD DIG TIL HVORDAN BEVÆGELSE UNDERSTØTTER DIT FORMÅL SOM UNDERVISER

Identificer, hvilke typer aktiviteter, der understøtter de forskellige værdier

Tag udgangspunkt i dine egne erfaringer.

Reflekter over, hvilke forskellige aktivitetsformer og tidspunkter, som understøtter hvilke formål.

5

PÆDAGOGISK PERSONALE:
FORHOLD DIG TIL HVORDAN BEVÆGELSE UNDERSTØTTER DIT FORMÅL SOM UNDERVISER

Identificer områder, hvor du vil fokusere.

Bestem dig for, hvad du vil prøve af den næste måned.

Er der noget, du gør rigtig godt og kan fortsætte med uden problemer?

Er der nogle formål, hvor du ser, at du kan eksperimentere med at inddrage bevægelse?

Forhold dig til om din undervisning er varieret og skaber motivation hos eleverne.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

pædagogisk personale

SKAB OPBAKNING HOS LEDELSEN OG DINE KOLLEGAER

1

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB OPBAKNING HOS LEDELSEN OG DINE KOLLEGAER

Få dine argumenter på plads

Bliv bevidst om, hvilken værdi bevægelse giver i din undervisning.

Identificer, hvordan bevægelse understøtter skolens formål.

Vær bevidst om og anerkend de udfordringer, der kan være forbundet med bevægelse for dine kollegaer.

2

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB OPBAKNING HOS LEDELSEN OG DINE KOLLEGAER

Find sparring

Find kollegaer, som deler dine synspunkter og forståelse.

Jeres holdninger fremstår stærkere, hvis I er flere.

3

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB OPBAKNING HOS LEDELSEN OG DINE KOLLEGAER

Beskriv jeres ønsker og behov

Hvad oplever I, der er behov for?

Hvordan er det relevant for skolens formål?

Hvordan ønsker I, at ledelsen bakker op?

Find inspiration og viden om, hvilke faktorer, der er afgørende for at lykkes med bevægelse i skoledagen – se overblik over afgørende faktorer her

Med disse lette tiltag kan du gøre det nemt for dig selv og dine kollegaer at eksperimentere med bevægelse i skolen.

Opbakning fra kollegaer og ledelse har afgørende betydning. Det illustreres i skamlen her , der viser hvordan paratheden til at arbejde med bevægelse blandt andet beror på opbakning, fælles vision og støtte/support.

4

SKAB OPBAKNING HOS LEDELSEN OG DINE KOLLEGAER

Kontakt ledelsen

Vær tydelige om, hvilken værdi I ser, tiltag omkring bevægelse vil skabe. Tal meget tydeligt ind i skolens formål, og referer f.eks. til folkeskolelovens formål om at skabe en varieret og motiverende skoledag.

Vær tydelige om, hvad I ønsker fra ledelsen for at kunne lykkes.

Udvis forståelse for ledelsens opgave, som indeholder mange andre aspekter end at understøtte bevægelse.

Læg op til, at bevægelse er noget, I skal løfte i samarbejde – og dermed ikke en opgave, I vil lægge på ledelsen, men derimod vil have opbakning til.

Husk på, at det er en langvarig proces at gøre bevægelse til en fast del af skolens hverdag. Men kulturdannelsen starter bedst med små skridt. Med ACTivate-modellen illustreres det, hvordan man kan gribe om jeres ‘læringsrejse’.

Hav forslag til lette tiltag, som kan starte kulturdannelsen med små skridt. Se lette tiltag, I kan gøre på skolen for at skabe kultur her

5

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB OPBAKNING HOS LEDELSEN OG DINE KOLLEGAER

Skab strukturer sammen med ledelsen

Find sammen med ledelsen strukturer som er lette at indføre, og sikrer at der tales om bevægelse i skoledagen.

Vær opmærksom på at tage små skridt, så alle kan se dem selv i det

Forbind alle strukturerne med den værdi bevægelse har for jeres formål

Vurdér hvor store ressourcer tiltagene kræver, samt hvilken værdi de vil give. Anvend arbejdsarket som hjælp. Vurderingen giver jer et godt begreb om hvilke tiltag i let kan få til at lykkes med få ressourcer, og hvilke tiltag der kræver mere planlægning.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

pædagorisk personale

SKAB TRYGHED FOR ELEVERNE

1

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB TRYGHED FOR ELEVERNE

Skab fælles sprog om bevægelse i klassen

Inddrag eleverne i en proces hvor I arbejder med

  • Hvilke aktiviteter I kalder bevægelse, og hvilke I ikke kalder bevægelse?
  • Hvorfor I laver bevægelse i skoledagen?
    F.eks. for at have det godt med hinanden (trivsel), blive bedre venner (sociale relationer), lære noget fagligt (læring) etc.
2

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB TRYGHED FOR ELEVERNE

Skab et trygt deltagelsesrum for alle elever​

Husk, at der kan være meget på spil for dine elever. Særligt for eleverne i udskolingen. For nogle elever kan bevægelse opleves som pinligt, ubehageligt eller udstillende. Arket giver dig inspiration til, hvordan du kan skabe et trygt deltagelsesrum for alle elever.

Tilrettelæg aktiviteter, der giver mulighed for at differentiere, så alle kan deltage på et niveau der passer til dem.

At justere og tilpasse bevægelsesaktiviteter kan være vanskeligt.

Du kan finde hjælp i aktivitetshjulet , der kan hjælpe dig til at få øje på justeringsmuligheder.

Tilpasning for elever med særlige behov stiller yderligere krav til dig som underviser. På hjemmesiden aktiviteter for alle kan du også finde inspiration og hjælp til gode justeringsmuligheder, der gør det muligt for alle at deltage.

3

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB TRYGHED FOR ELEVERNE

Understøt elevernes evne, mod og lyst til bevægelse

Vær opmærksom på, om enkelte elever har særligt brug for hjælp til at indgå i bevægelsesaktiviteter.

Med udgangspunkt i dine elevers behov, kan du justere dine aktiviteter med hjælp fra Aktivitetshjulet.

I videoen her, kan du høre mere om, hvordan man kan arbejde med at skabe gode forudsætninger for, at alle elever kan deltage.

Husk på, at kropslig kompetence er mere end bare evnen til at bevæge sig. Deltagelse kræver først og fremmest lyst og mod. Det er oplagt at styrke elevernes lyst og mod til bevægelse f.eks. gennem anerkendelse og dialog.

4

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB TRYGHED FOR ELEVERNE

Forstå elevernes barrierer for deltagelse

Identificer hvilke elever som har modstand imod bevægelsesaktiviteter.

Analyser hver elev med hensigt om at forstå, hvad der ligger til grund for modstanden.

  • Hvilke relationer kan være i spil?
  • Er der noget, de virker usikre omkring?
  • Føler eleven sig kompetent til at indgå?

Identificer tiltag som kan imødekomme barriererne

5

PÆDAGOGISK PERSONALE:
skab TRYGHED FOR ELEVERNE

Vis tillid til eleverne

Anerkend elevernes indsats, og hav tillid til at de bruger tiden meningsfuldt

Start i det små og udvid frihedsgraderne

Vær i tæt dialog med eleverne

6

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB TRYGHED FOR ELEVERNE

Skab et klassemiljø hvor det er trygt at deltage i bevægelsesaktiviteter

Observer klassens kultur for deltagelse i bevægelsesaktiviteter. Tag en dialog med dem på klasseniveau eller individuelt om deres deltagelse og oplevelse af det.

Anerkend, at elevernes deltagelsesgrader kan være forskellige. Giv mulighed for den pædagogiske bagdør, og at det ikke er nødvendigt, at alle deltager ens, men at alle deltager i en eller anden grad.

Eleverne ved godt, hvad der er trygt for dem. Lad dem selv finde på aktiviteter eller vælge aktiviteter.

Sørg for, at bevægelse bliver en rutine. Gentagelse af aktiviteter, der har været en succes, medfører tryghed.

Start med individuelle aktiviteter og mindre grupper, hvor de ikke kan frygte at blive udstillet.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

pædagogisk personale

SKAB TRYGHED FOR DIG SELV OG VÆR EN ROLLEMODEL

1

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB TRYGHED FOR DIG SELV OG VÆR EN ROLLEMODEL

Start med noget kendt

Find en aktivitet som du har prøvet eller set før.

Start med en kort og simpel aktivitet.

Vær bevidst om formålet med aktiviteten.

Vær bevidst om, hvad der skal ske for, at aktiviteten er en succes – dette gør det lettere for dig at justere den undervejs. Du kan anvende Aktivitetshjulet som hjælp til dette.

2

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB TRYGHED FOR DIG SELV OG VÆR EN ROLLEMODEL

Prøv dig frem og vær nysgerrig sammen med dine elever

Prøv aktiviteten flere gange og vær åben om, at det er noget nyt, der afprøves.

Lad eleverne byde ind med deres oplevelse af aktiviteten.

Brug formålet og succesmålet som pejlemærker for refleksionerne.

3

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB TRYGHED FOR DIG SELV OG VÆR EN ROLLEMODEL

Italesæt din usikkerhed og vis at du er uperfekt

Vis mod og kast dig og eleverne ud i noget, som måske ikke er perfekt.

Italesæt for eleverne, at du prøver noget nyt, som du er usikker på, og vær spændt på, hvordan I lykkes sammen.

Del dine følelser omkring din usikkerhed ved noget nyt – det involverer eleverne i det usikre, og de kan relatere til de følelser, de selv kan have.

Fremhæv når det mislykkes, og hyld det som muligheder for, at I kan justere, lære og lykkes sammen.

4

PÆDAGOGISK PERSONALE:
SKAB TRYGHED FOR DIG SELV OG VÆR EN ROLLEMODEL

Skab et refleksionsrum med dine kollegaer

Skab en rum med nogle af dine kollegaer, hvor du let kan sparre og reflektere over dine erfaringer. Det kan være i klasseteamet, fagteamet, med en bevægelsesvejleder eller blot en gruppe engagerede kollegaer.

Arbejd struktureret med at reflektere over jeres erfaringer, og find frem til handlinger du/I kan afprøve næste gang I afvikler bevægelse.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

pædagogisk personale

UDVIKL DIG SAMMEN MED DINE KOLLEGAER

1

pædagogisk personale:
UDVIKL DIG SAMMEN MED DINE KOLLEGAER

Afdæk dine muligheder for videndeling

Identificér, hvor og hvem der er mulighed for videndeling med. Det kan være engagerede kolleger eller i formelle strukturer som klasseteams, fagteams, årgangsteams eller bevægelsesvejledere.

2


PÆDAGOGISK PERSONALE:
UDVIKL DIG SAMMEN MED DINE KOLLEGAER

Skab professionel faglig refleksion over jeres praksis

Skab struktur for hvordan I reflekterer over jeres praksis, så det bliver en let opgave, som kan passes ind i en travl hverdag

Aftal bestemte tidspunkter hvor I reflekterer sammen. F.eks. på teammøde én gang om måneden

Vær bevidst om at udvikle jer med små skridt sammen. Anvend evt. ACTivate modellen til at støtte jeres udvikling.

Brug evt. støtteredskaber eller processer til refleksionen.

3

PÆDAGOGISK PERSONALE:
UDVIKL DIG SAMMEN MED DINE KOLLEGAER

Vær handlingsorienterede

Aftal under en refleksion, hvilke handlinger der afprøves næste gang, du eller din kollega planlægger og gennemfører en bevægelsesaktivitet.

Vær opmærksom på, at handlingen skal være så lille og simpel, at der er stor sandsynlighed for, at den bliver gjort og bliver en succes.

4

PÆDAGOGISK PERSONALE:
UDVIKL DIG SAMMEN MED DINE KOLLEGAER

Følg op på tiltag

Vær sikker på at følge op på afprøvede handlinger. Det kan enten være ved uformel samtale i lærerværelset, eller til det næste planlagte refleksionsmøde.

Swipe eller tryk på pilene for a navigere

Tilbage til bevægelsesguiden?

Søgning